ESEMÉNYEK

Róbert Péter:

Zsidó szemtanú Batthyány Lajos kivégzéséről…

2021.10.07.

Az első magyar miniszterelnök kivégzésének évfordulóján talán nem érdektelen megjegyezni, hogy a szerencsétlen sorsú államférfi – akinek családja és ő maga barátságos magatartást tanúsított az akkor még jognélküli zsidókkal - kivégzésének véletlen szemtanúja volt egy zsidó orvostanhallgató.

Amikor 1870-ben másodszor eltemették a grófot, Friedländer körorvos Dés városából jelentkezett magyarra fordított héber naplórészletével:

"Ma Tisri 21-én (X.6) sátoros ünnepünk egyik félünnepén akaratlan szemtanúja valék. Szük lakásomból este sétálva lépteimet az Újépület hátsó oldala felé irányoztam. Alig, hogy bonctani könyvemet fellapoztam, egy nagy embertömeg tódult minden oldalról felém…"
Ez nem tetszett neki, a pesti tömeg – elég ha az 1848 áprilisi zavargásokra emlékezett – nem mindig volt barátságos a zsidókhoz, mindenesetre felmászott a farakásokra és ekkor
"….lovaskatonák száguldottak elő és sorba kétoldalra felállottak" ez sem hathatott az ifjúra megnyugtatólag a császári hadsereg zsidóellenes rendszabályai (hadisarc, kivégzések, stb.) ismeretében, hiszen augusztusban itt, az épület udvarán lővette agyon Haynau Galitzenstein Mór zsidó honvédet, és ekkor még itt raboskodott Schwab Lőw és Lőw Lipót a szabadságharcot támogató két híres és tisztelt rabbi -de most másról volt szó.

"Ezekhez csatlakoztak sok harcosok, kiknek közepén egy magas alakú tiszteletet parancsoló személy volt hófehér arccal, kopasz fővel és hosszú szakállal…Állítólagos árulásért halálra lőn ítélve. Borzadály futá keresztül, egész lényemet, midőn bővebb megtekintés folytán észre vevém., hogy ez azon férfiú, ki a miniszterek között az első helyet foglalta volt el!"

Ír Batthyány bátor magatartásáról, imájáról "majd letérdelt és miután magasztos arcáról letörölte volna verítékét rászegezték a jágerek fegyvereiket, céloztak, tűzet adtak és a lélek elvált testétől. Most már az ő miértünk kiontott vére tanulságot adand hazája és népe iránti szeretetéről!"

Említi Friedländer, hogy a kivégzés alatt "az épületnek város felőli oldalán a sétálók egy katonazenekar víg hangjaiban gyönyörködtek!"

Ez elnyomta a sortűz hangját, de az visszhangzott a zsidó medikus lelkében, nem felejtette el soha…

 

FEL