FILOZÓFIA


Iványi Gábor

A család egzisztenciális kihívása az új politikai teológia nézőpontjából

2019.12.09

 

A vallási szemlélet mindig is érzékenyen követte a társadalom, a közösség, a család identitásának az alakulását. Ennek egyik oka, hogy a hitvallás, a teológia, a bölcselet kezdetektől azokra a narratívákra, vallási előírásokra is alapoz, amelyek közösségek, családok történeteibe ágyazzák az istenélmény, a moralitás támasztotta kérdéseket.

Gondoljunk az Akéda hagyományra, a pátriárkákról, József és testvéreiről szóló elbeszélésekre, Izrael (Jákób) népére, a mózesi rendelkezésekre a család vonatkozásában („gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz” 5Móz 6,7). A kereszténységben a „szent család”, (József, Mária és Jézus bibliai és későbbi ábrázolása a család fogalmának (misztériumának) dogmatikus-politikai meghatározásává is lesz (az egybekelés, a válás egyházi szabályozása stb.).

Ezek a hagyományok mindamellett a nép és az egyén úgynevezett szuverenitásának az összefüggésére is kitérnek. Utóbbi a teokratikus, monarchikus rendszerekben és a felvilágosodást, a humanizmust, a modernitást követően sajátos dilemmákhoz és megoldásokhoz vezetett el. Ami mindmáig élénken foglalkoztatja a zsidó-keresztény kultúrkörben artikulálódó politikai teológiai megközelítéseket, az alapvetően a centralizmus vagy föderalizmus kérdése. Jürgen Moltmann, a nemrégiben 90-ik évét betöltő, nagy hatású német lutheránus teológus egy írásában politikai teológiai kritikával illette Hobbesnak a Leviatán címmel közrebocsátott rendszeres államelméletét.[1] Noha Moltmann tömören összegező írása a család fogalmára nem tér ki konkrétan, mégis úgy látjuk, hogy  szóbanforgó írása nem kerüli el a család identitásának tágabb összefüggéseit. Ezt végül az új(abb) politikai teológia horizontját vizsgálva fejtjük ki.

 

A politikai szuverenitás és hatalomgyakorlat zsidó-keresztény örökségéről

 

Hobbes szerint az emberek természetes állapota „nyomorúságos”. Valamennyien hataloméhségük halálukig tartó „hadiállapotában” szenvednek.[2] E gyötrődéses szenvedés az embereket, saját életük szabad megóvása jogán (jus naturale), szüntelenül egymás ellen fordítja, fénybe is vonva a békét nem lelő csatateret, a hatalmasok és áldozataik ideiglenességét.[3] Hobbes mégsem kárhoztatja örök gyötrelemre e természetes közösséget, amennyiben győz a benne ható individuum önfenntartási ösztöne. Ez utóbbi képes ugyanis a leigázás és menekülés természetes hajlamát bizonyos ős-szerződéssé, kölcsönös szerződéssé szelídíteni (lex naturalis).[4]

Ez a szerződéses szövetség mindazokat közre fogja, akik a biztonságuk érdekében önként átadják, privatizálják a szabadságukat egy szuverén, általános függetlenséget felöltő személyre, vagy fórumra. A szerződő közösség e nyilvánossága már újonnan szerveződött államot (civitas) alkot. Ebben a hatalommal felruházott intézményes tekintély szavatolja a békét és a közösség védelmét a külső ellenséggel szemben: élve a felettes hatalmával, a hataloméhséget kihelyezi az civitas létteréről.[5] A külső ellenséggel szembeni, kölcsönösségen alapuló szerződéses szövetség egyben a közösségi (hatalmi-)szuverenitás kihelyezésének, átadásának a deklarálása is lesz. A közösség átruházott szuverenitása újonnan szült (privatizált) szuverenitás, melynek gyakorlása kizárólag a Szuveréné, az (instituált) Államé, minden világi és lelki hatalom kizárólagos birtokosáé lesz.

