DOKUMENTUMOK

Schreiter Zsuzsa

Kóbor Noémi házassági szerződése 1928

 

2024.03.23.

Kóbor Noémi (Bp., 1896. aug. 12. —Bp., 1959. máj. 8.): író, kritikus.
Kóbor Tamás zsidó származású magyar író, publicista leánya

 

KÖZJEGYZŐI OKIRAT[1]

Előttem: Dr. Stamberger Ferenc budapesti Királyi közjegyző előtt, alulírott helyen és napon megjelentek a következő ügyfelek:

Kallós István részvénytársasági igazgató budapesti (a Margitszigeten) lakos és Kóbor Noémi Lilly kisasszony, írónő budapesti (I. Nagyatádi út 61. sz. alatti) lakos, kiknek személyazonosságát Kóbor Tamás úr, újságíró, budapesti (I. Nagyatádi út 61. sz. alatti) lakos és dr. Barta Dezső úr, ügyvédjelölt, budapesti (VI. Teréz krt. 7. sz. alatti) lakos, mint az általam személyesen ismert tanuk bizonyították és megköttetik előttem a következő

 

Házassági szerződés:

Kallós István és Kóbor Noémi Lilly egymással házasságot szándékoznak kötni, s ez okból vagyonjogi viszonyaikat az alábbiakban szabályozzák.

       Kóbor Noémi Lilly különvagyonát képezi

       a Budapest I. Nagyatádi út 61. sz. alatti lakóház,

I.       Csörsz u. 7960/1. hrsz. telek és

Kelenföldön lévő, Budapest székesfőváros Duna jobbparti részének 2864-69. hrsz. alatt felvett telek (1/60-ad) része, valamint

Gödöllőn, Erzsébet királyné út 15. sz. alatti lakóköz.

Ezen női szabadvagyont kizárólag Kóbor Noémi Lilly kezeli, de jogkötelezően kijelenti, hogy a fentebb körülírt ingatlanokat csak Kóbor Tamás beleegyezésével jogosult elidegeníteni, vagy megterhelni.

2.    Kallós István különvagyona áll:

Margitszigeti lakásában lévő úriszoba, ebédlő, két hálószoba és konyhaberendezésből, valamint fürdőszoba felszerelésből.

3.    Kóbor Noémi Lilly tudomásul veszi, hogy Kallós István az Első magyar általános biztosító

       társaságnál tízezer (10 000) dollárról szóló biztosítást kötött és ennek alapján fizetendő

biztosítási összegre kizárólag az első házasságából származó kk. Erzsébet leányának, mint kedvezményezettnek van joga.

4. Kóbor Noémi Lilly a mai napon készpénzben 50 000, azaz ötvenezer pengő hozományt adott át Kallós Istvánnak, mint leendő férjnek, amelynek átvételét Kallós István a jelen szerződés aláírásával elismeri. A házasság megszűnése esetén ezen összeget Kallós Noémi Lillynek ill. örököseinek tartozik visszafizetni. Ha azonban a házasság megszűnése tíz (10) év együttélés után következik be, a hozománynak csupán a felét köteles fentnevezetteknek visszaszolgáltatni.

5. Kallós István kötelezi magát, hogy az esetben, ha a házassági életközösség bármelyik fél hibájából megszakad, havi négyszáz (400) pengő ideiglenes nőtartást fog leendő nejének Kóbor Noémi Lillynek, és pedig a házassági életközösség megszakítását követő hó első (1) napjától fogva minden naptári hó első (1) napján előre, ennek mindenkori tartózkodási helyén fizetni mindaddig, míg a házastársak házassági életközösségüket újból fel nem veszik, vagy a bíróság a tartás kérdésében végleges határozatot nem hoz.

Ezen fizetési kötelezettség teljesítés tekintetében aláveti magát Kallós István az 1874. évi XXXV. törvénycikk 111. és következő szakaszaiban szabályozott közvetlen végrehajtásnak.

6. Utólag megállapítják a szerződő felek, hogy az illetékes állami anyakönyvvezetőség a menyasszony egyik utónevét „Lilly” helyett „Lívia” névvel tüntette fel.

Miről ezen közjegyzői okirat általam felvétetett, a felek előtt a tanuk jelenlétében felolvastatott, általuk akaratukkal megegyezőnek nyilváníttatott és annak kijelentése mellett, hogy ezen okiratról a felek mindegyike részére hiteles kiadványok korlátlan számban adhatók ki, a felek és a tanuk által előttem saját kezűleg aláirattatott.

Budapesten, ezerkilencszázhuszonnyolcadik (1928. évi november hó (19) napján.

Kallós István

Kóbor Noémi Lívia

Kóbor Tamás

hiteles kiadvány Kóbor Noéminak kiadatott

Budapest, 1928. november 20.


[1] HU BFL - VII.176.a - 1928 - 1778

 

 

 

 

FEL