IDENTITÁS

Frölich Róbert

Az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregének zsidó vonatkozásai

 

2020.11.06.

 

A Magyar Királyi Honvédségnek, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadseregének zsidó vonatkozásait néhány percben ismertetni reménytelen vállalkozás. Most csupán nagy vonalakban vázoljuk fel e seregek zsidó vonatkozásait.

A kiegyezés után új távlatok nyíltak meg a magyarországi zsidóság előtt. Élve az1867. évi XVII., ún. emancipációs törvény adta lehetőségekkel, újra felvették mindazokat a zsidóság érdekében megkezdett, nemkülönben hazafias indíttatású folyamatok fonalát, melyet az 1848-49-s szabadságharc bukása után megszakítani voltak kénytelenek. Az emancipációs törvény ugyanis a keresztényekkel azonos jogállást biztosított a zsidó lakosságnak. Az új helyzet megnyitotta mindazon pályák kapuit, melyek addig el voltak zárva a zsidók elől. Az új erőre kapott fenti törekvéseket megerősítette az 1985. évi XLII., ún recepciós törvény, mely a zsidóságot bevett vallásnak nyilvánította. Ezzel a zsidó vallás ugyanolyan elismert és elfogadott vallássá vált, mint bármelyik keresztyén felekezet. A recepciós törvénnyel véget ért egy időre a zsidó lakosság diszkriminációja.

A zsidóság érdeke azt kívánta, hogy a megnyitott világi pályákra lépjenek, ezzel megalapozva a zsidó intézményrendszert, szakembergárdát képezve mindezek működtetéséhez. Hajtóerő volt a törekvés, hogy az egyéni karriereken keresztül a kiemelkedő zsidó tehetségek elismerést és megbecsülést szerezzenek az egész "Magyar Izrael"-nek. Többek közt ezért töltődtek fel a világi egyetemek és felsőoktatási intézmények zsidókkal, ezért is választották a polgáriasulni kezdő zsidók a különböző civil foglalkozásokat élethivatásul. Ezek egyike volt a katonai pálya.

Érdemesnek látszik megvizsgálni e helyütt, hogy a zsidóság, ezen belül is a zsidó vallási törvénykezés hogyan viszonyul a katonai szolgálathoz. Ha mindent meg akarnánk említeni, akkor kötetekre rúgnának mindazon törvények és magyarázataik, melyek e témakört felölelik. Lássunk most csupán néhány példát a bibliából és a témánkba vágó talmudi irodalomból.

Sorkötelezettség esetén -mely jellemző volt a Monarchia hadseregére-, a katonáskodást illetően nincs kétely. Az állampolgári kötelezettségeket a "dinó dömálchúszó dínó"[1], azaz az ország törvénye a törvény elv alapján teljesíteni kell.

Mózes Ötödik Könyvében olvasható, hogy azokat a katonaköteles férfiakat, akiknek a magánélete valamilyen aspektusból rendezetlen, nem sorozták be, amíg nem rendeződött a helyzetük[2]. A harc közbeni magatartást ugyanis erősen befolyásolhatta az otthoni problémák feletti tépelődés.

A harcok során - bármennyire paradoxnak tűnik - a humanitás nagy szerepet játszott. A zsidó gondolkodásmód irtózik a felesleges pusztítástól, és még az ellenségen is megkönyörül[3].  Az ellenség bukásán nem volt szabad örvendezni[4], hiszen ők is emberi lények, ugyanaz az Alkotójuk, ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint Izrael fiai. Az ellenséget le kellett győzni, de tartós és könyörtelen gyűlöletét a saját rabszolgamúltra való emlékezés jegyében tiltotta a zsidó viselkedésmód[5].

Amennyiben harcra került sor, úgy csak a férfiakat volt szabad küzdelemben elpusztítani, a nőket és a gyerekeket értelemszerűen tilos volt bántalmazni[6]. A zsidó katonaetika nem tűri a civil lakosság bármilyen sérelmét, nem engedi, hogy fegyvertelen emberek katonai cselekmények áldozatául essenek.

