KÖNYVEK

A.Gergely András

Van-e a feledésnek földje, hazája, lakhelye?

2021.09.14.

 

A feledés földje valójában nem létezik, nem is lehetséges – tartománya mégis van. A feledés földje az emlékezet temetője melletti megnevezetlen parcella, a vágyak térsége, a remény lakóhelye. Feledésföld az, ahol a képzelet és remény lakozik, akkortól és egészen addig, amíg a menekülés és a félelem igénye fenntartja. A feledés földje a háború utáni (lassacskán, de kimutathatóan) újraéledő antiszemitizmus nyomán kialakuló oltalom vidéke, az a hely, ahol talán már nem kell a megalázás és megszégyenítés, a vádak és vakhitek kialakította körülmények, pogromhangulat és nyílttá váló ellenségeskedés szenvedelmeit át- vagy újraélni.

 

És mégis kell, és mégis végtelenül kínos, amit azzá tesznek a hatalmak, a titkos alkuk, a titkos szolgálatok, a titkos célok és törekvések. Anton Baláž A feledés földje című kötete[1] ezt a képtelen világot hozza látásközelbe, főképpen a pozsonyi magyar zsidóság 1948-49-es sorsára fókuszálva. Ez a sors – kinél a Soá áldozataként, rokonaként, túlélőjeként vagy a náci idők emlékezetével szembesülve, kinél pedig a hallgatag vagy részvevő társadalmi környezet hozta változások elszenvedőjeként – másként-másként érint Romániából vagy Jugoszláviából, a pogromok megújulását átélő Lengyelországból, vagy Magyarországról Pozsonyba érkező menekülőket. A kötet – talán szerzői szándék, talán alkotói üzenet vagy elsődleges döntés volt ez – nem egyműfajúan történeti regény, holokauszt-utóéleti szemle, regényesített dokumentáció vagy forrásokon épülő történetkritikai próza. Viszont a regényesített történeti elemek sem teszik másabbá, mint fikciós dokumentummá, melynek a legkevésbé sem válik hátrányára, hogy nem puszta adatsorokkal megrakott üzenet. Tény – vagy legalább erős vélelem részemről –, hogy viszonylag keveset tudunk a pozsonyi eseményekről, az oda irányuló kivándorlás historikumáról, a történések rendjéről és eredményéről. Pedig…

 

Pedig a történések idején az éppen megalakuló Izrael állam tűnt a fenyegetett kelet-európai zsidóság nem kis hányada számára olyan menedéknek, ahová a bricha (menekülés) lebonyolításáért felelős nemzetközi irodák mint a feledés földjére hívták a rászorulókat. A nagyságrendben csaknem négyezer szlovák zsidó migrációja, az összes dél-szlovákiai elüldözött mozgalmas időszaka, továbbá a nemzetközi ifjúsági szervezetek önálló kezdeményezései révén – a nem kevésbé aktív belügyi szervek nyilvántartási forrásai szerint – mintegy 150.000 szereplőről lévén szó, talán nem érdektelen tudás ez. Annál is kevésbé, mert a "nagypolitikában" éppen akkor a titoizmus, a Rajk-per körülményei, a Sztálin diktálta feltételek és a neki megfelelni kívánó "magasabb pártérdekek" jócskán felülmúlták azt a méltányossági eljárásmódot, ahogyan a náci korszak áldozataival és emlékükkel, a maradék zsidóság helyzetével és perspektíváival foglalkozni kíméletes lett volna. Helyette megindult a "feketézés", "árurejtegetés", az adócsalás, a "zsidó arany" rejtegetésének és a népgazdaság megkárosításának vádja, a csempészek elleni és illegális kereskedelmet folytatókkal összemosott vádaskodás, egyáltalán a burkolt antiszemitizmus finom eljárásokkal és otromba húzásokkal ismét fölerősített megengedése, amelyet pedig nemzetközi egyezmények és háborúellenes megállapodások rögzítettek egész Európában. De hogy egy vég vászon vagy bécsi-svájci piacról beszerzett ruhaanyag, amerikai konzerv vagy kiskereskedelmi forgalomban felhasznált nyugati valuta mikor minősül bűnelkövetésnek és érdemel ki megtorlást, megszégyenítést, leleplezést, kirakatpert vagy akár halálbüntetést – ezt senki pontosan ki nem számíthatta. Csakis a félelem lehetett általánossá, a háború utáni béke a legkevésbé…

 

