RESTANCIA

független zsidó tudományos folyóirat

IRODALOM

Molnár Andrea

Impressziók egy "angyali" románcról

2021.03.24.

 

 

Durme, durme mi angelico Aludj, aludj kisangyalom
Hijico chico de tu nacion Nemzeted kisfia
Criatura de Sion Sion teremtménye
No conoces la dolor Nem ismered a fájdalmat
Porque nombre, porque me domandas? Miért kérdezel engem?
Porque no canto yo? Miért nem énekelek?
Ah, cortaron las, mis alas Ah, levágták szárnyaimat
y mi voz amudicio És elnémította hangomat
Ah, el mundo de dolor. Ah, a fájdalom világa.

A spanyol-zsidó irodalom ezen aprócska gyöngyszeméről, az eredetiben "Durme, durme mi angelico" címet viselő költeményről szólva előljáróban szükséges néhány szót ejteni a közel fél évezrede dinamikusan fejlődő ladino literaturáról, melynek alapvető jellegzetessége Smuél Rafael meglátása szerint a "kettős gyökérzet." Olvasatában ennek egyik "nyúlványa" a tradicionális spanyol irodalom kereteinek megőrzése, s az újlatin irodalomba való beágyazódás, míg másik "szála" a sajátos zsidó irodalmi modell megformálása a diaszpórában beszélt spanyol-zsidó nyelv sokszínűségének érvényesítésével.[2] A kiűzetést követően létrejött két fő letelepedési körzetben – a török fennhatóság alatti keleti régióban (pl. Szaloniki, Izmir, Isztambul, Szarajevó), illetve az észak-afrikai térségben (Tanger, Tetuan, Larache stb.) – e specifikus keretek között formálódott és élt tovább a spanyol hagyományból átörökített domináns irodalmi formáció, a románc.

A zeneművészetből is ismert, s a népi-és műköltészetben egyaránt megjelenő tipikusan középkori spanyol narratív műfaj első leírt darabja 15. századi datálású, s eredetileg magában foglalta az elégikus, sokszor humoros balladák és a lovagi témájú alkotások (pl. geszta, lovagregény) egész sorát. A vonatkozó teóriák különböző társadalmi közegekbe helyezik a műfaj első megjelenését, hol az egyszerű néprétegből kibontakozó, hol pedig a klérus tagjainak soraiból kiindult, s onnan a folklórba átkerült alkotásként határozva meg azt.

 

Egy másik megközelítés különbséget tesz a régi és az új románc között, erőteljes időbeli határvonalat húzva a 16. század előtt keletkezett művek, illetve az azokat lényegében imitáló, később íródott alkotások közé (pl. Cervantes és Unamuno művei). Tematikai szempontból a történeti és szerelmi témájú, illetve a novella jellegű románcok túlsúlya érvényesült, habár a 18. századtól kezdődően alkalmanként már megjelenik egyfajta vulgáris jelleg, egyebek mellett a kor híres banditáinak személyét, tetteit állítva az elbeszélés fókuszába. A műfaj fő jellegzetessége, hogy az elbeszélt drámai szituáció mindig két egymásnak feszülő erő küzdelme okán bontakozik ki, melynek végkifejlete esetenként tragikus, máskor viszont inkább pozitív jellegű. A 19. század már a széles körben való ismertség korszaka a spanyol románc számára, hiszen megkezdődik francia, angol és német nyelvre való átültetésük, s így a befogadó nemzetek irodalmi életébe történő meghonosodásuk, újabb ihletet-inspirációt adva egyebek mellett a francia írófejedelem, Victor Hugo számára. (ld. Hernani-t).[3]

A spanyol irodalmi mintából táplálkozó, mégis a maga nemében abszolút egyedi szefárd románc a 14. században indult hódító útjára, a spanyol rokonműfajjal ellentétben jellemzően és kizárólagosan folklorisztikus jelleggel. Jellemző témaként vallási, de a zsinagógai liturgián kívül eső kérdéseket dolgozott fel, egyebek mellett a családi élet, az otthon, a különböző életszituációk (születés, esküvő, gyász stb.), illetve a zsidó főünnepek lényeges elemeihez kapcsolódva, tipikusan "női műfajként".[4] Eredendően meghatározó eleme a szóbeliség, később írásos formájában – megőrződve egészen a soá idejéig – részint egy-egy spanyol románc átvétele-átköltése révén, másfelől konkrét zsidó témaválasztás eredményeként, önálló ihletettségű alkotásként jelent meg. A szefárd irodalomban több olyan – eredetileg spanyol forrású – románc kapott helyet a kiűzetést követően, melyeket a spanyol irodalomtörténeti kutatás elveszettnek gondolt (pl. Celestina), vagy csak fragmentumként, esetleg csupán egy utalás erejéig ismert (pl. Arboléda), s melyben változást a szefárd irodalom kutatása hozott, folyamatosan fenntartva az érdeklődést a ladino románcok irányában.[5]

