FILOZÓFIA

Staller Tamás z'cl

Bevezetés az izraeli filozófiába 1

 

2023.02.06.

A modern zsidó államban filozófiát írók - Bertrand Russel kifejezésével - ugyanúgy: “filozófiai írók"2, mint bárhol és bármikor a világon... Ez persze azt a megkerülhetetlen kérdést is fölveti: lehet-e - természetesen: autentikusan, érvényesen, és elegánsan - nemzeti filozófiatörténeteket írni anélkül, hogy megsértenénk a filozófia kettőezer hétszáz éves történetének - talán - legfontosabb művelhetőségi kellékét és egyúttal üzenetét: az egyetemes emberi intelligenciába emelkedés kényszerét és csodáját. Nemzetileg és személyesen - egyaránt.

Mindazonáltal, nemzeti filozófiatörténeteket mindig is írtak. Elsősorban, a nagy filozófiai nemzetek: az angol, a francia, és a német. A kicsik - mint a magyar - már kevésbé 3. Mégis, a “magyar filozófiát" - mondjuk a magyar líra tizenkilencedik századi történetével az élén - kivonhatatlannak gondoljuk az egyetemes filozófia minden nemzetre kiterjedő történetéből...

Amikor tehát izraeli filozófiáról írunk, voltaképpen ezt a nem-elegáns és nem-autentikus módját választjuk a filozófiai történések bemutatásának. Tesszük ezt már csak azért is, mert mi sem tudjuk kivonni magunkat az alól, hogy (1) a filozófiai gondolati törekvéseket a közel kétezer év után ismét állami életet élő nemzet szellemi arculata első számú kifejeződéseként fogjuk föl, jóllehet (2) igyekszünk egyúttal azt is bizonyítani, hogy Izraelben a filozófiaként aposztrofált intellektuális terület - beleértve a judaizmussal kapcsolatos és nem-inherens filozófiai munkákat - leválaszthatatlan az egyetemes filozófiáról, sőt termékeny hozzájárulás ahhoz...

Ezerkilencszázhetvenhárom, április tizennyolcadikát írtak, amikor - "Rationality and Irrationality" címmel - filozófiai konferenciát tartottak a Negev-i Ben-Gurion Egyetemen, Beér Sévában. A kétnapos konferencia a "First National Congress of Philosophy of Israel" fejléccel hirdette magát. 4 Az első volt tehát a nemzeti filozófia helyzetével foglalkozó és majd' minden országban a legfontosabb tudományos összejövetelek közé számítók közül. Hogy a filozófiai - és pláne a "nemzeti" filozófiai - konferenciák miért számítanak különlegesnek saját hazájukban?! Nos, nagy valószínűséggel azért, mert a leginkább plasztikus - jóllehet, hihetetlenül elvont - tükröződései ezek mind a hazai tudományos törekvéseknek mind az értelmiségi elit és a társadalom viszonyának.

Az ominózus esztendőben még előtte vagyunk az október hatodikától huszonhatodikáig tartó "jomkippuri" 5 háborúnak. Mégis, az áprilisi konferencia már ennek az újabb háborúnak a vészt jósló légkörében ült össze. Legalábbis, a memorandum és a korabeli nyilatkozatok alapján következtethetünk erre.

Talán a cím is magában hordozza az akkori légkört. A filozófiai fejcímek sajátos kifejezésmódjával vagy inkább valamiféle rejtőzködő és ugyanakkor túlzottan elvont intellektualizmusával. De a valóságnak valamiféle transzcendens iróniája is megjelent az akkori konferencia címében: "Ésszerűség és ésszerűtlenség" (Rationality and Irrationality). Lehet, hogy a konferencia filozófus szervezői ebben a szarkasztikus címben az eddigi háborúkban rendre önmagát túlgyőző politikai elitet akarták figyelmeztetni? Vagy a Zsidó Állam politikai és katonai vezetésének akartak jelezni? Hogy noha távolról sem tették őket elbizakodottá a katonai sikerek, ám a túlzottan magabiztos magatartás is önveszélyessé válhat? Vagy arra utalt a cím, - arra az előző állításokkal korántsem ellentétes tendenciára, - ami összejönni látszott a Zsidó Államra jószerivel kialakulása pillanatától meghatározóan jellemző ellentmondásra. Azaz arra, ami Izrael zsidó lakosságának kiemelten preferált védelme és a Zsidó Állam mindenáron garantált demokratikus állami élete közti feszültségben volt jelen. És jelen van egyébként, mind a mai napig, mikor tehát be akarjuk mutatni a filozófiát a modern Izraelben, két fontos körülményt kell számításba vennünk. Először is azt a szociológiai faktumot, hogy a második világháború után megalakult állam - menekült-ország volt a szó leginkább konzekvens értelmében. 6 Ezért a fiatal cionista államnak demokráciát kellett teremtenie, mert ez lehetett csak a közege annak a szabadság­filozófiának, ami után a szétszóródott zsidók kétezer éven keresztül vágyakoztak. Másodszor, tekintetbe kell vennünk a modern Izraelnek azt a beállítódását, ami ezt az országot a judaizmushoz köti. És amit a zsidók országának ellenségei úgy állítanak be, mintha Izrael valamiféle teokratikus 7 ország lenne. Ez a fajta fölfogása Izraelnek természetesen következhetne abból is, hogy más kultúrák felől értelmezési zavarokat okoz az egyistenhit népének ennyire erős történelmi összefonódása háromezer éves vallásával. 8