A Szuverénnel, az Állammal már tényleges, átruházó-felhatalmazó szerződés jön létre, az alattvalók tényleges szerződéses szövetsége a felségjogokat önmagánál tartó, kizárólagos fővel.[6] Ebben a szövetségelméleti rendszerben már elképzelhetetlen az önállóan gyakorolt egyéni vagy közösségi hatalomnak a fenntartása: az egyén már nem önrendelkező, a népnek már nincs ellenállási joga, megfosztott a politikai-uralmi hatalomgyakorlatától. Ez akkor is áll, ha Hobbes-nál a Szuverén halandó, nem azonos az örökkévaló Istennel. A Szuverén, aki törvény felett állva kizárólagos Őre a jognak és igazságosságnak, a békesség mitikus fejedelme olyan „halandó-isten”, aki a mennyei Isten védelme alatt áll – és hal meg.[7]

Az ilyen állam olyan teokrácia, melyben a lelki és a világi hatalom egysége megbonthatatlan. E Leviatán-államkép mindazonáltal nem a bibliai, a teremtő Isten ellenében ható kaotikus állat szimbolikus megjelenítődése. Ellenkezőleg: éppenséggel a békeállam kizárólagos földi esélye, amelyben az ember természetes eredetiségét már áthatja a békeállam létrejövésének nagyszerűsége, a túlélés nem-természetes, civilizált polgári léte, a békesség kegyelemből és félelemmel ható ereje (dünamisza). Moltmann ugyanakkor emlékeztet arra, hogy már a reformáció szövetségteológiai koncepciója (az ellenállás hitre való alapozásának teológiai-politikai öröksége) is Hobbes államát rendszeresen kifejtett ellen-államelméletnek mutatja: előbbi a politikumot nem azonosítja végső módon az utóbbi legfőbb méltóságra vonatkozó lényeglátásával, gyakorlati alapozásával.[8]

Az ellenállási jog deklarálásának szövetségteológiai (nem természetjogi!), humanista elve már a reformáció politikai teológiájának a föderalizmusra, az „individuális fenntartásra” (Chomsky) nyíló tekintetét mutatja. Hobbes államelméletének későbbi örököse, Carl Schmitt is elvetette a protestantizmus politikai teológiai alapvetését, a modern állam szekuláris jogállamiságát. Államelmélete bár érintetlenül örökítené Hobbes (ellen)államértelmezését, de annak egy fontos kitételétől eltekint: Hobbes gondosan, s talán tudatosan is beépítette rendszerébe az állam, a Leviatán halandóságát – amit mutat a nyílt vallásgyakorlatnak a magánéleti hittől való megkülönböztetése az állami lojalitás összefüggésében. Ezt a halandóság nyomdokaiban megmutatkozó zsidó-keresztény hagyományt Schmitt végképp sterilizálta[9] a máig is ható politikai teológiájában, amikor az ellenállási jog biblikus szövetségteológiai megalapozását végképp relativizálta.

Az újabb, vagy új politikai teológiák államkoncepciói (Peterson, Moltmann, Metz) viszont befogadják a Spinoza−Mendelssohn−Stahl-i örökséget, mely – s ezt Schmitt felismerte – a liberális demokrácia kultúráját szembe állította a Leviatánnal.[10] Eszerint a zsidóság és a kereszténység „nem politikai vallásként keletkezett, hanem a Törvényhozó, illetve a Megfeszített szabad követéséből”[11]. A mózesi alapozás, illetőleg a belőle fakadó krisztusi-páli közösségi létértelmezés diskurzivitása azt mutatják, hogy e közösségek, vallási formációk nem népvallásként, hanem független, hitvalló közösségként álltak elő. Ahogy a törvényadás emlékezetének prófétai hagyománya, úgy Krisztus keresztje is megbontja a vallás, az egyház és a politika egységét. Ez azért lényeges, mert a politikumnak tulajdonított egylényegűség zsidó-keresztény relativizálásával felfüggesztésre kerül a zsidó-keresztény hagyomány monoteizmusa is (Peterson).[12] E monoteizmuson innen és túl csak a politeizmusnak való behódolás kizárólagossága létezik.

