DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

Löw Immánuel és a Szegedi Zsidó Hitközség szerződései, 1940.

2021.06.03.

A Szegedi Löw Könyvtár története (1830-1957), folytatásokban a Szeged c. folyóirat május-június-júliusi számaiban jelenik meg. Szeptembertől interneten is elérhető lesz. Az alábbiakban e tanulmányból  két fontos szerződést emeltem ki.

A Löw könyvtár sorsa akkor változott meg gyökeresen, amikor Löw Immánuel Szeged főrabbija 1940-ben 90 évesen arra az elhatározásra jutott, hogy nagyhírű, felbecsülhetetlen értékű könyvgyűjteményét a Szegedi Zsidó Hitközségnek ajándékozza.

„Ajándékozási szerződés

Amely egyrészről alulirott dr. Löw Immánuel főrabbi. Szegedi, Korona-ucca 8 szám alatti lakos, mint megajándékozó. Másrészről a Szegedi Izraelita Hitközség Margit u. 20. sz. képviseletében alulirott dr. Pap Róbert hitközségi elnök, mint megajándékozott között a következő feltételek mellett jött létre:

1.      Dr. Löw Immánuel főrabbi, mint megajándékozó ezennel visszavonhatatlanul a Szegedi Izraelita Hitközségnek, mint megajándékozottnak ajándékozza a Rabbinátusi Hivatal (Szeged, Korona ucca 8. sz.) két helyiségében lévő, tulajdonát képező könyvtárát ugy, ahogyan az ma áll, tehát annak összes példányait azon célból, hogy a könyvtár a hitközség rabbijainak és hitoktatóinak tudományos munkásságával a tudomány fejlesztését, a rabbik és hitoktatók továbbképzését és hitoktatói működését szolgálja.

2.      A Szegedi Izraelita Hitközség, mint megajándékozott az 1 pontbeli nagylelkű ajándékot a megjelölt célokra a megajándékozótól ezennel köszönettel elfogadja.

3.      Ezen jogügylet a megajándékozott a Hitközségre a közgyűlésének hozzájárulásától függően válik feltétlen hatályuvá és ennek a határozatnak a meghozatala után történik meg a könyvtárnak átadása.

4.      A könyvtár minden példányáról részletes jegyzék fog készülni és az az ezen szerződésnek kiegészítő részét fogja képezni.

5.      Az ajándékozási jogügylet tárgyát képező könyvtár tudományos és közoktatási célt szolgálván, ezen szerződés felek szerint illetékmentes, ha azonban mégis illetékkiszabás tárgyát fogja képezni, ugy a megajándékozott Hitközség fogja a jogügylet  tárgyának a 4 pontbeli jegyzék elkészülte után a hozzávetőleges értékét a 4 pontbeli  jegyzék elkészülte után a kiszabó Hatóságnak bejelenteni. Az illeték kiszabása esetén a megajándékozott Hitközség viseli.

Felolvasás és helybenhagyás után szerződő felek által aláiratott.

Kelt Szegeden, 1940. évi julius hó 17.-napján.

Aláírás előtt megállapítják a felek, hogy az 1. pontban a könyvtár helyiségeire vonatkozó az a meghatározás, hogy a könyvtár a Rabbinátusi Hivatal <<két helyiségében>> van, töröltetett és a „helyiségeiben” kitétellel pótoltatott. Ez a törlés és a pótlás az aláírások előtt történt.

Kelt Szegeden, 1940. évi julius 17. napján.

Előttünk:

       Reitzer Lipót s.k.                                                  Dr. Löw Immánuel s.k

      László Adolf s.k.                                                   Dr. Pap Róbert s.k.

