ARCOK

Zibolen Endre

Földes Éva (1914-1981)

 

2022.06.19.

 

1981. július 9-én Balatonalmádiban meghalt Földes Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója, a neveléstudományok doktora, a József Attila Tudományegyetem c. tanára.

 

Szombathelyen született 1914. július 6-án. Az elemi iskolát Szombathelyen, középiskoláit Budapesten végezte. 1937-ben a budapesti tudományegyetemen kitűnő minősítéssel szerzett francia-olasz-latin szakos középiskolai tanári oklevelet és summa cum laude bölcsészdoktori diplomát. Minthogy tanári állást nem kapott, magántanítványokat vállalt, és különböző újságoknak dolgozott. 1944-ben, napokkal hazánk német megszállása és a lap betiltása előtt egészoldalas cikke jelent meg a Magyar Nemzetben Kossuth Zsuzsannáról, a 48-as forradalom és a szabadságharc vezéralakjának testvérhúgáról.

Fennmaradó idejében már ebben az időben sporttörténeti kutatásokat folytatott. A felszabadulás után, amikor a németországi munkatáborból hazatért, és az ott szerzett súlyos betegségéből felépült, a Magyar-Szovjet Társaság hetilapjának, a Jövendőnek a szerkesztőségében vette fel a munkát. 1948-ban a londoni olimpia szellemi versenyén Fiatalság forrása című, a női testnevelés történetéről írt munkájával bronzérmet nyert. 1948-1949-ben a Magyar Demokratikus Nőszövetség kiadásában megjelent Asszonyok főmunkatársa és megbízott szerkesztője volt. 1949-től 1954-ig a Magyar Testnevelési Főiskolán tanított testnevelés- és sporttörténetet, előbb beosztott középiskolai tanári minőségben, majd mint az újonnan alakult tanszék tanszékvezető főiskolai tanára.

 

A Főiskoláról a Sport Lap- és Könyvkiadóhoz távozott. Fejezetek a magyar testnevelés történetéből című kandidátusi értekezését, amelyben 1848-ig követi nyomon a tárgyat, 1956-ban védte meg. Már a tudományos fokozat birtokában pályázta meg 1957-ben a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola adjunktusi állását, ahol azután 1962-ben - nyolc évvel a Testnevelési Főiskoláról való távozása után - nevezték ki ismét főiskolai tanárrá.

A rákövetkező évben megvédte Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban címen benyújtott disszertációját, és elnyerte a neveléstudományok doktora fokozatot. 1972. október 1-től kezdődően élete utolsó állomáshelyén, az MTA újonnan felállított Pedagógiai Kutatócsoportjában dolgozott.

1952 óta mindvégig részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstörténeti Albizottságának, 1956-tól Pedagógiai Bizottságának munkájában. Utóbbinak titkára, majd elnöke is volt. A folyóirat alapításától fogva 1980-ig tagja volt a Magyar Pedagógia szerkesztőbizottságának. Részt vett a Tudományos Minősítő Bizottság Pedagógiai Szakbizottságának, az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának munkájában. Tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaság elnökségének, a Magyar Olimpiai Bizottságnak, az Országos Diákköri Tanácsnak, választott tagja az Association Mondiale des Sciences de l’Éducationnak, tiszteletbeli tagja a Nemzetközi Olimpiai Akadémiának.

 

Főbb neveléstudományi tárgyú művei: A torna története (Kerezsi Endre: Torna I. Bp. 1953); Fejezetek a magyar testnevelés történetéből (Bp. 1956); A Tanácsköztársaság sportja (Bp. 1959); A párizsi kommün 90. évfordulójára. Az első proletárdiktatúra közoktatási reformterveiről (Ped. Szle, 1961. 3. sz.); Népoktatási, népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-forradalmi mozgalmakban (Bp. 1964); A korszerű termelési ismeretek helye Comenius és Apáczai pedagógiájában (A munkára nevelés hazai történetéből. Bp. 1965); A magyar neveléstudományi kutatás húsz esztendeje (Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1965. Bp. 1966); Kulturális forradalom - forradalmi kultúrpolitika a Magyar Tanácsköztársaságban ("A szent, a várt szélvész"-. Bp. 1970); A pedagógus Lenin (Magy. Ped. 1970. l.sz.); Comenius connections with the anti-feudal movements (Comenius and Hungary. Bp. 1973); Kulturelle Bestrebungen der antifeudalen Wiedertäuferbewegungen zur Zeit des Deutschen Bauernkrieges (Ost-Mitteleuropäische Bauernbewegungen. Bp. 1976); A magyar testnevelés és sport története (társszerzőkkel, Bp. 1977); II. Rákóczi Ferenc oktatáspolitikája (Tanulmányok a magyar nevelésügy XVII-XX. századi történetéből. Bp. 1979). Továbbá egyik szerzője a Gaston Mialaret és Jean Vial szerkesztésében és a Presses Universitaires de Francé kiadásában megjelenő Histoire mondiale de l’éducation című nagyszabású kiadványnak.