Az újabb politikai teológia demokrácia szemlélete, a lényegét tekintve, ebből a tényállításból indul ki, amikor ellenállva Schmitt államelmélete tovább örökítésének, sajátságosan elővételezi a keresztény hitvallás Auschwitz utáni locus theologicusát:[13] a teológia politikai olvasata itt újólag fenntartja a nép politikai és morális-, illetőleg a keresztény hit válságát a bibliai monoteizmussal szemben.

Moltmann felidézi Metz munkásságát, aki (Metz) Kanttal vallja a hit szabadságáról, hogy az nem a hívő egzisztencia magánügye. A hit szabadsága egyedül a nyilvános használhatóságában, a (politikai) gyakorlatában mérettetik meg. Lényeges, hogy az egyház, a közösség politikai léte nem a politikai hatalomba való tagolásának a szükségszerűségét veti fel (ezt láttuk Schmittnél), ez esetben, ellenkezőleg: a keresztény egzisztenciának kell Krisztus-követővé válnia, hogy öntudatosan szembeforduljon az erőszak kultúrájával. Moltmann tehát egyetértve Metz-cel úgy látja, hogy a közösségi attitűd olyan „politikai [attitűd, mely] minden keresztény teológiának további kontextusa”.[14]

Ez a közösségi térben, a nép terében érlelődő és előálló teológia fenntartja kritikai attitűdjét a politikai vallás és a vallásos politika megítélésében, amikor újra és újra visszavételezi, egyben állandósítja is a közösség hatalomgyakorlatát Hobbes (és Schmitt) Leviatán-államával szemben. Ez a visszavételezés feloldozást, megbékélést ad a természettől elidegenített, „államosított” ember és közösség, a nép számára, egyszersmind felszabadítja is rá, hogy újra és újra igazolás alá kényszerítse a mindenkori politikai hatalomgyakorlatot.

Kétségtelen, e visszavételezés a politikai élet föderalizálását célozza, a „képrombolás” szövetségi etikáját erősíti, hogy azt a nép belső törvényeként megszilárdítva alkotmányozói parancsolatba ágyazza (J. Q. Adams).[15] E kontextusban a teológia már annak a népnek a nyelve, amely tudatára ébredt saját történelmének, nyelvének, megnyilatkozásának és emlékezetének, s mint ilyen közösség, már újonnan vett kollektív önazonosságot nyert − Isten és az emberiség színe előtt (Metz).

 

A „képrombolás” szövetségi etikájának teológiai szemhatára

 

Az új politikai teológia narratív teológia, mely megkülönböztető figyelemmel tekint a nép saját történelmére és szenvedésének emlékezetére vonatkozó (ön)tudatos reflexiójára. E megközelítés nem választja el a hitet a vallás(gyakorlat)tól, nem tekinti az egzisztenciát elvontnak, hanem tudatában van, hogy az ember a tapasztalatainak és történelme szövevényes hálójának a szubjektuma.[16]  Ez a tapasztalata, mely feltárul a mindenkori szimbolikus elbeszéléseiben, az államtól elválasztott vallás síkján értelmezi magát. A narratív-kritikai teológia művelője tudatában van, hogy a közösség (communio) már eleve a kollektív emlékezésével együtt mutatkozik: a vallási tudat és a vallásgyakorlat soha nem lehet politikailag és társadalmilag ártatlan. Belátja, hogy a szubjektum elhalásával teret nyer a Leviatán állam puszta racionalizmusa, idealisztikus érzéketlensége, mely végképp leoldozná az emlékezés terhét valamennyi alattvalójáról.