      Dr. Wilheim Lajos s.k.                                                hitközségi elnök

                              Mint tanuk.” [1]

 

Válaszul az ajándékozásra a közgyűlés 1940. december 1-én elfogadó nyilatkozattal és köszönettel reagált, továbbá az alkalomra felvett jegyzőkönyvben rögzített minden fontos tudnivalót. Ezt a jegyzőkönyvet is szó szerint idézem:[2]

„Méltóságos és Főtisztelendő Dr. Lőw Immánuel főrabbi urnak,

Szeged

Főtisztelendőséged nagylelkű könyvadományozását mai rendes közgyűlésünk hálás köszönettel elfogadta s erről szóló jegyzőkönyvi kivonatot mély tisztelettel küldjük.

Dr. Wilheim Lajos jogügyi előjáró:

Igen tisztelt Képviselőtestületi Közgyűlés! Lőw Immánuel főrabbi úr a nyár folyamán közölte a hitközségi elnök urral, hogy könyvtárát hitközségünknek kivánja ajándékozni. Azt hiszem szükségtelen az igen t. Közgyűlés előtt bővebben szólanom arról az értékről, amelyet ez a könyvtár képvisel és amely értékhez az ajándékozás ténye folytán hitközségünk jut. Amidőn tehát az Elnök ur[3] a Főrabbi úr ajándékozási szándékát bejelentette, Elöljáróságunk lelkes örömmel és köszönettel vette azt tudomásul. Engem bízott meg, ugy az ajándékozási szerződést írásban foglalja és a további teendőket elvégezzem.

Az ajándékozási szerződés aláírása 1940. évi julius hó 17-ém történt meg és annál felkérésünk folytán, mint előttemező tanuk Reitzer Lipót és dr. László Adolf képviselőtestületi tag urak voltak jelen.

Ezután ismerteti és ismerteti szószerint felolvassa az ajándékozási szerződést, majd így folytatja:

Megjegyzem, gondolkodás történt abban az irányban, hogy az ajándékozási szerződést a főrabbi úr legközelebbi és érdekelt hozzátartozói is kötelező hatállyal tudomásul vegyék.

S részletes jegyzék elkészítésével Fürth Jenő urat, hitközségünk karvezetőjét biztuk meg, aki munkáját elvégezve, jelentette az elöljáróságnak, hogy a könyvtár 6.219 kötetből áll és annak értéke 6.696 P.

Csallány Dezső dr. úr a Somogyi Könyvtár és Városi Múzeum igazgatója felkérésünk folytán volt szives igazolni, hogy a könyvtár megállapított értéke a forgalmi értéknek teljesen megfelel, ugy, hogy a kir. adóhivatal a 6.696 P-t az illetékkivetés alapjául elfogadta és az illetéket 804 P-ben irta elő. Amennyiben ez a kivetés jogerőre emelkedne és elengedést sem nyer ugy az az elöljáróság javaslata, hogy az összeg a Lőw Immánuel alapból nyerjen kiegészítést.

A vagyonátruházási illetékről szóló törvény előirja, hogy a hazai tudományos és közoktatási célt szolgáló ajándékozások illetékmentesek. Ezeknek a céloknak az ajándékozási szerződés világosan kifejezést ad, de Csallány Dezső dr. úr volt szives igazolni, hogy a könyvtár egyes kötetei is ezeket a célokat szolgálják. Ennek dacára az I. foku kivető hatóság az illetékmentesség iránti kérelmünket nem honorálta, Minden reményünk megvan azonban arra, hogy jogorvoslataink, vagy az illeték elengedése iránti kérelmünk sikerre fognak vezeti, és illetéket nem kell fizetnünk.

Szerv. szabályzatunk 57.§-a 2. bekezdésének f. pontja szerint vagyonszerzése az igen t. Közgyülés hatáskörébe tartozik. Szükséges tehát, hogy az igen t. Közgyülés az ajándékozási szerződéshez hozzájáruljon, miáltal a jogügylet a hitközségre nézve is feltétlen hatályuvá válik.

Ezek után hátra lesz még a könyvár átadása átvétele, ami a mai közgyülésünkön megválasztandó gazdasági elöljáró urnak lesz feladata.

