ARCOK

Schreiter Zsuzsa

Vidékre Budapest Mozgalom

2021.12.24.

 

A Beniczky botrány elcsitulása után ismét tele van az Újság Kóbor Tamás napi cikkeivel, novelláival és 1928-ban gondolta ki és hozta létre a Vidékre Budapest Mozgalmat.

"Az Újság-ot nem lepi meg a helyeslő, sőt lelkes visszhang, mely a Vidékre Budapest jelszavát felkarolta és rövid egy hét alatt a szárnyasige népszerűségéhez segítette. Semmi mesterkélt kieszelés erre a hatásra nem számíthat. Ami gondolat, vagy eszme reá szert tesz, azt a kezdeményező csak szóvá tette, de lappangó élete volt előbb is. S ha ilyen eszme már formulát és kifejezést kapott, akkor már érvényesült és győzött is. Át vagyunk hatva a meggyőződéstől, hogy kezdeményezésünkkel országos érdeket mozgattunk meg. Annak. a kijelentését sem találjuk túlzásnak, hogy kiindulása lesz egy nagyjelentőségű nemzeti mozgalomnak, mely minden irányban termékenyen megváltoztatja a közfelfogást. Arra gondolunk, hogy ebből a kicsi országból egységes ország válhatik, hogy nézetellentétek kiegyenlítődnek, érdekellentétek kiküszöbölődnek s nemzeti jellegünk egyneművé válik.

Valamikor igaz lehetett, hogy Budapesten terem a kultúra és vidéken a búza. Ma ez már nem igaz. A kultúra a vidéki városokban is terem, különleges színnel, zamattal és tartalommal, melyet a budapesti kultúra nem tud sem pótolni, sem feleslegessé tenni. El kell menni érte és érdemes már elmenni érte. Nincs két város sem, mely azonos volna egymással. Nincs egyetlen egy sem, melynek nem volna specialitása, tanulságot és élvezetet egyaránt nyújtó. A budapesti kuliura nélkül nem lehet senki műveit vidéki. Át kell látnunk, hogy a vidéki kultúra ismerete nélkül budapesti műveit ember sem képzelhető.

De egyelőre maradjunk a realitás talaján. Lássuk meg, hogy még idegenforgalomról kell beszélnünk magyar földön magyarok részére. Gazdasági csökevény kiirtásáról van szó. Abból a sok pénzből, melyet Új megismerésekre költünk idegenben, egy jórész itthon maradhat, ha magyar földrajzi ismeretünket támasztjuk alá személyes megismerésekkel. Új forgalom ez, mely szomjas talajt termékenyít meg. A magyar vidéki város sokat vesztett. Rászorul, hogy valami pótolja is. Legyen neki is idegenforgalma Budapest részéről, ahogy Budapestnek van idegenforgalma a vidéki város részéről. Ha ez a kicserélődés meglesz, csak akkor, a forgalom révén, megszűntünk kölcsönösen idegenek lenni.

 

Klebelsberg Kunó gróf

A városok sorra lelkes készséggel nyilatkoznak az eszme mellett. Klebelsberg Kunó gróf nyilatkozata remélni engedi, hogy a kormány sem vonja magát belőle ki. Nincsen szó semmi áldozatról, csak felismeréséről a kétségtelen államérdeknek. Ha ennek a belső forgalomnak is nyújtja azokat a könnyítéseket, miket a külföldinek nyújt, már elég. A többit elvégzik a városok. Mindenik város megcsinálja a maga programját. hogy az odaérkező budapesti rövid idő alatt megismerje azt, amiért odautazni érdemes; azt. amit másutt sehol nem találhat. Ahogy Budapesten látjuk az idegenvezető autóbuszokat, az odaérkezőt mindenütt ugyanaz a módszer fogadja. Budapestre is még főként társasutazásokon jönnek az idegenek, a vidéki városokba is szervezett társasutazások törjenek utat a majdani automatikus egyéni utazásoknak. A vidéki városok eleinte nem áldozatokkal, hanem befektetésekkel lesznek kénytelenek számolni. Utasforgalom híján nincsenek is felkészülve utasforgalomra. De szívesen rendezkednek be, ha ilyenre számíthatnak. S maga ez a berendezkedés már kultúr gyarapodás, mely bőségesen visszatérítheti az áldozatokat. Hisszük, hogy mihamarabb sikerülni fog a vidéki városokat közös munkára szervezni ennek a helyi és nemzeti ügynek egységes szolgálására. Az Újság készséggel rendelkezésre áll valamennyi városnak külön kezdeményezések és közös utak-módok propagálására egyaránt. …[1]