Kérdésünk újra csak az: mit tartsunk hát a közösség (communio), s a család újabb politikai teológiai identitásáról? Metz itt előhozza az önazonosság transzcendentális-idealista biztosításának a veszélyességét, melyet ismert tanmesével ábrázol:[17] a sün elhatározza, hogy megleckézteti a nyulat, egyszer és mindenkorra véget vet behozhatatlan diadalának. Elhatározását követően cselhez folyamodik, s rajthoz áll vele. Amint nekifeszülnek, a nyúl hamar eltűnik a látóhatárról. A sün kisvártatva letelepedik a közeli árnyékban. Nem tesz már egy lépést sem, eldőlt, a futóversenyt megnyerte. Bizton tudja, amikorra a nyúl a célvonalhoz ér, már ott találja őt. Pontosabban a feleségét, de kétségtelen, a nyúl nem képes különbséget tenni közöttük. Miközben tehát a nyúl a halálba hajszolja magát, a sün már eleve birtokba vette az egész szemhatárt anélkül, hogy mélyebben hatolt volna a területére.

Az újabb politikai teológia gyakorlatias felfogásában az idealista szemlélet a nyúl és a sün esetét idézi. A nyúl bármennyire is elstartolt, a sün már eleve a célban van. Így lesz az idealista megközelítésmód olyan cseles megkettőződés, mely relativizálja a cél felé való futás gyakorlati tapasztalatát. Az idealista-transzcendentális teológia kontextusában a történelem a reflexió olyan kategóriája lesz, mely nem inog meg a kollektív történelmi félelmek, az értelmet fenyegető katasztrófák, sem az eleven várakozást keltő remény láttán.

Ez a szemlélet az értelem jelenlétét univerzalizálja, de már eleve megszabadítja is azt valamennyi ellentmondástól, hogy már mindenkoron ádáz türelmetlenséggel tekintsen a várakozás reményt előszólító, korszakos eshetőségére.

A keresztény szubjektum transzcendentális értelmezésében a felmentés és immunizálás szándéka hat (sün). E szándék mindig is kiszolgáltatja a zsidó-keresztény örökség narratív és gyakorlati felfogásának lényegét a korszakos relativizáló hajlam (sün) számára, hogy a történelem eszkatológikus-gyakorlati fölfejtésétől (nyúl) végképp eltekinthessen. Lássuk be: bizonyos értelemben nem is tehet mást.

A történelem eszkatológikus-gyakorlati szemlélete mindig is szembehelyezkedő, ellen-szemlélet. Komolyan veszi a történelmi ellentmondásokat, a (kilátástalan) küzdelmeket, a vissza-visszatérő szenvedést. Ez a komolysága végül újra és újonnan továbbgondozza az örökség és üdvösség lényegi kihívását, melyben összefonódnak a történelem és a történetek (stories) narratívái. Ez az összefonódás viszont az egy üdvösségtörténelmet és az egyéni (üdv- és bukás)történeteket úgy mutatja, melyek nem korlátozzák vagy iktatják ki a másik hatályát. Ebben a sajátságos ellen-megvilágításban a történelem egyetemes és végérvényes értelmének narratív (elbeszélésre alapozó) és memoratív (emlékezésre alapozó) feltárulása voltaképpen ellenállás, mely nem igazolja az értelem és üdvösség együttesének a történelemben megvalósuló hiányát. Ez az ellenállás elvitatja a jogát is, hogy az üdvösség zsidó-keresztény egyetemessége hasonlítható volna az egyetemesség transzcendentális, vagy az egyetemes történelem horizontján kidolgozott üdvösségfogalomhoz.

