DOKUMENTUMOK

Ábrahám Vera

Dr. Molnár Ernő rabbi és egy szegedi kapcsolat

Iratbemutatás

 

2021.02.04.

Dr. Molnár Ernő[1]

Dr. Molnár Ernő rabbi Budapesten született 1890. május 18-án és ismeretlen helyen halt meg 1944-ben. Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol bölcsészdoktori címet szerzett. 1914-től a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára volt, 1915-ben avatták rabbivá.[2] Tudományos munkásságát műveiből lehet megismerni[3], társadalmi tevékenységének egyik bizonyítéka folyóirat-szerkesztői tevékenysége. A Múlt és Jövő, a Remény című folyóiratok szerkesztője volt. 1944. október 20-án elhurcolták sáncásásra, soha többé nem érkezett vissza.

Molnár Ernő és a Szegedi Zsidó Hitközség kapcsolódását a Remény című zsidó ifjúsági lap adta, ugyanis a szegedi közösség a megrendelőkhöz-, és a támogatókhoz is tartozott. Ezt a kötődést két irat bemutatásával vázolom.

A Szegedi Zsidó Hitközség Archívumában számos olyan dokumentum található melyek megmutatják, hogy adott évben a hitközség milyen folyóiratokat, könyvtára[4] részére pedig mely könyveket rendelt meg.

 

A folyóiratok megrendeléséről szóló hitközségi határozat.[5]

Gyűjteményünkből az 1934. évre vonatkozó folyóirat-rendelést és egy támogatást kérő iratot választottam ki. Megjegyzem, hogy a hitközség számára szükséges lapokat az elöljáróság határozatával jóváhagyva rendelték meg.[6]

A példában szereplő 1933. december 24-én keltezett dokumentumban 12 lapot fizettek elő többségében 1 vagy 2 példányban egy évre.[7] Ezek zsidó tanügyi, politikai és vallási folyóiratok, ill. heti-, havilapok. Az 1934. évre megrendelt újságok: Országos Egyetértés[8] 2 db, Zsidó Újság 1 db, Magyar Zsidó Szemle 1db, Egyenlőség 1db, Országos Tanügyi Értesítő 1 db, Budapesti Közlöny[9] 1 db, Remény 40 db, Szombat 1 db, Hagyomány 1 db, Hitközségi Közlöny 1db, Múlt és Jövő 2 db, Zsidó Szemle 5 db.

Mint látható a Remény c. ifjúsági folyóiratból nagy mennyiség érkezett a hitközségbe. Ebből részben nagyszámú szegedi zsidó fiatal érdeklődésére lehet következtetni, másrészt a kiadó iránti segítségnyújtási szándékra.

A Remény egy száma[10]

A bemutatásra kiválasztott másik dokumentum az az irat, melynek megfogalmazója és aláírója dr. Molnár Ernő, mint a Remény szerkesztője és tulajdonosa.  Molnár Ernő kézzel írt levelében kiadványáról és annak fontos céljáról szólt. Továbbá tudatta, hogy 1933-ban is (ugyanúgy, mint előző évben) anyagi nehézségekkel küzdenek és a Szegedi Hitközség megértő támogatására ismételten számítanak. A hitközség válasza pozitív volt az elnök aláírásával engedélyezték a támogatást, és 1934. III.2-án 100 Pengőt utaltak át a szerkesztőségnek.

Az alábbiakban a Budapesten 1934. március 26-án keltezett kéziratos levél szövegét idézem:

„REMÉNY[11] Szerkesztősége és Kiadóhivatala, Budapest VII. Ajtósi Dürer sor 9.

Tisztelt Elöljáróság!

Alulírott Remény zsidó ifjúsági folyóirat azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul a Tek. Elöljárósághoz, hogy, mint előző években tette. A tavasszal is 100 pengő rendkívüli segéllyel kegyeskednék nehéz anyagi helyzetén segíteni.

A Remény mindent megtesz, zsidó tárgyú kép-, cikk- és rovatanyagában, hogy feladatát méltóan teljesítse és a zsidó tanulóifjuságot zsidó szellemben nevelje és oktassa. A nehéz gazdasági helyzet az óta azonban, hogy a Reménynek mg az előző évekről kzel 1000 pengő adóssága van. Ez az adósság súlyos teherként nehezedik minden megmozdulásunkra,

Nagyon kérjük tehát a Tekintetes elöljáróságot, mely a Remény zsidó munkáját a multban is mindig oly megértő szeretettel kisérte, hogy az idén is ép olyan megértő szeretettel legyen segítségére a zsidó tanulóifjuság lapjának, hogy az feladatát továbbra is zavartalanul végezhesse. Budapesten 1934. március 28. Mély tisztelettel és ünnepi jó kívánságunkkal dr. Molnár Ernő  

 

dr. Molnár Ernő levele[12]

Az iratbemutatásra kiválasztott dokumentumok reprezentálják a Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma színes állományának egy kis részét.

Ábrahám Vera

Szeged, 2021. 01. 31.[1] http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-molnar-erno/

[2] Magyar Zsidó Lexikon/szerk. Ujvári Péter. Bp. Pallas Kiadó, 1929. pp. 411. alapján.

[3] Juszuf al Baszkir Alkitáb-Almuhtávi, Ábrahám ben Dávid mint történetíró (Klein Miksával), A Talmud könyvei.

[4] Az ifjúsági könyvtárat 1927-ben alapította dr. Frenkel Jenő rabbi. A hitközség története folyamán számos könyvtárat hoztak létre illetve szűntettek meg. Pld. Ifjúsági-, tanári-, iskolai-, cserkészcsapat-, Löw Könyvtár. (Ez utóbbi történetét publikálta: Ábrahám Vera: A Löw Könyvtár története. Mit mondanak a megmaradt iratok? Szeged, Szegedi Zsidó Hitközség dr. Birnfeld Sámuel könyvtára, 2016./Könyvtári Tudományos Füzetek sorozat 1./szerk. Ábrahám Vera.

[5] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma: 1933.2 HU_SZZSH_A_II5_1934_8_3_1 jpg.1933. dec. 24-i határozat.

[6] U.a.

[7] Kivéve a Remény c. hetilapot, ez fél évre szóló megrendelés volt.

[8] Zsidó politikai hetilap.

[9] Budapesti Közlöny, Budapesti Hírlap. 1852. november 24-én a Helytartóság szerződést kötött Szilágyi Ferenccel egy, az osztrákhoz hasonló magyar kormánylapra, vagyis a Magyar Hírlap utódjára, amely 1853. január 1-jétől Budapesti Hírlap címmel jelent meg, Szilágyi Ferenc szerkesztésében. https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/BudapestiKozlony/

[10] www.antikvárium.hu

[11] Zsidó ifjúsági folyóirat, mely havonként jelenik meg. A zsidó nevelés igen hasznos orgánuma. Szerkesztő és a kiadó tulajdonosa dr. Molnár Ernő.

[12] Szegedi Zsidó Hitközség Archívuma. HU_SZZSH_A_II-5_1934_8_14_1.jpg

 

FEL