A filozófiának - tehát - keletkezése pillanatától kezdve, azaz az i.e. hetedik századi klasszikus görögségtől életfönntartó közege volt a demokrácia, 9 Izraelben az autentikus filozófiai gondolkodást az ezerkilencszázhuszonkettőtől működő Héber Egyetem 10 és az Erecbe alijázott 11 néhány nyugati extra-értelmiségi 12 - jelentették. Például, a zsidó egzisztencialista Martin Buber 13 vagy a szekuláris kabbalista Gershom Scholem. 14 De itt van mindjárt Smuel Bergman 15, aki iskolatársa volt Prágában Franz Kafkának 16 és akit Max Brod 17 - később a Tel Aviv-i Habim a18 színház dramaturgja - vezetett be a cionizmusba. Bergman a Héber Egyetemen a két-államiság, a zsidó és arab "társ-államiság" megrögzött jogfilozófusa 19 volt. Amiért csak egy valóban demokratikus állam, mint Izrael részesíthette "Izrael Díjban" 20 ezerkilencszázötvennégyben. Izrael Nemzeti Könyvtárának igazgatója ezerkilencszáz huszonkilences könyvében még a kvantummechanika individuális lélektani problémáiról értekezett.

Ebbe a filozófus-generációba tartozott a legendás Yeshayahu Leibowitz 21. Az orvosnak és biokémikusnak indult és a Bázeli egyetemen doktorált Leibowitz 1936-ban alijázik, és azonnal a jeruzsálemi campuszon kezd tanítani. Többek között filozófiát. Igazi szobordöntögető és tekintélyromboló volt. Amolyan "khünikos", mint amilyen Diogenész 22 lehetett az antik Görögországban... Egy ortodox zsidó! Amikor meghalt, a The New York Times-ban ezt írták róla: ….an iconoclastic philosopher, scientist and social critic who outraged Israelis with lacerating commentary on their country's political, military and religious practices, died today in Jerusalem. He was 91"

A hetvenhármas konferencia elnöki titulusát Marcelo Dascal 23 professzor töltötte be. Az akkor mindössze harminchárom esztendős brazil-zsidó Dascal a "sivatagi" egyetemen nem sokkal korábban alapítja meg a filozófia tanszéket. Dascal addigra már túl volt néhány "diplomán". Villamosmérnöki és filozófiai tanulmányait San Paulóban végezte, ahol majd tanítani is fogja mindkét tudományterületet. Nyelvészetet és ismeretelméletet Aix en Province-ban (Franciaországban) hallgatott. Doktori fokozatát pedig a Héber Egyetemen szerezte meg. Itt történetesen az a Jehosua Bar-Hillel 24 professzor volt a konzulense, aki esetünkben a szóban forgó konferencián az "A" szekciót elnököli, és aki a modern matematikai logikai kutatások nemzetközi szaktekintélye volt akkoriban. A konferencián már érezhetőek előrehaladott betegségének jelei, ami két évvel később el is viszi. Dascal ezerkilencszázhatvanhéttől jószerivel napjainkig a Tel Aviv-i Egyetem filozófia tanszékét fogja vezetni 25, kilencvenötben pedig a humán tudományi kar dékánjává választják. Innen járja a világ egyetemeit, tudományos meetingjeit, és vesz részt irányítóként megszámlálhatatlan nemzetközi projektben. Dascalt egész életében tulajdonképpen a tizenhatodik-tizenhetedik század szász-német zsenije, Gottfried Wilhelm von Leibniz 26 érdekli igazán. Leibniz iránti érdeklődése a "szociopragmatika" és a "pszichopragmatika" - általa konstruált - kifejezéseiben ölt testet. Azaz, Dascal Leibnizből a "nyelvhasználat" lelki és csoport­kommunikációs trendjeit érzi ki. Csak föltevéseink lehetnek arról, hogy az izraeli filozófust vajon nem az a tendencia hajtja-e a kora-újkori német filozófushoz, hogy amíg Leibniz a tudomány új matematikai-logikai nyelvét kereste, addig Dascal a régi-új "zsidó-ország" új-héber nyelve által generálódó új zsidó-izraeli társadalom szellemi fölhajtóerőit akarja kitapogatni? A Leibniz Gesellschaft és az Agudat Leibniz Israel, a Leibniz Association of America és az International Leibniz Congress - egyidejűleg sorolja tagjai közé azt a filozófust, aki huszonöt éves kora óta egyfolytában izraeli zsidónak és egyetemes tudományos kutatónak vallja önmagát. Mindig is elkötelezett cionista volt és világpolgár - egyszerre és egy időben.

Jehosua Bar-Hillel volt tehát Dascal doktori témavezetője. Az Oscar Westreich néven a huszadik század elején Bécsben született filozófust a világ, mint a nyelvi fordítógép-program ötletadóját és kidolgozóját, valamint a matematikai nyelvészet egyik modern klasszikusát tartja számon. Klasszikusnak számít az információk visszanyeréséről szóló elméletével az informatikában is. Berlinben jár iskolába. Tizennyolc éves, amikor Hitler hatalomra kerül. A "Bnei Akiva" (Akiba gyermekei) cionista ifjúsági szervezet segítségével azonnal alijázik. Egy kibucba kerül, majd kisvártatva jelentkezik a Brit Hadsereg "zsidó brigádjába" .27 A háborút követően már a Hagana 28 harcosaként részt vesz Izrael függetlenségi háborújában. 29 A Héber Egyetemen doktorál filozófiából, közben matematikát Abraham Fraenkelnél 30 a Németországból elüldözött jeruzsálemi matematikaprofesszornál hallgat. Nem véletlen, hogy a kettős - filozófiai és matematikai - tudományos identitású Bar-Hillél végül a matematikai nyelvelmélet és a logika egyik huszadik századi továbbfejlesztője lett. Fraenkellel együtt írják a "Foundations of Set Theory "31 című, az ötvenes évektől a filozófia logikai műhelyeiben folyamatosan nagy port kavart könyvüket. Bar- Hillélt ezerkilencszázötvenháromban meghívják a Massachusetts Institute of Technology-ra (a híres bostoni MIT-re) 32, hogy egy "univerzális hasznosítású" fordítóprogramot készítsen. Kétségei támadnak azonban az "univerzális" lehetőségeket illetően. Vagyis, képtelen elfogadni azt a kutatási előfeltevést, hogy lehetséges lenne egységes fordítóprogram - hacsak elvileg is - a világ több ezer nyelvére... Lemond a kutatásvezetésről és még abban az évben visszatér a Héber Egyetemre. Megalapítja a tudományfilozófiai tanszéket és életét ezentúl, a fiatal izraeli értelmiség nevelésének szenteli. Nála doktorál többek között, Asa Kasher 33 és Avishai Margalit 34 , az izraeli filozófia két kortárs reprezentánsa is.