Az egyetemesség narratív-memoratív feltárása az üdvösséget meghívásként leplezi le. E meghívás pedig nem kényszerítő erővel hat, inkább gyakorlati irányultsága, felszabadításra törekvő, narratív-hagyományozó struktúrája (messianizmusa) van.[18] 

 

A függőben maradt család esete, avagy a család újonnan nyert kollektív önazonossága

 

Az új politikai teológia a közösség, így a család fogalmát is a memoriában rögzíti,[19] az úgynevezett „Istent elfelejtő polgári vallással” szemben megnyilatkozó „politikai prófécia” emlékezetében, mely „sosem a boldogság utópiája, hanem a boldogság nélkülözéséről szóló prófécia”. Ez az emlékezésből újra és újólag felfakadó bibliai hagyomány elsődlegesen nem azt célozza, hogy a boldogság diadalt arasson minden felett, hanem „a boldogság nélkülözésének berekesztéséért” küzd (Metz).[20]

A továbbhaladás, a fejlődés, a folytonosság felett mítoszkritikát gyakorolva a feltartóztatás, a megtérés, az ellenszegülés politikai teológiai kategóriájához, a megmentés kategóriájához tér. Mindamellett azt látjuk, hogy a feltartóztatás e kényszerítő kategóriája nem ismeretlenül tűnik fel, hiszen azt a (kényszerű) emlékezet (memoria) korszakosan, újólag felfedi. Ebben az értelemben a közösségre, az egzisztenciára, a család fogalmára is a korszakos újradefiniálás memoratív-kényszeres, feltartóztató ereje hat és felelőssége hárul. Ez az erő (dünamisz) és felelősség a szubjektum, a közösség eredeti, természetes, politikai-öntudatos feltartóztató hatalombirtoklásának az alkalmazásával nyilvánul meg. Ebben az értelemben a család, mint a társadalomba ágyazódó, de azt átfogó módon nem leképező közösség, bizonyos értelemben sosem lel nyugvópontra, hanem az újramérés, a feltartóztatás, a hatalom kihelyezése és a visszavonása, a hagyományozás módján fogalmazódik meg és alapozódik – újra és újonnan.

E hagyományozás, a közösség, a család örökös (feltartóztató-politikai) tradíciója már Moses Mendelssohn számára is úgy adódik, mint a kizárólag meggyőződésből fakadó szerződés, mely megelőlegezi a jogát, hogy bármely törvényről ítéletet alkosson. Véleményünk szerint az újabb politikai teológiai megközelítés közösség és család felfogása valóban támaszkodik Mendelssohnra, aki a vallást mint olyat, az ún. polgári vallás ellen-vallásaként identifikálja. E különbségtételben, amíg a polgári vallás a megmérés, vagy előzetes vizsgálódás nélkül szolgálja az állam aktuális politikai előírásait, törvényeit, addig a hiteles vallás(gyakorlat) eleve a „feltartóztatás, az átalakulás jegyében álló prófécia”[21].

E vallásgyakorlat mindig is „távol tartja magát a polgári cselekedetektől […], amennyiben azok nem meggyőződés [Gesinnung], hanem csak hatalom által valók”.[22] A nem polgári szerződés módján jelenvaló vallás sem némul el a nép és az állam felé való szerepvállalását illetően: „amit a vallás […] nyújthat, a tanítás és a vigasz, mert a vallás hatalma a szeret és a jótékonyság”.[23] Ebben az esetben alighanem az „ultimátumot közlő” vallásról van szó (Metz). E vallásnak a politikai (Walter Benjamin után: forradalmi) próféciája nemcsak a leépítés és a menekülés ellenében hat, hanem újólag, mindig is tekintetbe veszi az emlékezetből előtörő hagyományozás folyamatának a sajátosságát és mélységét a család vonatkozásában: „a szokás, nevelés, gyakorlat, példa […] nem teremthet korábban nem létező gyönyört, vágyat, hajlamot” (Mendelssohn).[24]

Irodalom

John Quincy Adams 1876: Memoirs of John Quincy Adams, Comprising Portions His Diary from 1795 to 1848. [Ed. Charles Francis Adams]. Vol. VIII. J. B. Lippincott & Co., Philadelphia.

Esther Benbassa–Jean-Christophe Attias 2004: Van-e jövőjük a zsidknak? Párbeszéd a zsidó identitásokról. PolgART Könyvkiadó, Budapest.