A a szefárd hagyományba átemelt románcokkal való "bánásmód" alapvető vonása, hogy a "jövevény szöveget" igyekeztek alárendelni a zsidó vallási olvasatnak, az életmód sajátosságainak, a szokásrendnek, esetenként történelmi, biblikus eseményekre utaló szövegrészek, szavak beillesztésével mintegy "judaizálva" még a szerelmes tematikájú verseket is.

Ennek a törekvésnek egyik érzékelhető bizonyítéka jelen írás voltaképpeni tárgya, a magyarul "Aludj, aludj angyalom" címet viselő poéma. Sajátos tartalmú kettős felszólítás szolgál keretként a mű egésze számára, amely párbeszédes formát mutat egy első látásra nehezen beazonosítható szereplő és egy – esetleg két – beszélgetőpartnere között. A kommunikációban részes egyik oldal lélekszáma azért nem tűnik egyértelműnek, mert az alvásra-pihenésre ösztökélés alanyai látszólag különböznek egymástól a vers bevezető és záró szakaszában. Az első sor becéző szavai gyermeknek, kedvesnek egyaránt szólhatnak, de mindenképpen intimitást, lelki-érzelmi közelséget, szoros személyes kötődést, kölcsönösséget fejeznek ki, ily módon egy szűkebb kapcsolati szférát feltételezve, míg a befejező strófa végén a megszólított alany inkább egy elvont fogalomnak tűnik, mint konkrét személynek, s "Cion szülötteként" jelenítve meg, okkal-joggal azonosítható Izrael nemzetének egészével. A két megszólítás alanyainak különbözősége persze egyértelműen látszólagos, hiszen a gyermek, illetve a szeretett nő képe a bibliai kontextusban rendszeresen visszatérő motívum, mint a zsidóságnak az Örökkévalóval fennálló kapcsolatát jellemző minden korra érvényes státus.

Az alvás motívuma, amely a bevezető sorban a viszontlátás biztos reményét keltően játékosnak, könnyednek hat, addig a zárósor komolyabb, ünnepélyesebb jellegéből eredően az újbóli találkozást vagylagosként, a távoli jövőben bekövetkezőként láttatja. Az első sorok egy jeremiási gondolatot idéznek fel[6], míg az utolsó szavak Hóseás végidőkre vonatkozó szavaira emlékeztetnek.[7] A "Sion teremtménye" szóösszetétel megerősíti azt a képzetet, hogy a költemény "főhőse" ténylegesen a zsidó nemzet, melynek asszonyairól egy helyen, mint "Cion lányairól" emlékezik a próféta,[8] s mely etnikum létrejötte, szellemi-vallási entitásként való létezése történelmileg valóban elválaszthatatlan a Jeruzsálemben magasodó szent hegytől, melyen egykor spirituális életük centruma, a Szentély állt.

A fájdalom nélküli létezés a zsidóság hosszú történelme során eddig nélkülözött minden realitást, hiszen a testi-lelki szenvedés permanens velejárója volt mind a diaszpóra-létnek, mind az erecen maradt kevesek mindennapjainak, a versben mégis erőteljes reményként, súlyos vízióként fogalmazódik meg ennek létjogosultsága, realitása, hiszen az Örökévaló már a prófétákon keresztül jelezte, hogy népe szenvedésének egy meghatározott időben véget fog vetni. A versbéli beszélgetés kezdeményezője így a békés szunnyadásra – allegórikusan szemlélve a megnyugvásra – ösztönző Teremtő személyével is azonosítható, Aki annak biztos tudatában küldi "szenderegni" népét, hogy egyszer az őt érintő traumák teljes megszűnésére ébredhet fel/rá. Ézsaiás erre az "eszmélés utáni állapotra" utalhat, amikor azt állítja: "...és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orcáról és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott."[9]

