FILM - SZÍNHÁZ - VIDEO

Mihail Romm  

A szovjet filmművészet megújulásáról, 1962

www.filmintezet.hu/magyar/filmint/filmspir/26/romm.htm

2023.07.19.

 

A hatvanas évek első felében a szovjet filmművészet ismét felszálló ágba került. A sematizmus leküzdésére irányuló alkotói erőfeszítések nemzetközi filmsikereket eredményeztek1, ezzel együtt a legfelső pártvezetés több, ún. "művész-aktíván" kereste a közvetlen kapcsolatot a filmművészekkel2


Aczél György

Ebben a légkörben került sor Mihail Romm3 magyarországi útjára. A művész és az őt elkísérő Baszkakov kulturális miniszterhelyettes látogatást tett Aczél György4 művelődésügyi miniszterhelyettesnél. A szovjet filmművészet akkori helyzetét jellemző, a problémákat nyíltan felvető, és a magyar vonatkozású párhuzamokat sem nélkülöző útkeresési folyamatról a szovjet vendégek 1962. szeptember 18-án beszélgetést folytattak Aczéllal, amelyről feljegyzés készült. A megörökített gondolatok még akkor is figyelemre méltóak, ha egy részük naiv vagy irreális, vagy ha egyes megállapítások, elvárások, célok fölött eljárt az idő. Jól jellemzik ugyanis a szocialista filmművészet egy kulcsfontosságú történelmi periódusa, a desztalinizáció kísérletező felfogásmódját. A Magyar Országos Levéltárban őrzött dokumentumot az alábbiakban magyarázó jegyzetekkel kiegészítve, szöveghűen, teljes terjedelemben közöljük.5

 

Feljegyzés Baszkakov miniszterhelyettes és Mihail Romm elvtársakkal Aczél György miniszterhelyettes elvtársnál 1962. szeptember 18-án folytatott beszélgetésről


Nyikolaj Alexandrovics Baszkakov

Baszkakov és Romm elvtársak leszögezték, hogy a filmművészeti konferencia igen hasznos volt, mert kiderült, milyen kevéssé ismerik a szocialista országok filmesei egymás munkáját és nehézségeit. Példának hozták fel, hogy nekünk van egy szinkronizáláshoz szükséges gépünk, amelyről nem tudtak a többi országok, és így a bulgárok már majdnem megvettek egy, a számukra kevésbé alkalmas be rendezést Amerikából. Jelenleg tőlünk fogják megvenni, sőt a Szovjetuniót is érdekli e berendezés.

 

Javasolják, hogy a baráti országok filmszakemberei időnként tartsanak két- vagy többoldalú munkamegbeszéléseket.

A baráti országok filmjei az utóbbi időben nem mutattak kellő színvonalbeli fejlődést, érdektelenek, szürkék, közepesek. Ennek fő oka - az elvtársak véleménye szerint - nem szervezeti vagy gazdasági okokban keresendő, hanem társadalmi téren. Az idősebb rendezők nem rendelkeznek olyan művészi, eszmei és emberi kvalitásokkal, hogy ez elősegítené a színvonalbeli emelkedést, és nem képesek, nem alkalmasak arra, hogy az új rendezői garnitúrát kineveljék.

Márpedig az egész kérdés megoldása csak a fiatalok szóhoz juttatásában rejlik, akik az élet jelenségeit másképpen, helyesebben látják és tudják ábrázolni, mint a régiek. Ennek megvalósítása természetesen azt a kockázatot jelenti, hogy egyes filmeket nem is lehet majd vászonra bocsájtani, azonban ha csak 2-3 valóban tehetséges fiatal filmrendező indulhat el pályáján, akkor is megéri az eredmény a kockázatot. A Szovjetunióban már a XX. kongresszus6 óta ez az egészséges irányzat uralkodik és az azóta készült filmek 10-15 %-át ilyen fiatal rendezők készítették.