Francis Schüssler Fiorenza 2005: Political Theology and the Critique of Modernity Facing the Challenges of the Present. Distinktion 10. 87-102.

Francis Schüssler Fiorenza [2014]: Faith and Political Engagement in a Pluralistic World. Beyond the Idols of Public Space. In Anselm K. Min (Ed.) 2014: The Task of Theology: Leading Theologians on the most Compelling Questions for Today. Orbis Books–Maryknoll, New York.

Thomas Hobbes 1970: Leviatán, vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma. Magyar Helikon, Budapest.

Heinrich Meier 2011: The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy. Expanded Edition. University of Chicago Press, Chichago–London.

Moses Mendelssohn 2010: Jeruzsálem. Avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás. Attraktor, Máriabesenyő–Gödöllő.

Moses Mendelssohn 2011: Jeruzsálem. Írások zsidóságról, kereszténységről, vallási türelemről. (Mesteriskola). Atlantisz Kiadó, Budapest.

Johann Baptist Metz 2005: Szenvedéstörténet és megváltástörténet. (CORAM DEO) L’Harmattan Kiadó, Budapest.

Johann Baptist Metz [1981]: A vallás és a politika egy átalakuló korban (1981). In 2004: Az új politikai teológia alapkérdései. (CORAM DEO). L’Harmattan Kiadó, Budapest. 83-90.

Jürgen Moltmann 1996: Szövetség vagy Leviatán. Az újkor politikai teológiájához. Theológiai Szemle 39. 299-317.

Barbara Nichtweiß 1994: Erik Peterson: Neue Sicht auf Leben und Werk. Herder, Freiburg–Basel–Wien.

Erik Peterson 1994: Der Monotheismus als politisches Problem. In : Theologische Traktate. Mit einer Einleitung von Barbara Nichtweiß. Echter, Würzburg. 23–81.

Carl Schmitt 1938: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg.[1] Jürgen Moltmann 1996: Szövetség vagy Leviatán. Az újkor politikai teológiájához. Theológiai Szemle 39. 299-317.

[2] Vö. Hobbes 1970. 111.

[3] Vö. Uő. 107-110.

[4] Vö. Hobbes 1970. 112-116.  

[5] Vö. uo. 148-149.

[6] Vö. uo. 149.

[7] Vö. uo. 

[8] Vö. Moltmann 1996. 353-355.

[9] Vö. Schmitt 1938. 106-108, 124-130.; Moltmann. 357-358.

[10]Ld. erről: Meier 2011. 152. kk.; A korszak emancipációs kihívásairól vö. BenbassaAttias 2004. 51-97.

[11] Vö. Moltmann 1996. 357.

[12] „Die typisch judenchristliche »Aufspaltung der politischen Einheit«, scheint mir auf ein Wort Jesu zurückzugehen und die Polemik gegen die potestas indirecta hat nur dann einen Sinn, wenn man darauf verzichtet, ein Christ zu sein und sich für das  Heidentum entschieden hat”. In Nichtweiß 1994. 735.; a zsidó[-]keresztény monoteizmus relativizáló hatásáról vö. még: Peterson 1994. 44.

[13] Vö. Moltmann 1996. 358.

[14] Vö. uo.

[15] „Democracy has no monuments; it strikes no medals; it bears the head of no man upon a coin; its very essenceis iconoclastic”. Ld. Adams 1876. 433.

[16] Ld. Metz 2005. 138 kk., 141 kk.; Moltmann A szóban forgó felvetés további teológiai, szellemtörténeti hátteréhez ld. még: Fiorenza 2005. [87-]91-92[-102].; Fiorenza [2014]. 93-95.

[17] Metz 2005. 150-152.

[18] Vö. Metz 2005. 154.

[19] Vö. Metz [1981]. 89.

[20] Vö. uo.

[21] Vö. Metz [1981]. 90.

[22] Ld. Mendelssohn 2010. 16.

[23] Vö. Uő. 16-17.

[24] In Mendelssohn 2011. 202.