A kétezerben filozófiai munkásságáért "Izrael Díjat" kapott Asa Kashert Uri Avneri 35, Izrael baloldali békeaktivista írója és publicistája - a "GUSH SHALOM" (BÉKE BLOKK) 1993-as megalapítója és a Knesszet tagja - egy ízben azért bírálta, mert Kasher védelmébe vette Izrael Véderejét, a "Tzva HaHagana LeYisra'el"-t, azaz a "Tzahal"-t. A helyzet kétségtelenül pikáns volt. Kasher, aki a Tel Aviv-i Egyetem Etika Tanszékének professzora volt akkor, 2004-ben egy - jogászokból, katonákból, írókból, és filozófusokból álló - teamet vezetett. A csoport föladata az volt, hogy (1) az Izraeli Véderő által (2) a Palesztin Hatóság által felügyelt területeken, (3) irreguláris harci cselekmények közben, (4) az ellenséges érzületű polgári lakossággal szemben tanúsítandó magatartást szabályozó (5) etikai kódexet - angolul: "Code of Conduct" - alkosson. A megbízatás a hadsereg vezetésétől, kormányköröktől és civil szervezetektől érkezett. Az akkor már jó ideje tartó és nem okvetlenül anti-cionista vagy Izraellel ellenséges bírálatok nyomán kialakult politikai válság-szituáció kellős közepében vagyunk, akkortájt. Kasher a nagy tekintélyű izraeli folyóiratnak, a "Philosophia "36 -nak a főszerkesztője és szűkebb szakterülete - az emberi jogok etikai vetületei. A "jobboldali" megjelölést tehát megkapja Avneritől, ahogy a "radikális cionista és hazaáruló" minősítést pedig a Ha'arec publicistájától, Gideon Lévytől 37. Lévy szerint Kasher hosszú utat járt be az 1982-es "YESH GVUL" 38 -tól máig. Hajdanában, állította Lévy, az ifjú etikaprofesszor még leszerelést és tárgyalásokat követelt a palesztinokkal. Tüntetett azért, hogy a megszállt területeken a katonák megtagadják a tűzparancsot. Kasher professzornak tehát hosszú volt az útja. Békeaktivista múltjától jutott el egészen addig, hogy Izrael védelmi erejét etikai megtámogatásban és morális fölmentésben részesítse.

Húszéves korában a "Noar Halutzi Lohem"-ben, rövidítve a "NAHAL "39 -ban, vagyis a "Harcoló Pionír Ifjúság" elnevezéssel fordítható gyalogos dandárban harcolt egy Avishai Margalit nevű filozófiaprofesszor. Státusát tekintve jelenleg a Héber Egyetem professzor emeritusa és a Princeton- i "Institute for Advanced Studies "40 örökös tagja. A diplomamunkáját még Marx "munkaérték­elméletéből" védő Margalit, doktoriját már Bar-Hillél irányításával írta nyelvfilozófiai témában. "The Cognitive Status of Methafores" - címmel. A Harvard-tól a Berlini Egyetemen át Oxfordig, számos egyetemen vendégprofesszorként tanító és kutatásokat vezető Margalit életében három olyan helyet találunk, amelyek számunkra, itt Közép-Kelet-Európában szignifikánsan jellemzik a filozófust. Az egyik Budapest. A Közép-Európa Egyetemen vezetett politikai filozófiai kurzusai főleg azokból a témákból táplálkoznak, amelyeket tanulmányok és polemikus cikkek formájában publikál - 1984 óta - a világ jelenleg legfontosabb angol nyelvű értelmiségi lapjában, a The New York Review of Books"-ban. A másik hely a világban, ami a jeruzsálemi filozófiaprofesszort közép­európai fénykörbe vonja: Frankfurt. 2001-2002-ben Németország - zsidó szempontból legfontosabb egyetemén "The Ethics of Memory" címmel tartott kurzust. A harmadik hely - voltaképpen virtuális. Tudniillik, egy díjra vonatkoztatható, amit Margalitnak adományoztak 2001-ben, és amelynek elnevezése: "Spinoza Lens Prize" és a Nemzetközi Spinoza Alapítvány által évente adományozott. Részlet az angol nyelvű indoklásból: "a significant contribution to the normative debate on society" (azért a jelentős hozzájárulásért, amelyet a társadalmi problémákról szóló tudományos eszmecserék érdekében folytatott).