 

Szakmai és közéleti munkásságának elismerését magas kitüntetések sora jelzi: a Magyar Népköztársaság Érdemérme (1948), a Magyar Népköztársaság Sport Érdemérme ezüst fokozata (1950), A Munka Érdemrend ezüst (1968) és arany (1974) fokozata.

Vezető hivatali beosztásban sosem volt, élete utolsó néhány évéig központi elhelyezkedésű intézményben sem működött, mégis egy emberöltőn át a hazai neveléstudomány vezető személyiségei közé tartozott. Kivételes műveltsége, a nevelésügy és a neveléstudomány önzetlen szolgálatára való feltétlen készsége, problémaérzékenysége biztosította ezt a helyet számára. A magyar neveléstudomány fejlődésének ez az időszaka nem gondolható el nélküle.

Szakmai-közéleti munkásságának vezető motívuma a neveléstörténeti kutatás és az oktatás ügyének társadalmi fontosságáról vallott meggyőződés volt. A kutatómunka többnyire mostoha - időszakosan teljesen hiányzó - intézményes lehetőségeit mélyen fájlalta. A neveléstörténeti oktatás háttérbeszorítására irányuló, meg-megújuló törekvésekkel szemben minden kínálkozó alkalommal felemelte szavát. Meggyőződéssel vallotta, hogy nem nevelhetünk a kor követelményei szerinti pedagógust, nem taníthatjuk eredménnyel a pedagógusképzés gerincét alkotó neveléstudományt anélkül, hogy egyidejűleg meg ne ismertetnők hallgatóinkkal a nevelés és oktatás, a rájuk vonatkozó elméleti eszmélkedés történeti fejlődésének útját.

A neveléstörténet ideológiai nevelőfunkciójáról vallott álláspontja és a történelmi materializmus szellemében történő művelésének igénye indította Földes Évát akkor is, amikor napirendre tűzte a történeti periodizáció kérdését - egy olyan pillanatban, amikor nálunk éppen ismét megszűnt a neveléstörténeti kutatás néhány évig sikerrel működő intézményes szerve. A probléma felvetésére az a körülmény is hivatottá tette, hogy azok közé a kevesek közé tartozott az elmúlt néhány évtizedben, akik egyaránt foglalkoztak a hazai történeti előzmények vizsgálatával és az egyetemes neveléstörténeti témák kutatásával. Személyes kutatói tapasztalatokból ismerte tehát alap és felépítmény viszonyának sajátos bonyolultságát a nevelésügy történeti valóságában és ennek tudati tükröződésében.

Hogy milyen tudományszervező szerepet töltött be a tudományterületnek ebben a mostoha időszakában, arról szemléletes bizonysággal szolgál felszabadulásunk huszadik évfordulójára készült tanulmánya a megelőző két évtized neveléstörténeti kutatómunkájáról, annak eredményeiről - és a nehézségekről, amelyekkel küszködnie kell. A változott körülmények között is időszerű felidéznünk e tudománytörténeti jelentőségű szemléjének hitvallásos utolsó sorait.

"Felelősségünk tudatában - írta - ezt az alkalmat is felhasználjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra a veszélyre, amelyet a történeti szemléletmód nem kielégítő érvényesítése, a múlt tapasztalatainak figyelembe nem vétele, fel nem használása jelent pedagógiai tudományunk és azon túl, közoktatásunk fejlődésére, s még egyszer rámutassunk a marxista neveléstörténet tudatformáló jelentőségére. Felhívjuk a figyelmet a neveléstörténetre mint sajátos történeti tudományra, amely a jelen talaján állva a messzi múltba és a távoli jövőbe előre tekint, és elsődlegesen alkalmas arra, hogy a nevelés és oktatás történetét mint az emberi kultúra nemzedékről nemzedékre való átszármaztatásának történetét az emberi kultúra sok ágból egyesült széles folyamába bekapcsolja."