Andrej Tarkovszkij

 

Néhány fiatal rendezőszakos főiskolás diplomamunkája pl. olyan jó, hogy azokat a filmszínházak játsszák. A fiatalok közül Tarkovszkij főiskolás munkája, az "Iván gyermekkora" a velencei Arany Oroszlán díjat nyerte a legutóbbi velencei filmfesztiválon.7

Ott azonban, ahol a rendezői garnitúra elmaradt, ahol a fiataloknak nem adtak helyet, ott rendkívül leromlott a színvonal. Pl. a LENFILM8 Stúdió azelőtt igen jó filmeket gyártott. A háború után - részben amiatt, hogy sokan elpusztultak a tehetséges emberek közül - kialakult a régi rendezőknek egy zárt köre és a színvonal romlott. A MOSZFILM9 Stúdió, ahol a fiatal tehetségek összegyűltek, összehasonlíthatatlanul jobb filmeket hoz ki. Ezen a helyzeten segítendő, a MOSZFILM-től egy sor fiatalt a LENFILM-hez irányítottak, ahol azonban nem voltak meg a kellő lehetőségek munkájukhoz és visszaszivárogtak a MOSZFILM-hez. Ugyanez volt a helyzet Csuhraj10 elvtárs küldetésével, akit Ukrajnába küldtek, azonban ott nem nyújtottak részére olyan lehetőségeket, amelyek munkáját biztosíthatták volna, így ő is visszatért. Tehát nemcsal a LENFILM, hanem a kijevi és odesszai stúdiók munkája is rendkívül gyenge.

      

A magyar filmrendezők idősebb nemzedékéről beszélve az elvtársak elmondották, hogy mindenkit egyénileg kell elbírálni. Pl. Fábri Zoltán11 művészegyéniségében hasonlít Koznyicov (sic!) szovjet rendezőhöz, aki mai modern témával képtelen dolgozni, azonban most készül nagy lelkesedéssel a Hamlet megfilmesítésére, amelynek kapcsán Hamlet problémáján keresztül egy sor mai problémát fog felvetni.12 Vagy pl. Kolotozov (sic!) egy sor sikertelen filmje után jelenleg Kubáról készít filmet, amely biztosan nagyon érdekes lesz.13 Makk Károlyt az segítené talán, ha fiatal kollektívába kerülne, akinek esetleg sikerülne őt jó irányban befolyásolni.14


Fábry Zoltán
     
Mihail Konsztantyinovics Kolotozov
     
Makk Károly

Mindez azt mutatja, hogy minden adminisztratív intézkedés és fájó beavatkozás nélkül lehet megoldani az idősebb nemzedék problémáját, hiszen azok - mint a szovjet tapasztalat mutatja - az alkotói versenyben egyszerűen lemaradnak a fiatalok mögött, hacsak nem csatlakoztak már eleve ezekhez a fiatalokhoz, és nem velük együtt haladnak, mint egyes neves szovjet filmrendezők.

Szervezeti kérdésekről szólva elmondották, hogy a stúdió és a filmgyár elválasztásának kérdése náluk is felmerült és kísérleti méretekben már folyik, azonban tapasztalat még nincsen.15

Hangsúlyozták - mint ahogyan az ide vonatkozó KB-határozat16 is hangsúlyozza - hogy a tehetség a legfontosabb követelmény a filmművészet kádereivel szemben. Meg kell tanulni a tehetséges emberekkel dolgozni, hiszen ez sokkal nehezebb, mint a tehetségtelenekkel való munka.

Hogyan történjék a filmművészet felfrissítése fiatal, tehetséges káderekkel? A Szovjetunióban lesz egy kísérleti stúdió, amely nem státusz alapján dolgozik, hanem szerződéseket köt bizonyos időre dolgozóival. Ezen kívül vannak olyan tanfolyamok, amelyek nem a filmfőiskolát, hanem egyéb szakot végzett fiatalok filmrendezővé való továbbképzésére szolgálnak. Az eredmény nem rossz, bár megjegyzik, hogy ezek közül a legjobban végzettek a színházi főiskoláról jött növendékek.