A Tel Aviv-i Egyetemen tanít Joseph Agassi 41 is. A Jeruzsálemben ezerkilencszázhuszonhétben született, tehát a tüskés bokorról az itt születettek érdes természetére utaló kifejezéssel "szabrénak" nevezhető Agassi - Karl Popper 42 tanítvány volt. Hogy ki volt Karl Popper?! Popper a huszadik század egyik legjelentősebb - nem mellesleg: zsidó - filozófusa a "tudományelméletnek" nevezett diszciplína megteremtője volt. "Demokrácia-elmélete", amelyet az "Open Society and Its Ennemies" című - a második világháború után írt - könyvében fejtett ki, jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy érthetővé váljanak azok a náci, fasiszta, és kommunista társadalmak, amelyek éppenséggel a kapitalista fejlődés zárványaiként működtek. És nem pedig attól különböző modellekként. Agassi Poppert a London School of Economics 43 -en ismerte meg, ahol izraeli ösztöndíjasként tanult. Akárcsak, a magyar zsidó George Soros 44, aki közgazdasági tanulmányai mellé vette föl Popper kurzusát, és aki a Budapesten - általa - alapított Közép-Európai Egyetemen Karl Popper hagyatékát kutató intézetet is létrehívott. Agassi saját, úgynevezett kritikai racionalizmus elméletét is Popper ihlette. A - főképpen - politikai filozófiai megoldásokra alkalmazott - önmaga által "Bootstrapping" ("cipőhúzó") -nek is titulált - elmélet a technológiai és tudományos módszerek kiválasztásának morális és etikai hátterére koncentrál. Valahogyan, arról van szó itt, hogy Agassi számára még a legkevésbé szociális meggondolásokat érvényesítő természettudós is - tudatosan vagy tudattalanul, ez voltaképpen mindegy - erkölcsi elvekkel a fejében lát neki a kutatásainak. Lehet, hogy Agassi , persze nagyon populárisan értelmezve, azt a judaista fölfogást exponálja filozófiájában, ami az etika "világot fönntartó" voltáról szólna?

És akikről szólni érdemes még: Pinhas Lapid, Adi Ophir, Tamar Ross, Éliane, Amado Levy-Valensi, Slomo Avineri, Avshalom Elitzur, Nathan Rothenstreich, Yirmiyahu Yovel, Gershon Weiler.


1     A szerző készülő azonos című könyvének bevezető tanulmánya.

2     A huszadik század - talán - legnagyobb angol filozófusa, Sir Bertrand Russel (1872-1970), ezt a kifejezést Bibó Istvánnal kapcsolatban használta, amikor nyugati értelmiségiek 1956 után követelték a Kádár-rezsimtől a magyar forradalmi kormány államminiszterének, a szociológusnak és társadalomfilozófusnak szabadon bocsájtását.

3     A Pallas Nagylexikon “Magyar filozófia története" címszavához olvashatjuk a következ ő ket: “A filozófiának a magyar nemzet szellemi életében nem jutott kiváló szerep; kimagasló, vezérlő alakokra e téren nem akadunk, a nemzeti szellem bélyegét viselő alkotásokra sem. De a külföldi szellemi áramlatoknak, melyek hozzánk is eljutottak, sincs nagy hatásuk a nemzet kultúrájára. A filozófiának nálunk is megvan a mag hagyományos helye a tanításban, de velősen onnét sem hat ki az életre. A filozófia képviselői többnyire elszigetelve állanak; amivel foglalkoznak, amiről vitatkoznak, nem terem gyümölcsöt az egyetemes kultúra számára. ... Legnagyobb vígasztalásunk azonban, hogy a magyar elme újabban, ha nem is a filozófia szaki terén, néhány oly művet termett, melyek mélyebb filozófiai gondolkodásra való képességét eléggé bizonyítják. Ide sorozhatjuk Eötvös József báró nagy művét: A XIX. sz. uralkodó eszméinek hatása az államra, mely az elvont gondolkodás terén a magyar elme legkiválóbb alkotása. De filozófiai szellem lengi át a régiek közül főleg Kölcsey, az újabbak közül Madách Imre gondolkodását. Nem szabad az esztétikáról és költőkről sem megfeledkeznünk; a mélyen járó Arany Jánosról, a magasan szárnyaló Vajda Jánosról, és az esztetikusok közül Baráth

Ferencről, de elsősorban Beöthy Zsoltról, kinek nagy műve A tragikumról finom lélektani elemzések mintáját adja...".

4    Program of the First National Congress of Philosophy of Israel held in the University of the Negev in Be'er-Sheva on Wednesday and Thursday, April 18 and 19, 1973. Philosophia (Spinger Netherlands) Vol. 3 Nb. 4 (October 1973)

5    A “Jom Kippur-i háború" elnevezés abból fakad, hogy az Izrael Állam megalakulása utáni negyedik háború - ami 1973 október 6-ától 23-ig tartott és Izrael valamint Egyiptom és Szíria között zajlott - a judaizmus legnagyobb ünnepére esett. Ugyanakkor, a mohamedánok legszentebb ünnepe is tartott, ezért az arab országokban ezt a háborút "Ramadan-i háborúnak" titulálják.

6    Uzi Rebbun, Immigration, Gender, and Earnings in Israel. Immigration, genre, et revenue du travail in Israel. European Journal of Population/Revue européenne de Démographie Published online: 15 October 2009 Témánk szempontjából különösen érdekes, hogy mennyire meghatározó az elszármazási ország a modern Izraelben az egyének teljesítménye, valamint - a kettő nem ugyanaz persze - a jövedelemben és erkölcsi elismerésben részesülés tekintetében. A tanulmány továbbá összehasonlításokat tesz a bevándorlók és az Erecben születettek között, a nemek tekintetében is.

7    Izrael szélsőséges - mind jobboldali mind baloldali - megítélésében gyakran játszik főszerepet a "teokrácia" vádja. Jóllehet, a teokrácia kifejezés olyan államrendszerre utal, amelyben az állam vezetőit, legalábbis döntéseik motivációinak indoklásában, isteni törvények ill. vallási rendelvények határoznak meg. A modern zsidó állam keletkezése pillanatától elkötelezett a liberális demokrácia állameszményének. Erre "kényszeríti" a zsidó emberek többezeréves üldöztetése éppen a vallási elfogultság okozta antijudaizmus és antiszemitizmus miatt. Izrael a Közel- Kelet és a világ egyik legdemokratikusabb társadalma, még akkor is, ha állami létében a hatvankét esztendeje tartó háboruskodás nem okvetlenül pozitív hatásai feltétlenül érződnek...