A könyvtár kezelésére vonatkozóan az az elöljáróság javaslata, hogy azt a mindenkori főrabbira méltóztassék bizni.

Az elöljáróság végül azzal a javaslattal lép a közgyülés elé, hogy a könyvtárnak „Löw Immánuel rabbisági könyvtár” elnevezés adassék. Ezzel az elhatározással külső módon is kifejezésre juttatjuk a főrabbi úr iránti tiszteletünket.

Előterjesztem tehát a következő határozati javaslatot:

A közgyülés igaz örömmel vette tudomásul, hogy dr. Lőw Immánuel főrabbi úr értékekben gazdag könyvtárát hitközségünknek ajándékozta. Kimondja tehát, hogy Szegeden 1940. évi julius hó 17. napján kelt ajándékozási szerződéshez hozzájárul, és ugy határoz, hogy az ajándékozó főrabbi úr iránti tiszteletének kifejezésre juttatásául a könyvtárnak <<Lőw Immánuel Rabbisági Könyvtár>> elnevezést adja. Az ajándékozásért őszinte köszönetét fejezi ki és erről dr. Löw Immánuel főrabbiurat a közgyülés jegyzőkönyvi kivonatnának egyidejü megküldése mellett, értesíti.

Tudomásul veszi a közgyülés, hogy a kir. adóhivatal 804 P jogügyleti illetéket szabott ki és ugy határoz, hogy ez az összeg jogerős kivetés esetén a hitközség dr. Löw Immánuel alapjából nyerjen kiegyenlítést.

A közgyülés végül ugy határoz, hogy a könyvtár kezelésével a mindenkori főrabbit bizza meg.

Kérem az igen t. Közgyülést, méltoztassék a határozati javaslatot elfogadni és ekként az ajándékozási szerződéshez is hozzájárulni. /Általános helyeslés/ Azzal a hő kivánsággal fejezem be szavaimat, adja a jó Isten, hogy ezek a nemes célok, amelyek az ajándékozási szerződésben foglaltatnak, az idők folyamán élő valósággá váljanak és, hogy a könyvtár mindég büszkén viselje címében főrabbink nevét, aki a boldogult Édesatyja dicső emlékezetü volt Főrabbink mintegy 100 esztendővel ezelőtt alapitotta ezt a könyvtárt sohasem lankadó tudásszomjával és tudományosságával folyton gyarapitotta és anyagát tökéletes rendszerbe foglalta. /Lelkes éljenzés és taps./

Elnök: A t. Közgyülés lelkes hangulatából megállapitom, hogy az előterjesztett javaslatot egyhangu határozattal elfogadni méltóztattak és ilyenképpen mondom ki a határozatot.

Fenti jegyzőkönyvi kivonatot azzal a hő óhajjal közöljük Főtisztelendőségeddel, engedje a Gondviselés, hogy még nagyon hosszu időn át töltse be a Lőw Immánuel rabbisági könyvtár kezelésének tisztét.

Szeged, 1940 december 1. t.ü.

Őszinte nagyrabecsüléssel[4]

 

                      jegyző                                                    elnök”[5]


 

Szeged, 2021. június 02.

Ábrahám Vera
könyvtáros a Szegedi Zsidó Hitközségi Archívum kezelője


[1] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma iktatott iratai 1940. 281/1940.

[2] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma  iktatott irata. 1940. 281/1940.

[3] Dr. Pap Róbert (1874-1947).

[4] A jegyző dr. Katona Dávid az elnök pedig dr. Pap Róbert volt.

[5] A 3 dokumentum: Iktatott iratok 281/1940.dr. Löw Immánuel részére köszönőlevél, Határozati javaslat, Közgyűlési jegyzőkönyv. További tény: az ajándékozási szerződést az Adóhivatalnak is be kellett mutatni, az ő iktató számuk: V 3416/1940. Keltezés: 1941. december 01.= Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma. Iktatott iratok. 1940. évi. 382/1940.

 

FEL