A zsidó hadvezetés már a bibliai korban sem zárkózott el az idegen népekkel való háborús koalíció megkötése elől. Hósea, Izrael (az északi zsidó ország) királya Szalmanasszár asszír uralkodó fenyegetése ellen szövetkezett Egyiptommal[7], s e fegyverbarátság "eredményként" el is pusztult az északi zsidó ország.

A rabbinikus irodalomból tudjuk, hogy a csapatoknál volt egy szolgálatot teljesítő pap, akinek kizárólag az volt a feladata, hogy háború estén szóljon a néphez. E szózatot már a Tóra is megemlíti[8], hiszen nem mindenki volt alkalmas katonai szolgálatra. E pap feladata volt, hogy kiszűrje a lelkileg alkalmatlanokat, akik a harcokban való részvételükkel demoralizáló hatást gyakoroltak volna bajtársaikra.

Hadrakelt hadsereg esetén a Talmud bizonyos törvények alól felmentést ad a katonák számára[9]. Ilyen például a tűzifa szabadon való összegyűjtése (melyhez elvileg a fa tulajdonosának engedélye kellene). A tulajdonos előkerítése nehézségekbe ütközhetett, s a katonák harci szellemét nem volt szabad kockára tenni akár néhány órás fagyoskodás és kellemetlenség miatt. A katonák többek közt felmentést kapnak az étkezés előtti rituális kézmosás alól (az étkezés utáni ilyen körülmények között is kötelező, mert olyan sót használtak, mely szembe jutva vakságot okoz). A szakralitás azonban a háborút is áthatotta. Csata után, míg a frigyláda nem került vissza a helyére, tilos volt a házastársi érintkezés[10].

Rabbi Nehoráj a katonákat hozza példaként egy válaszában[11], s ebből kitűnik, hogy a csatát a lelkes fiatal katonák kezdték el, hogy rohamukkal megfélemlítsék az ellenséget, de a végső győzelmet már a veteránok tapasztalata és harci tudománya biztosította. Itt megmutatkozik a stratégiai szellemiség, a Tóra igéje alapján: , binöurénu uvizkinénu néléch[12], csak a fiatalok és az idősek együttes fellépése érhet el sikereket.

Fentiekből kitűnik, hogy a zsidóság, noha nem volt –és ma sem- háborút szívesen kezdeményező nép, nem hátrált meg a harc elől, de igyekezett a háború borzalmait is a vallásos ember számára elviselhetővé tenni. Térjünk most vissza a Monarchiához. Idézet Karsai László tanulmányából:

"A Monarchia hadserege, mint azt Deák István (Volt egyszer egy tisztikar c. művében. F.R.) finom elemzéssel kimutatta, Európa-szerte páratlan módon - és éles ellentétben például a császári német hadsereg gyakorlatával - a zsidókat a tisztikarba is befogadta. A tartalékos tiszti rang a civil életben is fontos karrierépítő tényezővé vált. A közös hadsereg példát mutatott a társadalomnak, a zsidók befogadása és térhódítása a gazdasági, társadalmi és kulturális életben jóval nehezebb lett volna, ha a k. u. k. hadsereg a porosz példát követi. A hivatásos állományban is szép számmal találunk zsidó vagy zsidó származású tábornokokat, főtiszteket, tiszteket. A kikeresztelkedést örömmel fogadták, de nem volt feltétele a katonai karriernek. A kifejezetten filoszemita közös hadsereg az első világháború előtt már 30 000 zsidó tartalékos tisztre számíthatott."[13]