Ld. Leslie Stein, The Hope Fulfilled. The Rise of Modern Israel. Greenwood Publ. Group Westport CT 2003 - A szerző a politikai cionizmus történetét dolgozza föl. Bemutatva - többek között - azt a megkerülhetetlen tényt, hogy a Zsidó Állam ezerkilencszáznegyvennyolcas kikiáltása csak a végkifejletét jelentette a valamikor a tizenkilencedik században kezdődő politikai cionizmusnak.

(CONTENT: 1. Introduction: The Early Beginnings -- 2. The First Aliyah: 1882-1903 -- 3. Modern Political Zionism -­4. The Second Aliyah: 1904-1914 -- 5. The First World War and the Balfour Declaration -- 6. The Early Years of British Rule in Palestine: 1917-1930 -- 7. Foreboding Times: Palestine in the 1930s -- 8. World War II Years -- 9. The Postwar Struggle for Independence.)

8     A judaizmus ilyen értelmű kritikáival kezdődött az anti-judaizmus, ami mindig együtt járt az antiszemitizmussal. Noha, az utóbbit előszeretettel használják a felvilágosodástól kezdődő európai nemzetállamosodás kiváltotta zsidóellenességre, ami a zsidó vallás helyett a zsidóság nép-jellegét hangsúlyozza (semmint vallás-jellegét), a két fajta negatív jelző elválaszthatatlannak tűnik a zsidóság kutatója számára. A modern Izrael, mint a zsidó nép állama elleni ideológiák, az un. anti-cionizmus vagy Izrael-ellenesség, inkább az antiszemitizmus körébe tartozónak látszik. Jóllehet, szinte minden esetben a vallásellenesség is fölfedezhető benne.

9     A “demokrácia" és a “filozófia" közti történelmi, szociális, és “in mente" korrelációról, ld.: Philosophy and Democracy (Edited by Thomas Christiano) Oxford University Press New York 2003

10     A jeruzsálemi Héber Egyetem története valójában a lengyel-jiddis “stetl"-kben kezdődik a tizenkilencedik században, Katowicében, 1884-ben. Ekkor és ott, a “Hovavei Zion" vagy “Hibbat Zion" (magyarul: “Azok, akik szeretik Ciont...") mozgalom alapított olyan egyetemet, ami a judaizmus tudományai mellett a zsidóságot a legmodernebb tudományokkal akarta kutatni ill. tanítani. Ugyanez a cionista szervezet alapított olyan kibucot Erecben - a “Risonle Zion"-t, 1882-ben - ami az els ő cionista település volt az országban. Az egyetemet 1918-ban alapították, ekkor helyezték el az alapkövet a jeruzsálemi Mount Scopus-on. Az avatási szertartás, amelyen a világban szétszóródott zsidóság tudományos, művészeti, és irodalmi kiválóságai mellett a vallásos közösségek valamint a cionista szervezetek képviselői is megjelentek - 1925. április 1-én volt. Az első rektor amerikai születésű, un. reform-rabbi, Judah Leon Magnes (1877-1948). Ő alapította az American Jewish Committee-t, 1906-ban. Az 1948-as függetlenségi háborúban az egyetem orvoskara a híres Hadassa kórházzal a város keleti részét megszállva tartó palesztin erők fogságába került, miután - a kórházba élelmet szállító konvojt támadó és hat halottal végződő arab rajtaütést követően - Izrael föladta azt. Az egyetem egy - nagyobbik - része a fegyverszünetet követ ő en arab kézre került, 1967-ig, amikor Izrael fölszabadította a f ő város megszállt részeit, újraegyesítve így az egyetemet is.

Izrael huszonegyedik századi Nobel-díjasai valamennyien az ország első számú egyetemén szerezték diplomájukat: Daniel Kahnemann (közgazdaságtan-2002), David Gross (fizika-2004), Aaron Ciechanover és Avram Hershko (kémia-2004), Robert Aumann (közgazdaságtan-2005), Ada Yonath (kémia-2009) Forrás: Academic Ranking of World Universities 2009. Published by Jiao Tong University, Shanghai 2009 The Hebrew University of Jerusalem (Internet) Hebrew University of Jerusalem (Wikipedia)

11     Az “ALIJA" kifejezés héber fordítása: “fölmenetel". Ortodox zsidó fölfogásban, a Tóra hatszáztizenhárom parancsolatából következően, a zsidók kötelessége, ha az országon (Erec) kívül élnek, az Erec Jiszroélba visszatérés vagy “hazatérés". A “Jövőre Jeruzsálemben..." vagy a “Fölmenni Jeruzsálembe..." magyar zsidó kifejezések a judaizmusban meglévő cionista - vallásos cionista - tartalomra utalnak. A “Jeruzsálem" szó gyakran helyettesíti az “Erec"-t vagy az “Izráél"-t. Az “alija" kifejezés politikai tartalmat a politikai cionizmus megjelenésével kapott, a XIX század végétől. 1948-tól pedig, a Zsidó Állam megalakulásával, “alijázni" annyit tesz, mint “megtérni", “hazatérni" Izraelbe. Újabban, az izraeli rabbinátus(ok) állásfoglalásában, akár úgy is, hogy a hazatérő megtartja szülőhazája állampolgárságát is.