A rövidke románcot szinte a "mértani közepén" vágja ketté egy valójában később nem, illetve csak részben megválaszolt kérdés-pár, mégpedig a "név" és a "dal" kulcsszavakra összpontosítva. A név fontossága jól ismert a közel-keleti, illetve konkrétan a zsidó kultúrában, hiszen már a bibliai időkben viselője "minőségével", karakterjegyeivel hozták összefüggésbe. Különösen igaz ez az Alkotóra vonatkozóan, Akinek nevét ma is olyan tisztelet övezi, hogy legfeljebb a "haSém" kifejezés használatos személyének említésekor. Ebben a vonatkozásban – amennyiben továbbra is feltételezzük, hogy a kérdező személye az Örökélővel azonosítható – szinte érthetetlennek tűnik az első felvetés. Milyen néven is szólíthatnánk Azt, Aki valójában nem megszólítható? A válasz megadásában segítséget jelenthet a bibliai szöveghagyomány, mely nem csupán a Jahve, illetve az Elohim néven hivatkozik az isteni személyre, de e megjelelölésekhez számos "funkciót" is társít bizonyos szavak csatolásával.[10] A konkrét név kimondásának problematikájánál azonban sokkal lényegesebbnek tűnik magának a megszólításnak az aktusa, melyre az első kérdésben megbúvó, alig észrevehető nógatószóból lehet következtetni, s amely érezhetően elsősorban a Teremtővel való kommunikáció kezdeményezésre, azaz a gyötrelmekből való szabadítást kérő imára, könyörgésre buzdít.

A dal hiánya, az éneklésben való meglankadás miatti kvázi szemrehányás mögött az Örökkévalót illető dicséretek elmaradása húzódhat meg, mely a kérdésre vonatkozó reflexióval együtt a 137. zsoltár képét rajzolja újra. A babiloni fogság idejéről szóló bibliai sorok az ősi földtől való távollét hangtalan kiáltását fogalmazzák meg: "hogyan énekelnénk az Úr énekét idegen földön?" Erre a saját történelmi közegében is érzékelhető életérzésre, a diaszpóra-sors elvetettségére reagálhat a románc szerzője is, amikor a víg énekszó hiányára próbál magyarázattal szolgálni: a zsidó nép szárnyaitól megfosztott madárként, azaz a befogadó társadalom állította korlátok között, sokszor létében fenyegetve kénytelen élni a nemzetek között, amitől életkedve ellankadt, s hangját a némaság uralja le, egészen hasonlóan a zsoltároséhoz.

A szárnyakat a bibliai szimbolika a szabadsággal azonosítja,[11] de az isteni jelenléttel, az Örökkévaló által történő szabadítással is összefüggésbe hozza, különösen a zsoltárok és a próféták intepretációiban,[12] így a szárnyaktól való megfosztás egyszerre utalhat a szabadság elvesztésére, de az isteni jelenléttől való elszakítottságra is, mely Izrael, mint nemzet történelmében egy időben következett be a római impérium "jóvoltából". A verset lezáró sorok a bevezető altatódal-jellegétől eltérően a "Cion" kifejezés használatával emelkedetté, ünnepivé válnak, s az erecre való majdani visszatérés, az "ősújország" azóta végbement megvalósulásának képzetét sugallják, s ezzel együtt a zsoltáros által megálmodott, s alig több, mint hetven éve immár valós állapotot: "mikor az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül majd Jákob és vigad Izrael!"[13]


Felhasznált irodalom

Peremiczky Szilvia: A románctól a Traviátáig – A szefárd zsdó zene. http://www.or-zse.hu/hacofe/.

Peremiczky Szilvia: Világi kultúra és szefárd hagyomány. in: Remény. 2019./2.

Rafael, Smuél: A spanyol-zsidó irodalom kulturális kapcsolatai. in. Múlt és jövő. 1992./3.

Szentírás (Károli Gáspár fordításában)[1] A fordítás dr. Peremiczky Szilvia munkája.

[2] Rafael 41.

[3] Peremiczky: Világi… 6.

[4] A kor rszefárd románcai meghatározó módon az asszonyokat összefogó közösségi alkalmakon kerültek előadásra. (Forrás: Peremiczky: A románctól… www.or-zse.hu

[5]Peremiczky: Világi… 11.

[6] "Emlékezem rád (ti. Izrael népe) gyermekorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére..." (Jer 2,2b)

[7] "És eljegyezlek téged magamnak örökre..." (Hós 2,18a)

[8] Mik 1,13a

[9] Ézs 25,8

[10] Pl. ire (1 Móz 22,14); isszi (2 Móz 17,15); shalom (Bír 6,24); ráfá (2 Móz 15,26)

[11]Pl. Zsolt 55,7, Ézs 40,31

[12] Zsolt 17,8; 36,8; 57:2, 6,:8; 91,4

[13] Zsolt 53,7

 

 

FEL