Fontos kérdés az, hogy a rendező ne abban legyen anyagilag érdekelve, hogy minél több filmet forgasson, még silány forgatókönyvből is, hanem abban, hogy inkább kevesebb, de magas színvonalú filmet hozzon ki. Ezt a Szovjetunióban a következő rendszerrel segítik elő:

A filmeket 4 kategóriába sorolja egy, szakemberekből (írók, kritikusok, filmszakemberek) álló bizottság. Az I. kategóriába sorolt film rendezője 8000 Rb., a II. kategóriáért 6000 Rb., a III. kategóriáért 2500 Rb. juttatást kap. Ha a film a IV. kategóriába került, akkor a rendező semmiféle juttatást nem kap - a rendes fizetésén kívül. A kategorizálást a film elkészülése után azonnal elvégzik, a végleges főhatósági jóváhagyás azonban csak akkor következik be, ha 6 hónappal a közönség elé kerülése után a film a legfőbb kritikus, a közönség előtt is jól vizsgázott. A forgalmazás után is kap a rendező százalékot, valamint a filmgyár többi dolgozói is.

A filmgyártás színvonalának emelése érdekében fontos, hogy a kritikusokat széleskörűen vonják be a filmművészeti munkába, ne csak akkor folyjanak bele, amikor a film már kész.

Rendkívül fontos a forgatókönyv, mint a film minőségének egyik alapvető feltétele. Ezért a forgatókönyvíró és a rendező szoros együttműködésére van szükség, egyik a másiknak nyújtson segítséget, mert kölcsönös tanácsaikkal megkönnyíthetik egymás munkáját. A forgatókönyvírásba valóban tehetséges, kiemelkedő írókat kell bevonni. A Szovjet Írószövetség pl. 50 legjobb tagja közül jelöl ki írókat, akik a stúdiók dramaturgiai osztályán dolgoznak, a KB határozata alapján. A főigazgatóságokon is megalakulnak a forgatókönyvíró csoportok. A színvonal emelése, a forgatókönyv művészeti rangjának hangsúlyozása és a forgatókönyveknek a társadalom véleménye elé terjesztése céljából gyűjteményes kiadásokat terveznek forgatókönyvekből, ezen kívül a megfilmesítésre tervezett forgatókönyveket folytatásokban fogják a folyóiratokban közölni.

Arra a kérdésre, hogy a főhatóságokon a filmművészettel foglalkozó vezetőket hogyan képezik és választják ki, az elvtársak elmondották, hogy ez igen nehéz probléma, de egy világos: nem művészekkel kell ezeket a helyeket betölteni. Azért nem, mert ha az illető gyenge művész, akkor saját színvonalára fogja lesüllyeszteni a többieket, ha pedig kiemelkedő művész, akkor tehetsége súlyával uniformizálni akarja majd a művészetet.

Ami a film területén működő gazdasági kádereket illeti, vannak tanfolyamaik, amelyek kifejezetten a film részére készítenek fel gazdasági igazgatókat.

Elmondták, hogy a KB filmművészetről szóló határozata óriási jelentőségű. Meg kell jegyezni, hogy a KB csak a helyzet nagy vonalakban történő, általános jellemzésére, valamint a színvonal emelésének általános irányvonala megjelölésére szorítkozik, ellenben tartózkodik az egyes művek vagy személyek konkrét értékelésétől.


Keleti Márton

 

Kifejezték azt a véleményüket, hogy a magyar filmművészet a szocialista országok közül leginkább őriz kispolgári hagyományokat. Az elvtársak szerint egész filmművészetünk ügye Keleti Márton kezében összpontosul, és felvetik azt a kérdést, vajon ez-e az a kéz, amely erre hivatott és amelyben jó helyen van a fiatal művészek nevelésének ügye?17

 


Grigorij Naumovics Csuhraj

Végül javaslatok hangzottak el, amelyekkel mindkét fél egyetértett, mégpedig: adjanak segítséget a szovjet művészek a fiatal rendezők nevelésében. Például Csuhraj elvtárs, akinek ebben a munkában nagy gyakorlata van, oly módon kíván segíteni, hogy küszöbön áll egy nálunk forgatandó filmje, egy Kádár18 elvtárs által felvetett téma alapján; ennek a témának egyes momentumait néhány fiatal rendezőnk dolgozza fel, mint kisfilmet, és a legjobb munka rendezője asszisztensként fog dolgozni Csuhraj elvtárs mellett a nagy film forgatásánál.

Romm elvtárs részéről nagy segítséget jelentene, ha néhány hetet el tudna tölteni egyik stúdiónkban és közvetlenül belefolyhatna annak munkájába. Romm elvtárs felajánlotta, hogy szívesen jönne 3-4 hétre, előadások tartása céljából.