Forrás: Encyclopaedia Judaica; Eisenstadt, S. N. The Absorption of Immigrants: A Comparative Study Based Mainly on the Jewish Community in Palestine and the State of Israel. New York: Free Press, 1955 - Érdekes megnézni a Magyarországról Palesztinába ill. Izraelbe alijázók adatait. Ezek is, mint minden statisztikai adat sajátos konzekvenciákat hívnak elő...

MAGYARORSZÁGról 2006: 63 2005: 108 2000-2004: 180 1990-1999: 2150 1980-1989: 1005 1972-1979: 1100 1961-1971: 2601 1952-1960: 9819 1948-1951: 14324

1919-1948: --------

Összesen: 31350

Ennyien emigráltak-alijáztak tehát a Zsidó Állam megalakulásától Izraelbe. Az 1919-től a II világháború utánig tartó időszakról nincsenek, csak összeurópai adatok: 377 381. Európából a fönti időszakban összesen: 2 112 269 személy vándorolt ki Erec Jiszroélba. A többi kontinenssel összehasonlítva, ez így látszik:

Ázsiából (összesen a fönti időszakban): 478 668

Afrikából: 514 126

Amerikából és Óceániából: 211 329

Forrás:

Aliyah Statistics (Jewish Agency for Israel)

12     A kifejezés azokra a zsidó “származású" tudósokra, művészekre, írókra, professzorokra vonatkozik, akik a nyugati világban teljesítményeikkel előkelő helyet vívtak ki maguknak és akik - mikor végre lehetőség adódott - siettek segíteni a Zsidó Állam megszületését. Majd később, a megerősödését. Tehetségükkel és odaadásukkal.

13Martin Buber (1878. Osztrák-Magyar Monarchia - 1965)

14         Gershom Scholem (1897. Berlin - 1982)

15         Hugo Samuel Bergman (1883. Prága - 1975)

16         Franz Kafka (1883. Prága - 1924)

17         Max Brod (1884. Prága - 1968)

18         A Habima színház Izrael nemzeti színháza. Egyike a világ első héber nyelvű színházainak. A szovjet állam későbbi - diktatórikus - vezetője, Joszif Viszájlonovics Sztálin - még mint nemzetiségi kormánybiztos - engedélyezte 1918-ban Moszkvában a színház működését. És azonnal a világhírű Sztaniszlavszkíj vezette moszkvai Művész Színház felügyelete alá helyezte. 1926-ban a színház teljes társulata - külföldi turné címén - disszidált. Két évvel később - 1928- ban - pedig bejegyezték Tel Avivban, mint a zsidó nemzet színházát. Harminc évvel később - 1958-ban - hivatalosan is “Izrael Nemzeti Színházává" vált és megkapta - először a díj történetében intézmény - az Izrael Díjat.

Forrás:

Daniel Meyer-Dinkgrafe, Who's Who In Contemporary World Theatre. Ed. Routledge, New York 2002

E. Levy, The Habima, Israel's National Theatre, 1917 - 1977 (1979)

Colby H. Kullman, William S. Young, Theatre Companies of the World - Volume I. Greenwood Press 1986

Marc Slonim, Russian Theater from the Empire to the Soviets, World Publishing, 1961

19         Ld. Avraham Burg, Israel in Crisis. Common Sense Volume 18, Number 1 (Internet) David Singer (Blog) - Resolving The Arab - Jewish Conflict (Internet)

20         Izrael 1953-as oktatási minisztere, Ben-Zion Dinor alapította azok részére, akik kiérdemelték a Zsidó Állam legmagasabb elismerését. A díjat Izrael legfőbb közjogi méltóságai (az államelnök, a miniszterelnök, a Knesszet elnöke, a legfels ő bb bíróság elnöke) jelenlétében adják át, a Függetlenség Napján.

Forrás:

Wikipedia (Internet)

21         Jesajahu Leibowitz (1903. Riga - 1994)

22Diogenész vagy Szinópéi Diogenész vagy “Hordólakó Diogenész (i.e. IV század, Szinópé - i.e. IV század Korintosz) Az életéről és munkásságáról - csak közvetítéssel - ránk maradtak alapján a következők valószínűsíthetők: 1.Tíz drámát és 2 erénytant írt; 2. Anthisztenész tanítványa volt; 3. Az ú.n. cinikus filozófiát követte; 4. Hordóban lakott, és ezzel egy ókori nonkomformista botrányhős figurájaként híresült el; 5. Éles kritikával illette saját görög társadalmát; 6. “Episztolai" (Levelek) címmel Diogenész Laertiosz gyűjtötte össze és adta közre bölcselmeit.

Forrás:

Peter Sloterdijk, Critique of Cynical Reason. University of Minnesota Press, Mineapolis 1987

23         Marcelo Dascal (1940. Sao Paulo -

24         Jehosua Bar-Hillel (1915. Bécs - 1975. Jeruzsálem)

25         Tel Aviv University: Az egyetem három karból állt össze alapításának évében, 1956-ban, Ramat Aviv-ban, Tel Aviv városrészében: a jogi és közgazdasági, a természettudományi, és a zsidó tudományok fakultásaiból. Izrael legnagyobb egyeteme jelenleg (2006-os adat) kilenc karral, százhat tanszékkel, és kilencven kutatóintézettel rendelkezik.

Hallgatóinak létszáma: 29000.

Forrás:

Statistical Data. Data on Students in Institutions of Higher Education. Israeli Council of Higher Education 2007 Academic Ranking of World Universities 2009. Published by Jiao Tong University, Shanghai 2009 Wikipedia (Internet)

26         Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) A latinul és franciául író német filozófus a matematikában is kiváló volt. Newton mellett őt tartják az u.n. infinitezimál-számítás (végtelen kis mennyiségekkel sz...) atyjának. De olyan területeken és tudományokban is otthon volt, mint: atom-elmélet (ld. “monádok") információ-elmélet, fizika, biológia, technika és technológia, nyelvészet, etika, történelem, politika, és természetesen a teológia.