Tudománypolitikai felelősségtudatának jellemzésére idéznünk kell legalább még egy másik megnyilatkozását is. A felszabadulás 25. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián megtartott emlékülésen a Pedagógiai Bizottság elnökeként ő értékelte a tudományterület helyzetét. A beszámoló záró gondolatának az immár közelgő újabb történelmi évforduló különös nyomatékot ad:

"Ez új korszak - a következő negyedszázad - küszöbén arról se feledkezzünk meg, hogy ma még, az objektív és szubjektív tényezők ismeretében, mi magunk elemezhetjük huszonöt év alatt megtett utunkat, eredményeinket, hiányosságainkat. A fél évszázados évfordulón azonban már az utánunk következő nemzedék bírálja el majd munkánkat, eredményeinket, tévedéseinket. S nagyon sok még a tennivalónk, hogy ezt a bírálatot is kiálljuk..."

Nemcsak a neveléstudomány művelésének lehetőségéért állt ki tehát bátran, hasonló határozottsággal mutatott rá a szakterület társadalmi tartozására is. A felismert feladatok megoldásából mindenkor igyekezett kivenni a részét. Sokat tett azért, hogy a neveléstudomány előtt felmerülő feladatok megoldásába másokat, más tudományterületek képviselőit is bevonja. Erre irányuló erőfeszítéseiben segítségére voltak széles körű kapcsolatai a tudományos élet minden szintjén, minden rendű és rangú munkatársak körében. Nem utolsósorban azért, mert - érdekelték az emberek, és törődött sorsukkal. Számon tartotta örömüket-gondjukat. A hivatali takarítónőét éppen úgy, mint azokét, akikkel közvetlenül együtt dolgozott, akik tanítványai voltak, vagy azokét, akikkel csak távolabbi szakmai kapcsolatban állott.

Mindenkor meleg szeretettel vonzódott a gyermekekhez. Nehéz lenne számba venni, hány ismerős, hány munkatárs gyermekének sorsát, egészségi állapotát, tanulmányi előmenetelét kísérte együttérző figyelemmel, - nemegyszer születésüktől a családalapításig, a pályán való elhelyezkedésükig. Szívesen írt a gyermekekről és a gyermekeknek. A felszabadulás után - miként maga írta - "pedagógiai riporterként" kezdte el a munkát. Alsó tagozatos olvasókönyveink egyik kivételesen hosszú életű olvasmánya volt az 1954. évi kísérleti tankönyvek sorozatában, harmadikosok számára, a Népstadionról készített írása.

Szeretettel támogatta a szakma területén elinduló fiatalokat. Művelőkben szegény szakterületünkön nem egy ma már vezető beosztásban hálálhatja meg az ügynek azt a segítséget, amelyet egykor Földes Évától kapott. Ha úgy érezte, hogy arra van szükség, harcolni is kész volt érettük. Mint ahogy általában is mindenkor kész volt a harcra az igazságosnak érzett ügyért.

Szerette végül - és ez egy tudományos életút jellemzésekor kétségen kívül szokatlan fordulat - a témát, amellyel foglalkozott. Tartósan csak annak művelésénél állapodott meg, ami hazai vagy egyetemes emberi vonatkozásban a haladás ügyét előre vitte, és ezért képviselőihez személyükben is meleg szívvel viszonyulhatott. A népi testnevelési eszme képviselőjeként felfogott fanyűvőhöz, az antifeudális népi forradalmak pedagógus és nem pedagógus hőseihez, az európai haladó pedagógia koraújkori gondolkodóihoz, a párizsi kommün közoktatási reformereihez, a Magyar Tanácsköztársaság pedagógus vezetőihez.  A neveléstörténet konzervatív vagy éppen retrográd jelenségeire inkább csak akkor terjedt ki figyelme, ha a történeti folyamat ábrázolásának logikája, a hősök teljesítményének hiteles értékelése ezt tőle megkövetelte.

Emberi kapcsolatok építésére és fenntartására való rátermettsége, kivételes személyi tájékozottsága segítette olyan szakmai rendezvényeknek, tudományos konferenciáknak a megszervezésében, amelyek létrehozásához adott időszakban a hazai neveléstudomány megfelelő intézményes feltételekkel nem rendelkezett. Neveléstudományunk javára törekedett értékesíteni külföldi összeköttetéseit is.

 

 

FEL