"A Rotschild Kórház melletti zsidó menekülttábor lassan kiürül.
Az Alija nevű kivándorlási folyamat befejezését követően (amely a zsidók Cionba való visszatérését szorgalmazta), a Magyarországról és Romániából való kivándorlás leállítása után, még a Briha akció befejezése előtt (ami viszont a Szentföldre való kivándorlást jelentette), mostanában Mirjam csak hittestvérei kis csoportjaival találkozott Bécsben, akik kis bőröndjeiket, batyuikat és fáradt gyerekeiket hurcolták egyetlen vagyonukként. Az új hazába ennyit volt joguk vinni. A Südbahnhofon már nem állnak azok a különleges járatok, amelyek Bariba indultak, ahonnan a kivándorlók Izrael állam megalakulása után már legálisan Haifába hajózhattak. Az amerikai tábori ágyak ezreit kínáló ideiglenes szállások folyosóin elcsendesedtek az ortodoxok és a cionisták közötti viták arról, hogy a kibucokban megszeghetik-e a sábesz szentségét. Az ortodoxok azt állítják, hogy sem a Tóra, sem a Sulchan Aruch nem engedi ezt meg, sehol sem tesz róla említést Maimonidész, sőt, még Cvi Sabtaj, az álmessiás sem, erre föl a cionisták azzal érveltek, hogy inkább megszegnek minden szent előírást és puskát vesznek a kezükbe, mint hogy az arabok keze ontsa vérüket. Mostanság az ortodoxok ezért az istenkáromlásért nem átkozzák meg őket, és nem is fenyegetik a zsidó közösségből való kizárással. Valamennyien sejtik, hogy Izraelben, bár az számukra örök időktől az Ígéret földje, amit most visszaad nekik az Isten, a vallási viták nem fognak olyan erővel tombolni, mint ahogy a diaszpórában.
Elég a kétezer éve tartó exodusból és a vitákból, vélik. Új fejezetet kell nyitni a zsidó történelemben. És előre megbékélnek azzal, hogy a családjaik kibucokban, közösségi falvakban fognak élni, ahol minden közös, a munkáért nem kapnak pénzt, viszont a szántóföldre is puskával kell járni, és mindig náluk lesz az ételhordó, mivel közös koszton lesznek majd. Sőt, a gyerekek is a közösség tulajdonai, a kibucba érkezéskor azonnal elveszik őket, bölcsődébe és óvodába adják, az anyák csak egy órácskát tölthetnek velük naponta. De mindez elviselhető, sem nekik, sem a szüleiknek soha többé nem kell titkolniuk, hogy zsidók. Az utcán, a parkban, a moziban, az autóbuszban, mindenütt, ahová csak nézel – mindenütt csupa zsidó lesz
" (10. old.).

 

A kötet a folyamatot nem dokumentációs tónusban, hanem számos szereplő (köztük több valóságos nevén nevezett résztvevő) sorsábrázolásával teszi hitelessé, az elbeszélés a jelen idejű tónust mintegy végig fenntartja – kivéve a kötet végére csatolt, korábbi újságírói és írói tényfeltárás közben elért dokumentumok közlését, melyek a múltbeli jelenben mutatkoznak teljességükben és válogatásuk során. Mint regény is megmunkált, mint történeti anyag is hiteles, mint helyszínek és történések foglalata pedig korrektül megformált. Egyedi érdeme a pozsonyi szubkultúrák (kocsma, elegáns vendéglő, zsinagóga, jesiva, kikötő, hivatalok és őrszobák, pályaudvarok és marhavagonok, zsidómentők és sajtómunkások, belügyérek és aktivisták) életvilágának megjelenítése a korabeli díszletek között, személyes sorsokba szőtt élettörténetek és túlélő lágerlakói érzékenységek hű megjelenítései, az akut félelmekre heveny indulatválaszokat találó városlakói gyanakvások, hiszékenységek és oktalanságok szomorú megidézései. Még ezeknél is találóbban a történés szavaiba feszülő vádak, irigységek, képzelgések és félelemfantáziálások részletei keltik az erős dramaturgiai hatást…

 

"– Azért, hogy ez által a zsidó kivándorlók által minél több értékes devizát vonjanak ki eredeti hazájukból, hogy csendes beleegyezésükkel, az emberi jogok megtartására hivatkozva, különböző arannyal, illetve más értékekkel teli bőröndöket sőt, gyárak teljes berendezését vihessék ki, és…
Az ügynök hirtelen abbahagyja a felsorolást, mivel Jakub arckifejezése ékesen bizonyítja, hogy ezekről az aljasságokról eddig sejtelme sem volt.
– Látjuk, valóban nem tud erről. De akkor mit akart ezektől a cionistáktól?
Hát ez a kérdés valóban meglepte Jakubot. Ezt nyomban észlelik, és jelbeszéddel valamit közölnek egymással
" (7-8.)