“Essais de Theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal" (Teológiai tanulmányok Isten jóságáról, az emberi szabadságról, és a gonosz eredetéről) c. - 1710-ben közreadott - munkájában elhangzik az az állítás - “...mi (emberek) a lehetséges világok legjobbikában élünk..." - ami kiváltja majd az istentagadó és egyházellenes francia filozófus, Voltaire gúnyolódását. Aki “Candid" című pedagógiai-filozófiai könyvének szereplőjét, Dr. Pangloss-t Leibniz és a francia Maupertuis közös “utánérzéseként" jellemzi, refrénszerűen visszatérő mondatával: “ez a lehetséges vil...".

Forrás:

Eric J. Aiton: Leibniz: A Biography. Ed. Hilger, Manchester 1985

Arthur O. Lovejoy: Leibniz: A Collection of Critical Essays. Anchor Books 1972

27         Jewish Infantry Brigade Group (Zsidó Gyalogos Brigádcsoport, népszerű rövidítése.: “zsidó brigádok") 1944-ben, a brit hadsereg kötelékében alakult harcoló alakulat, amelyet palesztínai - tágabban: közel-keleti - bevetésre képeztek ki. Forrás:

Encyclopedia - Britannica Online Encyclopedia

28         “Hagana" (héber: “A védelem"): félkatonai szervezet, ami az első világháborút követően jött létre az akkori brit mandátum-területen, Palesztinában. Elődje, a palesztínai zsidóság önvédelmi alakulata, a “Hasomir" (héber: “Őrző-céh" - alapítva: 1909.) volt, amely a “Bar Giora" elnevezést viselő kislétszámú (kb. 100 tagú) de jól fölszerelt és mozgékony örző-védő csapata volt az Erec-i zsidóságnak. (A “Bar Giora" megnevezés Simon Bar Giora-ra utal, aki az i.sz. 66 és 73 közötti - Róma ellenes - fegyveres fölkelés egyik vezére volt - Johanan mi-Gus Halav, Eleazar ben Simon és Eleazer ben Jair mellett.)

Forrás:

Encyclopaedia Judaica

Wikipedia

29         Izrael Függetlenségi Háborúja (1947 - 1949)

“A Függetlenségi Háború emberi vonatkozásban Izrael legköltségesebb háborúja volt, több mint 6000 halottal és 15000 sebesülttel. A háború 39 különböző hadműveletet jelentett, a harci területek a libanoni határtól a Sinai-félszigetig és Eilatig terjedtek. ... 1946 decemberében - a Baselben megtartott, háború utáni első Cionista Kongresszuson - David ben Gurion elfogadta a védelmi miniszteri tárcát, benne az éppen a britek elleni harcra koncentráló Hagana-ért viselt felelősséggel. Noha a britek általi megszorítások, házkutatások, és letartóztatások - páncélos, tüzérségi. légi és tengeri erőkkel - majdnem lehetetlenné tették a titkos hadsereg felállítását, Ben Gurion még idejekorán határozott egy olyan haderő felállításáról, amely megvédi a külső segítség nélkül maradt jisuvokat az arabok rajtaütéseitől. Úgy ítélte meg, hogy a Hagana szánalmasan alkalmatlan az efféle bevetésekre és erőtlen arra, hogy visszavágjon. ... Izrael legvéresebb háborúja volt. 6373 ember életébe került, akik az összecsapásokban vesztették életüket (az állam megalakulása előtti időktől 1949. július 20-ig), a jisuvok (a zsidó közösségek) majdnem 1%-a, bár a számok tartalmazzák az új emigránsokat és néhány külföldi önkéntest is.

Az első időszak 1947. november 29-től 1948. április 1-ig tartott. A palesztinai arabok offenzívája volt, a szomszédos országokból érkezett önkéntesek támogatásával. A jisuvok sikerei elenyészőek voltak a háború korlátozásában, komoly károkat szenvedtek és a fő utánpótlási vonalaktól is el voltak választva. A második fázisban, április 1-től május 15-ig, a Hagana átvette a kezdeményezést. Hat hét leforgása alatt megváltoztatta az erőviszonyokat, elfoglalva többek között a Tiberias arabok lakta részeit, Haifát, és később Hafedet és Acrát. Egy időre megnyitva a Jeruzsálembe vezető utat, ellenőrzést gyakorolva így az ENSZ határozattal a Zsidó Államhoz került területek többsége fölött.

A harmadik terminust, május 15-től június 19-ig, tekinthetjük a leginkább kritikusnak, amikor öt reguláris arab hadsereg szimultán és összehangolt támadást indított a fiatal állam ellen, nyomasztó fölényű - páncélos, tüzérség és légierő - nehéz fegyverzettel. Május 31-én a Hagana az “Izraeli Védelmi Erők" (Israel Defence Forces: IDF) nevet vette föl. Az IDF jelentős veszteségeket szenved. Elveszti Ecion Bloc-ot Judeában, a Mismar Hajarden területet északon, Jad Mordehai-t délen, mégis három hét alatt megállítja az offenzívát, stabilizálja a frontokat, és néhány jelentős helyi támadó hadműveletet hajt végre.

A negyedik időszak (1948. július 19. - 1949. július 20.) meghatározó volt az izraeli kezdeményezések szempontjából. A Joav-hadművelet megtisztította a Negevhez vezető utat októberben, ami Beer Sheva visszafoglalásában tetőzött. Október végén a Hiram-hadművelet, Felső-Galilea elfoglalásával. A Horev-hadművelettel 1948 decemberében és az Uvda-hadművelettel 1949 márciusában, befejeződött a Negev elfoglalása, az ENSZ által meghatározott területen. ... A háború végére az IDF-nek 100 000 hivatásos katonája - férfiak és nők - lett...