Az idegenforgalom decentralizációja. A Budapesten megjelenő kitűnő Újság újságírói érdemekben és tudásban rendkívül gazdag irányítója, Kóbor Tamás Vidékre Budapest feliratú cikksorozatban foglalkozik a vidék megismertetésével. Ezen akció végső célja, hogy az ország közönsége ismerje meg a magyar vidéket is, hova ezen megismerés céljából a legritkább esetekben jut el, hacsak valamely országos ünnepség, vándorgyűlés, kongresszus, dalosverseny és hasonló célok nem mozgatják meg az ország közönségét és annak lépteit egyes vidéki városok felé nem irányítják.[2]

Vass József

 

Minisztertanács tette magáévá „Vidékre Budapest" mozgalmunkat Vass József dr. helyettes miniszterelnök előterjesztésére a kormány minden tagja felajánlotta a teljes támogatást. Utazási kedvezmény), hivatalos kalauzolást és a közigazgatási fórumok részéről támogatást szavaztak meg az Újságnak — Fővárosi iskolák növendékeivel indul útnak az Újság első vonata.

 

 

Amikor az Újság felvetette azt a gondolatot, hogy a főváros társadalmával megismertesse a magyar vidéket és kiadta az immár szállóigévé lett jelszót: Vidékre Budapest, magas kulturális és gazdasági cél lebegett lapunk előtt. Nemzeti életünk magunkra utaltsága és gazdasági helyzetünk pangása kettőzötten tették fontossá számunkra ennek a feladatnak kitűzését és megvalósítását. Az a lelkesedés, mellyel a vidék társadalma és a magyar vidéki városok, törvényhatóságok vezetői fogadták az Újság jelszavát és ennek a mozgalomnak első megmozdulásait, biztosíték és erős buzdítás számunkra ahhoz, hogy célunkat, a Vidékre Budapest gondolat megvalósítását lapunk nyilvánosságának teljes propagandájával szolgáljuk.

A kormány a legutóbbi minisztertanácson maga is foglalkozott a Vidékre Budapest mozgalommal. Örömmel számolhatunk be arról, hogy ezen a tanácskozáson az egyes szakminiszterek részéről a legnagyobb megértés nyilvánult meg a nemzetgazdasági és kulturális szempontból egyaránt nagyjelentőségű akcióval szemben. Vass József dr. miniszterelnökhelyettes ismertette a kormány tagjaival az Újság mozgalmát és ajánlotta az egyes szakminiszterek figyelmébe annak fontosságát. Elhatározta a kormány, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel támogatni fogja a Vidékre Budapest akcióját. A kereskedelemügyi minisztérium az Újság vidékre látogató csoportjai részére utazási kedvezményeket ad, a belügyminisztérium a maga hivatali tekintélyének súlyával segíti elő vidéki hivatalos közegei kellő felvilágosításával mozgalmunk sikerét és a földművelésügyi minisztérium felajánlotta a lehetőséget arra, hogy a tárcája keretébe tartozó vidéki szakintézményeket és telepeket az Újság fővárosi kiránduló csoportjai kellő szakfelügyelet és szakmagyarázat kíséretében megtekinthesse. A minisztertanács minden egyes tagja nagy lelkesedéssel méltányolta az Újság akcióját és különösen Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter ismerte fel ennek a mozgalomnak nagy jelentőségét. Klebelsberg Kunó gróf úrral tudvalevőleg megbeszéltük, hogy mozgalmunk keretében a fővárosi iskolák vidéket nem ismerő ifjúsága megfelelő felügyelet mellett ilyen vidéki kirándulások révén lássa meg hazánk vidéki jelentős kulturális és gazdasági intézményeit s ezt a gondolatot Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter magáévá tette."

Rovás, Kóbor Tamás:

Scitovszky Béla

 

Végre odáig jutottunk, hogy az Újság Vidékre Budapest! mozgalmából is parlamenti sérelem lett. Nem csodálkozunk, hogy Petrovácz úr fedezte fel ezt az akciót sötétnek, amelybe be kell világítani. Valóban tisztázandó, hogy egy liberális lap, mely a kormánnyal nincs a legjobb viszonyban, hogyan merészel egy gondolatot felvetni s a kormány hogyan vetemedik arra, hogy segíti megvalósítani, dacára annak, hogy ellenzéki újság kezdeményezte. A főbűnösök Vass József, Klebelsberg Kunó gróf és Scitovszky Béla. Vagy csak Klebelsberg gróf?[3]

 

A mozgalom kikerült az Újság illetékességéből.

A fenti levél valószínűsíthetően egyike azoknak a leveleknek, amit Kóbor Tamás írt Magyarország vidéki városaiban működő újságok szerkesztőinek.

A levél tulajdonosa Jóbai Gábor, aki közlésre engedélyt adva, fotón rendelkezésemre bocsátotta.


[1] Ujság, 1928. július (4. évfolyam)1928-07-08 / 153. szám

[2] Pécsi Napló, 1928. augusztus (37. évfolyam)1928-08-19 / 197. szám

[3] Ujság, 1928. november (4. évfolyam, 249-272. szám)1928-11-15 / 259. szám

 

 

 

FEL