HAZAI ZSIDÓSÁG

Fintor Fruzsina

Mitől leszel magyar zsidó

2023.09.26.

 

Ez talán örök kérdés marad, ha figyelembe vesszük, hogy bár a magyar részére könnyű választ adni a zsidóra már kevésbé. Magyar vagy, mert Magyarországon születtél, a szüleid, sőt talán még az őseid is itt születtek. A zsidó részre azért olyan nehéz konkrét választ adni, mert nagyban függ az adott kor diskurzusától a "definíció": vallás, nemzet, kultúra, nép. Mind igaz. Még inkább függ az egyéntől, aki használja: esetleg pejoratív fennhanggal teszi, vagy a vallását, hitét, esetleg származását és hagyományát akarja vele kifejezni? Így válik a magyar zsidó megfogalmazás annyira érdekessé.

A zsidó irodalomban, még pontosabban, a magyar zsidó irodalomban sokan feltették már ugyan ezt a kérdést, és igyekeztek választ is adni rá. Hoffmann Mór, akinek 1869-ben jelenik meg Jerichói Rózsák című verseskötete, amelyben, Komlós Aladárt idézve: "(…)gondos jambusokban, de fordításszerű nyelven bibliai motívumokat és zsidó ünnepeket versel meg."[1], Magyar Zsidó című költeményében hasonlóan járt el.

1886-ban elkészült költeménye 1894-ben jelent meg az Egyenlőség hasábjain. A Magyar Zsidó talán az egyik legjobb és egyúttal legbátrabb alkotása. Merészen foglalkozik egyszerre a magyarság és a zsidóság kérdésével. Ez a költeménye egyszer s mind egyfajta vallomás tételnek is tekinthető. Miért ne lehetne valaki egyszerre magyar és zsidó is? Hiszen egyik sem szitokszó, sőt mi több. Maga a költemény szerzője büszkén vállalja mind a két megnevezést. Számára egyik vagy másik elnevezés sem több, vagy kevesebb. Egyenrangúak a költemény soraiban és Hoffmann Mór gondolataiban egyaránt.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy egyes szám első személyben büszkén vallja magát magyarnak és zsidónak is. A zsidó megnevezés számára nem csúf vagy negatív, hanem hitének és vallásának kifejezése.

Magyar hazafiságát és tudatát pedig Vörösmarty Szózatára való utalása bizonyítja talán az egyik legintenzívebben: „(…)De magyar is vagyok! Óh, érzem én/ Ha felhangzik a „Rendületlenül!",(…)[2]

Hazája akár ki is vetheti magából, sőt tekinthet rá úgy, mint mostoha gyermekére, akkor sem tartaná másnak önmagát, mint magyarnak. Még imába is foglalja, hogy Isten megóvja.: "Hogy minden rossztól óvja nemzetem./S ha egykor harcra hí a kürt szava  –/A többivel ott lesz a mostoha."[3]

A harcba hívó kürtszó egyfajta utalásnak tekinthető zsidóságára is. Ha jól belegondolunk az ókorban a Sófár harsogó (teruá) hangja, hét vagy kilenc rövid, megtörő, éles staccatója is a harcra szólított fel. [4]

 

MAGYAR ZSIDÓ[5]

Zsidó vagyok! Nem gúny e név nekem,
Én ezt a nevet büszkén hordozom
Megszentelé a fájdalom nevem’,
Bár gúnnyá vált sok millió ajakon;
S ha szenvedek e névért: ám legyen:
Hitemet azért meg nem tagadom.
S ha szenvedek a földön a hitért,
Én Istenemtől várok égi bért.

 

De magyar is vagyok! Óh, érzem én
Ha felhangzik a „Rendületlenül!”,
Szivemben alig fér az érzemény,
A honfiérzés lángolón hevül;
Óh, szent nekem e rög, bármily kemény,
Mely nékem szolgál pihenő helyül
És drága nékem ez a szent haza,
Mely mindnyájunknak védő őrfala.

 

Zsidó vagyok. A történet beszél,
A sok csapásról, mely Izraelt érte;
De azt is mondja, hogy szent volt a cél,
S hogy hiven küzdött a balsorssal érte.
Jaj annak, aki csügged s nem remél.
Nincs annak gyógyír tenger szenvedésre:
Az Úr vezet, s ha sokszor megfenyit –
Ő meggyógyítja népe sebeit.

 

De magyar is vagyok! Óh, szent hazám,
Lapozgatom a történetkönyvedet!
Ah, hányszor tiport rajtad gaz, kaján,
Vad ellenség, ellenség ellepve téridet!
Egy ezeréves múltnak alkonyán
Megindul szivem, sírok könyeket:
Hogy sokszor testvérharcnak dúló része
Vitt téged majdnem a végső veszélybe!

 

Magyar vagyok, bár zsidó a hitem!
Munkálni vágyom én a hon javát!
Nem tántorít el ettől senkisem,
Nem irigy ellen s nem álnok barát;
Én életem a honnak szentelem,
Követve szent hitem örök tanát,
Biztos kalauz a béke idején,
Tűzoszlop a búbánat éjjelén!

 

Szeretem a hon minden hű fiát,
Keblemben él testvéri érzelem;
S ha engem ugy tekint mint mostohát,
Ah, szégyenemet fájón érzem.
És kérem Őt, ki a vesékbe lát,
Hogy minden rossztól óvja nemzetem.
S ha egykor harcra hí a kürt szava –
A többivel ott lesz a mostoha.

 

Magyar vagyok! Én el nem csüggedek,
Majd egykor véget ér a fájdalom;
S e jó reményben áldozok, teszek,
Bár messziröl csak int a jutalom.

 

Amíg a földnek vándora leszek:
Tied hazám, a szivem és karom,
A köd homályán a nap átragyog:
Igaz magyar s hű zsidó vagyok!
Hoffmann Mór (1843-1916)

(A kép forrása:Wikipedia, Hoffmann Mór szócikke: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hoffmann_M%C3%B3r)

 

"Igaz magyar s hű zsidó vagyok"[6]

 


[1] Komlós Aladár: A Magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században. Múlt és Jövő. Budapest-Jeruzsálem, 2008.131.

[2] Két Évszázad Magyar-Zsidó Költészete I., Múlt és Jövő, Budapest, 2015.107.

[3] u.o.108.

[4] A Sófár a zsidó rituális előírásoknak megfelelő állat szarvából elkészített hangszerszám. Ezt az ókorban többek közt a harcba híváshoz használták, de manapság is jelen van a zsidó liturgiában.173-174. Bővebben Ld.: Oláh János: Judaisztika. Gabbiano Print Kft., Budapest 2009.173-175.

[5] Két Évszázad Magyar-Zsidó Költészete I., Múlt és Jövő, Budapest, 2015.107-109.

[6] Két Évszázad Magyar-Zsidó Költészete I., Múlt és Jövő, Budapest, 2015.109.

 

 

FEL