Jó hatást tesz és talán eredményes módszer, ha idősebb rendezőinkkel tőlük is idősebb rendezők foglalkoznak. Nagy segítség lenne, ha ösztöndíjas növendékeket küldhetnénk a Szovjetunióba, filmművészetet tanulni. Ezen kívül magyar részről az a kívánság, hogy a szovjet filmművészet kiemelkedő képviselői utazzanak hozzánk üdülésre - pl. Csuhraj elvtárs itt-tartózkodása rendkívül hasznos és értékes eredményeket hozott.

Baszkakov elvtárs közli, hogy ebben az ügyben Központi Vezetőségünk19 Kulturális Osztálya keresse meg az SZKP KB Kulturális Osztályát és írásban tüntesse fel azok neveit, akiket a magyar fél meg kíván hívni.

 

A dokumentumot közli: Bolvári-Takács Gábor

 

Jegyzetek

 

1 V.ö.: Nemes Károly: A mai szovjet filmművészet, Kossuth Könyvkiadó, 1969.

2 V.ö.: L. F. Iljicsov: A tudomány és a művészet eszmei tisztaságáért, Kossuth Könyvkiadó, 1963.

3 Mihail Iljics Romm (1901-1971) szovjet filmrendező, ötszörös Állami-díjas. Művészetéről lásd: Veress József: Mihail Romm, MFIF-NPI, 1977.

4 Aczél György (1917-1991) kultúrpolitikus, 1957-67 között művelődésügyi miniszterhelyettes, illetve első helyettes, 1967-74 és 1982-85 között az MSZMP Központi Bizottságának titkára, 1974-82 között miniszterelnök-helyettes.

5 A feljegyzést 1962. szeptember 22-én Keleti Sándorné, az MM Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője készítette: Magyar Országos Levéltár XIX-I-4-a, Aczél György miniszterhelyettesi iratai, 18. d. 1687/A/62. A levéltári kutatómunkát az OTKA támogatta (F 022374).

6 A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusát 1956. február 14-20. között rendezték, amelyen Nyikita Szergejevics Hruscsov első titkár nyilvánosságras hozta és bírálta a sztálini diktatúra egyes elemeit.

7 Andrej Arszenyevics Tarkovszkij (1932-1986) szovjet rendező, az Iván gyermekkora c. filmje 1962-ben készült. A velencei filmfesztivált 1962. augusztus 25 - szeptember 8. között tartották, az Arany Oroszlánt Tarkovszkij megosztva kapta Valerio Zurlini Családi krónika c. filmjével.

8 Leningrádi Filmstúdió, alapították 1918-ban.

9 Moszkvai Filmstúdió, alapították 1924-ben.

10 Grigorij Naumovics Csuhraj (1921) szovjet filmrendező, Lenin-díjas.

11 Fábri Zoltán (1917-1994) filmrendező, háromszoros Kossuth-díjas.

12 Helyesen: Grigorij Mihajlovics Kozincev (1905-1973) szovjet rendező, kétszeres Állami-díjas, Lenin-díjas. Hamlet c. filmje 1964-ben elkészült.

13 Helyesen: Mihail Konsztantyinovics Kalatozov (1903-1973) szovjet-grúz rendező, Állami-díjas. Én vagyok Kuba c. filmje 1964-ben elkészült.

14 Makk Károly (1925) filmrendező, Kossuth-díjas. Az utalás Makknak a hatvanas évek elejétől tartó alkotói válságára vonatkozik, amelyet végül az 1970-es Szerelem c. filmje tört meg.

15 Lásd erről Ivan Pirjev referátumát a Szovjet Filmművészeti Szövetség IV. plénumán: A párt XXII. kongresszusa és a szovjet film = Filmkultúra 15. szám, 1962. november-december, 3-9.o.

16 Az SZKP Központi Bizottságáról van szó.

17 Keleti Márton (1905-1973) filmrendező, háromszoros Kossuth-díjas. 1950-73 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola Filmfőtanszakának vezetője.

18 Kádár János (1912-1989) politikus, 1956-88 között az MSZMP első, illetve főtitkára, 1956-58 és 1961-65 között miniszterelnök.

19 Az MSZMP Központi Bizottságáról van szó.

 

FEL