Fentiek alátámasztására néhány nevet és életpályát vázoljunk fel röviden. A legnagyobb ívű karriert Hazay Samu tudhatta magáénak. A Rimaszombaton született fiú bevonulása évében már a Ludovika Akadémiára járt, majd bécsi tiszti tanfolyamot végzett. (Mindkét katonai oktatási intézmény az akkori idők legmagasabban kvalifikált oktatási intézménye volt, az azok elvégzését igazoló iratok jelentős megbecsülést szereztek tulajdonosuknak.) Néhány év szolgálat után a Honvédelmi Minisztériumba került, 1910-17 között honvédelmi miniszter volt. 1917-től a háború befejezéséig a közös hadsereg utánpótlási főnöke. 1912-ben bárói rangot kapott. Katonai szakkönyvek szerzője, Clausewitz katonai alapművének fordítója. Nevéhez törvényalkotások kapcsolódnak, nemkülönben a tény, hogy ő volt a Monarchia utolsó honvédelmi minisztere. 1942-ben hunyt el.

A legmagasabb katonai rendfokozatot, tábornoki rangot, ezen belül vezérőrnagyi rendfokozatot kapott Zöld Márton, aki szintén Ludovikát és budapesti törzstiszti iskolát végzett. Az orosz fronton 1916-ban visszaszorította az ellenséges túlerőt, s hőstettéért Vaskorona-rendet és nemességet kapott. Ugyancsak a tábornoki rangig jutott Bauer Gyula, aki huszonöt esztendőn keresztül volt a tisztikar magyar nyelv-tanítója. Az I. világháború idején a cs. és. kir. 44. gyalogezred parancsnokaként Piavétól egészen Kaposvárig menekítette a megmaradt ezredet, méghozzá teljes felszereléssel. 1917-ben nemességet és 1921-ben vezérőrnagyi címet kapott.

A zsidó közép- és felsőosztály az élet minden területén egyenrangúnak érezte magát a nemzsidó társadalom többi tagjával. Mivel életük vezérlő eszméje volt az egyenlőség, így a Monarchiát, mely megadta nekik ezt az egyenjogúságot, teljes lélekkel magukénak érezték. Tudták azt is, hogy az akkori idők Magyarországán a katonai pályán való előrehaladás széles körben való elismertséget, társadalmi megbecsülést jelentett. A Monarchia hadseregében ebből kifolyólag a XIX. század végéig nagy százalékos arányban szolgáltak zsidók. Miként azt Karsai is megemlíti, a hadseregben szolgálók bizonyos hányada a gyorsabb, vagy biztosabb előrejutás érdekében –vagy talán az asszimiláció teljessé tétele végett- kikeresztelkedett. Ez valóban nem volt feltétel, és tény, hogy felekezetéhez hű zsidó is betölthetett olyan pozíciót, mint egy keresztény. Az 1941-ben kiadott, Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma c. könyv adatai szerint az I. Világháborúban a zsidó katonák éppoly hősiesen harcoltak, mint keresztény bajtársaik, s a haza sem illette őket kevesebb elismeréssel, mint nemzsidó társaikat. A könyv hosszú lajstroma ékes tanúsága a zsidó hősiességnek és bajtársiasságnak. Zárójelben jegyezzük meg, hogy a könyv megszületésének dátuma, 1941., világos utalás a könyv céljára: megmutatni és tényekkel igazolni a fasizálódó Magyarországnak, hogy zsidó állampolgárai éppoly bátran és szeretettel védték és harcoltak érte, mint a keresztény katonák.

Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy a Monarchia korában a vallás sokkal nagyobb szerepet játszott az állam és ezzel együtt polgárai életében, mint ma. A vallás gyakorlása, a rituálékban való részvétel az élet természetes kelléke volt. Állam és egyház pedig szorosan összefonódott egymással az élet szinte minden területén. A Monarchia hadserege fentiekből adódóan nem pusztán a hon védelmére készítette fel katonáit, de gondoskodni tartozott –és gondoskodott is- tagjai lelki szükségleteinek kielégítéséről, mégpedig a Tábori Lelkészet által.