(Fordította: Staller Tamás)

Forrás:

Israel Ministry of Foreign Affairs - The State of Israel 2008 (Internet)

30         Abraham Halevi (Adolf) Fraenkel (1891. Munchen, Németország - 1965. Jeruzsálem

31         A. A. Fraenkel, Y. Bar-Hillel, A. Levy: Foundation of Set Theory. Second Revised Edition. STUDIES IN LOGIC and of FOUNDATION of MATHEMATICS Volume 67 Elsevier Science B. V. 1973

32         Az Egyesült Államok-béli Massachusetts Állam-i Cambridge-ben 1861-ben alakult egyetem, amelyet egy William Barton Rogers nevű filozófiaprofesszor kezdeményezett abból az apropóból, hogy Amerikában a felsőoktatás fölzárkózzon az európai - az iparosításhoz és a technikai-tudományos civilizációhoz igazodó - egyetemekhez. Az egyetem a huszadik századra már nem kizárólag a technikai és matematikai diszciplínák kutatásában és oktatásában járt élen, hanem - pl. - a közgazdaságtanban, az információ-elméletben, a nyelv-elméletben vagy a tudomány-filozófiában is. Forrás: American Academic Encyclopedia 1980

33         Asa Kasher (1940. Jeruzsálem -)

34         Avishai Margalit (1939. Jeruzsálem -)

35         Uri Avneri (1923. Beckum, Németország -)

36         Philosophical Quarterly of Israel. Editor-in-Chief: Asa Kasher “Founded in 1971, Philosophia is a much-respected journal that has provided a platform to many well-known philosophers, including Kenneth Arrow, A. J. Ayer, Roderick Chisholm, Bas van Fraassen, William Frankena, P. T. Geach, Alan Gewirth, Jaakko Hintikka, Richard Popkin, W. V. O. Quine, Gilbert Ryle, Marcus Singer, Peter Singer, J. J. C. Smart, P. F. Strawson, and many others. Philosophia also published papers of Ludwig Wittgenstein and Rudolf Carnap." Forrás: SpringerLink (Internet)

37         Gideon Levy (1953. Tel Aviv -)

38         “Jes Gvul" (héber: kb. “a határok ki vannak jelölve", átvitt: “ami elég az elég") - 1982-ben, izraeli veteránok egy csoportja megtagadta a katonai szolgálatot a Libanonnal folytatott háborúban és létrehívta az említett elnevezésű mozgalmat.

Forrás: Wikipedia

39         1984-ben az ország legtekintélyesebb, ún. Izrael-díjával tüntették ki a NAHAL-t, amit 1948-ban a modern Izrael első miniszterelnöke, David Ben-Gurion engedélyezett. Az alakulat eredetileg félig volt csak “harcoló", a harcok - a zsidó települések elleni állandó rajtaütések - szünetében a zsidó katonák a földeken dolgoztak és állatokat gondoztak. Mára az egykori “gyalogos dandár" már a légierőben és más fegyvernemekben is képviselteti magát, és Izrael minden háborújából hősiesen veszi ki a részét.

Forrás: Israel Ministry of Defense - The State of Israel 2008 (Internet)

40         Princeton University Institute for Advanced Studies: Az USA New Jersey Állam Princeton városában 1746-ban alapított - mára ún. magán kutató - egyetem. Az IAS-t egy bizonyos Louis Bamberger nevű zsidó-német-amerikai áruház-tulajdonos alapította 1930-ban, aki eredetileg a 29's gazdasági világválság elől menekítette a tőkéjét filantróp vállalkozásba. Az ötlet az volt, hogy orvosi kutatóintézetet alapítson, ám ezt később megváltoztatta és egy multidiszciplináris kutatóintézetet hozott létre, ahol a legideálisabb körülmények között (eszközellátottság, tőke, stb.) dolgozhattak azok a tudósok, akik már nevet szereztek a szakterületükön. A munkatársak közé tartozott: Albert Einstein, Neumann János, Kurt Gödel (a matematikai Gödel-tétel atyja), az akkor már világhírű matematikus Erdős Pál, vagy J. Robert Oppenheimer, aki - elméleti fizikusként - az amerikai atombomba-program (az ún. Manhatten-terv) vezetője volt, és magát az intézetet is igazgatta a negyvenes évek végén. (Etnikai hovatartozásáról “sommásan" csak úgy nyilatkozott: “Askenáz zsidó vagyok...".

Forrás: American Academic Encyclopedia 1980

41         Joseph Agassi (1927. Jeruzsálem -)

42         Karl Popper (1902. Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia - 1994. Croydon, Nagy-Britannia)

43         London School of Economics (LSE) - Az 1884-ben alakult szociáldemokrata eszmeiségű értelmiségi csoport, a híres Fabiánus Társaság három tagja - az író George Bernard Shaw és a Webb házaspár (Sidney Webb a férj, Anglia szerte ismert közgazdász és szocialista gondolkodó dolgozta ki a brit Labour Party alkotmányát 1900-ban) alapította, 1895- ben, a Londoni Egyetem (University of London) részeként (college).

Forrás: Encyclopaedia Britannica

44         George Soros (Schwartz György 1930. Budapest -) A magyar-zsidó üzletembert, aki főleg az ún. humán szférába invesztál, két okból tartja számon a magyar társadalomtörténet. Az egyik, hogy jelentős összegekkel támogatta a pártállam békés - tehát elkerülendő a polgárháborús körülményeket - lebontását. A másik, hogy minden idők legnagyobb - magán felsőoktatásba - befektetéssel létrehozta Budapesten a Közép-európai Egyetemet (CEU).

 

 

FEL