 

A történet vezérfonalán Jakub a "kalauzunk", a Holokauszt vészhelyzeteit a két túlélő, Miriam és Erna története idézi meg, a további szereplők közötti összefüggések is sokrétegűen árnyaltak, a kor szellemiségében rejtőző magatartásmódokat és interakciókat testesítik meg. Testesítik annál is inkább, mert Miriam és Erna közös Auschwitz-emléke a testtudat és a megalázó "auschwitzi meztelenség" emlékeinek tartós megrázkódtatássá válása, feledhetetlen élménye. De az adott kor eseménysorában, a vasfüggöny erősödése és a cionizmussal megbélyegzés formájában feltűnő ostoba vádaskodás pillanataiban szinte mindketten kényszerülnek azt keresni, milyen alkalmazkodási megoldás kínálkozik: mindketten a rögtönzött megoldások kényszerű hívei, nincs már "idejük" a megfontolásra – vagy mert üldözöttek továbbra is (mint Erna, aki Erna Budapestről menekül a titkosrendőrök elől), vagy mert saját sorsukká mások segítése, mentése és a gondoskodás vált (mint Miriam esetében, aki a Palesztin Hivatalban a Jewish Agency kivándorlók Izraelbe juttatását szervező munkatársaként dolgozik).

 

"Mirjam felhúzza az autó ablakát. Indít, és a visszapillantó tükörben látja, hogy a tiszt és a katonák felröhögnek.
Rendben van, folytatom, mondja ő is magában, és a város felé indul.
Hogy elkerüljön legalább két ellenőrzést, amit az utóbbi időben vezetett be a gazdasági hivatal a városközpontban, úgy dönt, az alagúton keresztül megy. Sokáig nem tudta megszokni az alagutat, amelyet az ősei csontjai fölött építettek, pátriárkáik sírjai fölött, egy értelmetlen alagutat, amely közvetlenül Chatam Szófer zsinagógája mellett kezdődött, és pontosan a sírkövénél végződött.
Az alagút nedves, és a szegélyén húzódó gyalogosjárda a város prostituáltjainak egyik fő tartózkodási helyévé vált. Amikor Mirjam egy évvel a háború befejezése után visszatért a városba, a ribancok egész csoportokban várakoztak az ide kiruccanó amerikai katonákra. A hivatalok néha razziát tartottak, kivitték őket a városon kívülre, az idegeneket kiutasították, de a lányok újra visszatértek az alagúthoz, és lestek az ügyfelekre".

A történet egyre fokozódó iramban a drámai történések felé rohan, mindeközben aprólékosan nyomon követi, hogyan válik a második világháború után a zsidóság számára újból a létért folytatott küzdelem színterévé a közép-európai térség, a kialakuló Izrael státusza, az amerikai segélyezés kérdése, a szovjet megszállástechnika és az osztrák semlegességgel ellentétes magyar és szlovák megfeleléskényszer. Az írói vállalás ebben a rémtörténetben nem más, mint a szinte percről percre érvényes tudósítás a kitelepítések (a pozsonyi térségben éppen a németeké is!), a soá rettenetéből szabadultak, a kénytelen behódolók, a kiszolgálók, a titkos ellenállók és a még titkosabb rendszerszolgák körében. Korábbi kötete, mely Reménytranszportok címen jelent meg, a Feledés Földjének még izraeli célpontot megnevező menekülők könyve volt (fel is idéz belőle dokumentum-részleteket), a regénybeli Feledés Földje azonban sokak számára először Szlovákia lehetett, majd Ausztria, majd Izrael, s nem kevesek számára Amerika.

 

A címbeli "költői" kérdésre talán a méltó válasz tehát Anton Baláž könyve alapján: menhelye, ideiglenes menedékhelye, alkalmi helyszíne talán ha van is e reménybeli földnek, az mindig a képzelt, áhított világokon kívül található csupán. Avagy: olyan emberek között, akiket nem a gyűlölet, a rémhír, a félelmek és az irigység éltetnek, hanem a szeretet örök igénye és reménye. Ez a térség azonban eddig még nem kerülhetett a képzelet térképén túli pontosabb körülrajzolásba. Egy regény, talán éppen ez…, még keltheti a gyötrő félelmeken túli megtestesülés illúzióját.


[1] Fordította Archleb Gály Tamara és L. Gály Olga. Napkút Kiadó, 2016.

 

 

FEL