Nem volt ez újkeletű intézmény. Szinte minden hadseregben és minden korban kísérték papok a katonákat. Málkicedek, aki a Biblia tanúsága szerint kohén löÉl Eljon, a magasságos I.ten papja volt, a szövegösszefüggés tanúsága szerint[14] ókori katonai lelkész is lehetett, s mint ilyen, az első, akiről a Szentírás tudósít.

A magyar seregek mellett is időről-időre felbukkant a papok alakja. A történelmi helyzet változásainak függvényében teljesítettek szolgálatot a századok során más-más felekezetű papok a seregben. Zsidó lelkész először csupán az 1948-49. évi szabadságharcban csatlakozik a honvédséghez. Az első zsidó tábori lelkész Lőw Lipót, a nagyhírű szegedi rabbi, aki elsőként kezdte kutatni a magyar zsidóság történetét, s aki Morvaországi születése dacára elsőként szólalt meg magyarul a zsinagógában. A szabadságharcban való részvételéért egyébként börtönbüntetéssel sújtották a győztesek.

Zsidó tábori lelkészet intézményesen az első világháborúig nem létezett. Békeidőben a katonák lelki szükségleteit a helyi rabbik látták el, ők végezték a különféle szertartásokat, s a helyi hitközségek biztosították a feltételeket. A katonák szabad eltávozást kaptak a helyi zsinagógákba, hogy részt vegyenek az i.tentiszteleteken. Az étkezést is a helyi hitközségek segítségével oldották meg.

Az I. Világháborúban azonban megváltozott a helyzet. A besorozott zsidó katonákat ugyanúgy megillette vallásuk katonai szolgálatuk alatti szabad gyakorlása, mint a keresztény állományt. Hadrakelt hadsereg esetén egyrészt igencsak bonyolult lett volna a békeidős rendszer fenntartása, másrészt a megnövekedett igények miatt –hiszen a kötelező sorozás nyomán jelentősen megnőtt a zsidó katonák száma a hadseregben- a honvédelmi vezetés zsidó tábori lelkészeket volt kénytelen rendszerbe állítani. 1914-18 között "a közös hadseregben és a m.kir. honvédségben összesen 94 fő tábori rabbi szolgált"[15].

Mi volt a tábori rabbik feladata? Állóháború vagy harci tevékenységek nélküli időszak esetén elsősorban természetesen a mindenkori i.tentiszteletek megszervezése. Ezen i.tentiszteletek megtartására bárhol sor kerülhetett, akár a szabad ég alatt is. Több korabeli fénykép is tanúsítja, hogy ezek az i.tentiszteletek igen népszerűek voltak, s a vallás gyakorlásának bevett formája volt. A katonák vallásos igényeinek lehetőségek szerinti kielégítése igen fontos feladata volt a rabbiknak. Ezen igények sorába tartozott a kásrusz, a kóser étkezés biztosítása még a hadrakelt hadseregben is. Érdekességként álljon itt Kálmán Ödön: A rabbi könyve c. munkájának vonatkozó része:

"A tábori lelkész felszerelése a következőkből áll: 1 tórapéldány, 1 sófár, legalább 10-15 tálisz, 20 héber imakönyv, 2-3 száz harctéri imakönyv, néhány machzor, 50 kis cidákli, 100 darab mezuza. Tóratartónak olyan ládikó kell, mely függőlegesen is állítható, függönytakaróval. A hadvezetőség készséggel bocsájt rendelkezésre megfelelő ládákat és elhelyezi azokat a hadosztálytörzs (divízió) felszerelése mellett."[16]

Fentiekből kitűnik, hogy a zsidó tábori lelkészek és a hadvezetés között nem voltak ellentétek, sőt, a minden apró rituális részletre kiterjedő figyelmet megkövetelték a rabbitól. Egy cél vezérelte a rabbikat és a honvédelmi vezetést: olyan katonákat harcba küldeni, akik nyugodt lelkiállapotukkal képesek túlélni az ütközeteket.

A harcok alatt a rabbi feladatköre értelemszerűen kibővült, megváltozott. Itt elsősorban nem az i.tentiszteleteket levezető pap, hanem a lelkigondozó lépett színre. Vigasztalni kellett a sebesültet, vissza kellett adni lelkierejét, hogy gyorsan felgyógyuljon. Le kellett venni a terhet a harcokban ölni kényszerülő válláról, hiszen a tudat, hogy másik ember életét oltotta ki, a tisztességes katonában komoly lelkiismereti válságot okozott. Elhúzódó katonai műveletek idején a fronton vagy az arcvonalon nem tartottak rendszeres i.tentiszteletet, nem vonták el a katonákat a harci cselekményektől. Érvényesült az a magától értetődő elv, hogy a hadseregben prioritása van a katonai cselekményeknek, a katonai rendszabályok szerinti életnek, s csak az után való a vallás gyakorlása.

Ugyancsak feladata volt a rabbinak, hogy pászkenoljon, vallási kérdésekben döntsön. Ezekben a kérdésekben (pl: szombat megtartása hadműveletek közben) nem a szigorítás, hanem a , pikuách nefes, az életmentés céljából való könnyítés volt az általánosan elfogadott gyakorlat. A vallás törvényei nem azért vannak, hogy az ember alávetettje legyen a merev betűknek, hanem épp fordítva. A Tóra szavai ékes bizonyíték: vöcháj bohem[17], éljen általuk, azaz a törvények szolgálják az ember jobb, tisztább, erősebb életét.

Az ünnepek megtartása magától értetődő volt még háborús cselekmények közepette is, olyannyira, hogy csak azok a zsidó katonák nem kaphattak szabadságolást, akik szolgálatot láttak el. Olyannyira természetes volt a zsidó rituálé teljeskörű megtartásának lehetősége és jogos igényessége, hogy még maceszről és pészachi étkekről is gondoskodtak a Monarchia hadseregében.

További feladata volt a rabbinak az anyakönyvvezetés. A felekezeti anyakönyvekbe nem csupán az elesetteket, hanem a házasságokat (mert ilyen is volt!) is bevezették.

Az elesetteket lehetőség szerint vallásuknak megfelelő rituáléval temették el. A zsidó katonákat igyekeztek nem tömegsírba, hanem egyes sírokba temetni. A rabbi kötelessége volt a hozzátartozókat értesíteni a katona haláláról, természetesen a katonai érdekek szigorú figyelembe vétele mellett. Később mód nyílt esetleges exhumálásokra és a halottak hazai zsidó temetőben való eltemetésére.

Röviden és adott keretek között ennyit mondhatunk a Monarchia hadseregének zsidó életéről. Megállapítható, hogy a modernnek számító hadseregben is az ősi zsidó erkölcs és filozófia szellemében, a vallásszabadság teljes biztosítása mellett szolgálhattak a zsidó katonák, olyan környezetben, ahol a másság nem üldözendő és elpusztítandó, hanem tolerálandó és segítendő volt.[1] Talmud Bávli, Mászechet Nedárim 28a

[2] Mózes V. 20/5-9.

[3] Példabeszédek 25/21.

[4] Példabeszédek 24/17.

[5] Mózes V. 23/8.

[6] Mózes V. 20/10-14.

[7] Királyok II. 17/4.

[8] Mózes V. 20/5-9

[9] Éruvin 17a.

[10] Éruvin 63b.

[11] Bráchot 53b.

[12] Mózes II. 10/9

[13] Karsai László: Rasszizmus a m. kir. Honvédségben - a második világháború idején - , Élet és irodalom, 46. évf. 4. sz.

[14] Mózes I. 14/18

[15] Bíró Ákos: Tábori Rabbinátus a Magyar Királyi Honvédségben 1914-1918, bölcsészettudományi értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2003.

[16] Kálmán Ödön: A rabbi könyve, Budapest, 1940. 68. o.

[17] Mózes III. 18/5

 


 

FEL