emlékezet

Löw Lipót:

"A zsidóügyről” 1844-1847

2021.12.14.

 

Lőw Leopold [Löw Lipót]

(...) Kegyed[1] zsidóügyrőli nézeteire kell átmennem, miszerint ti. "a” zsidók vallása nemcsak vallás, hanem politikai organizmus is; hogy a teóriának polgári érvényességet adni nem lehet; hogy ők nemcsak külön vallásos felekezet, hanem külön nép is, mely ezen népiségi különbséget vallástalanná szentelé. Nem hallgathatom el csudálkozásomat, hogy a zsidó népiség réme magát a liberális magyar státusférfiút is tévedésbe hozhatá. Igaz ugyan, hogy néhány német tudós zsidókróli értekezésében "a zsidók nemzetisége” még nagy szerepet játszik; és mi, zsidók vigasztalást találunk abban, hogy nevezetesen az augsburgi Allgemeine Zeitung, mely a zsidók iránt éppen úgy igazságos, mint a magyarok iránt, a "zsidók nemzetisége” argumentumát nagyra veszi, s minden alkalommal sürgeti. De Németországon kívül, és különösen azon országokban, hol igazán szabadelemű institúciók uralkodnak - Észak-Amerika, Angol-, Francia-, Belgium-, s Hollandországban -, a zsidók nemzetiségének árnyéka már rég föl nem idéztetik többé sírjából.

Elfogulatlan keresztény és zsidó írók által már ezerszer bebizonyíttatott, hogy a mostani zsidók nem különös nép (politikai értelemben), hanem csupán vallásos felekezet. (.)

Ha a zsidók származásuk- s hason eredetükre nézve népnek neveztetnek, az ellen semmi kifogás nem lehet; ha pedig azoknak különös népiség - vagy ha az ellenvetést szorosabban fejezzük ki -, nemzetiség tulajdoníttatik, az bizonyára félreértésen alapszik, s a legtagadhatlanabb tapasztalással nyilvánosan ellenkezik. Mert micsoda elemek képeznek nemzetet, nemzetiséget? - A haza, a nyelv, az alkotmány, saját politikai élet s önállóság, vagy ezekérti küzdelem; ezek a nemzetet s nemzetiséget képező elemek; s hol mindezen elemek hiányzanak, ott a nemzet s nemzetiség fogalma is kétségbe vonhatatlanul hiányzik. De találtatnak-e a nemzetiség említett elemei a zsidóknál? Semmiképp sem. A zsidóknak nincs különös országuk, hanem elszórvák ők minden népek között. A zsidóknak nincs különös nyelvök; a héber nyelv azok közt is meghalt, s egész mívelt Európában alig van egy nyelv, melyet a zsidók mint anyanyelvüket nem beszélnék; zsidóknak nincs különös polgári törvényök, hanem hazájok törvényei nekik is szentek és sérthetlenek; a zsidóknak nincs különös politikai életök s önállásuk, és szándékuk sincs azt valaha elérni. Sőt mindaz, miben egy népnek jelleme s szelleme közönségesen tükrözik - mint a népdalok, néptáncok, népöltözet stb. -, a zsidóknál nincs. Néhány házi szokást - miáltal a családélet ápoltatik, s a házi erények, úgymint: bizodalom, szívesség, kölcsönös gyámolítás, jótékonyság, előmozdíttatik - senki vétkül nem tulajdoníthatja a zsidóknak. Miben áll tehát a zsidó nemzetiség s népiség fogalma? - Nem volna-e világos, hogy ezen fogalom a zsidókra nézve balvéleményen alapszik, s annak következtében az abból származó ellenvetés egészen alaptalan?

Ha kegyed azt állítja, hogy Mózes nemcsak vallásalkotó volt, hanem polgári törvényhozó is; hogy "Mózes vallása nemcsak vallás, hanem egyszersmind politikai organizmus is”: ezzel kétségkívül a tiszta igazságot fejezik ki; s én azon állításnak ellen nem mondhatok. Valóban igaz s tagadhatlan, hogy Mózes tanítónk tanítmányának két momentuma van: vallási s politikai. Az egyik a másikkal összefüggött, az igaz; de úgy függött össze, mikint a lélek összefüggésben van a testtel. Mózes polgári organizmusa tanítmányának teste, annak lelke pedig a vallás, azaz: a hit- s erkölcstan. A test már régóta halva s eltemetve van; s őszintén vallom meg, hogy nem hiszem e testnek valahai feltámadását; de a lélek mint testtől független, a testet túlélő lény, mai napig él, és - meggyőződésünk szerint - halhatatlanul él. Ha tehát folytatván, azt állítják, hogy Mózes vallása státusalkotmány, valóságos országlási rendszer, mégpedig teokráciai országlási rendszer: nekem az előadottak szerint ezen állításnak ellent kell mondanom.

(...)

Mózes polgári s teokráciai törvényei, melyek természetük szerint csak Palesztinára és az áldozási kultuszra valának irányozva, a jeruzsálemi templom elromlása s a zsidó státusalkotmány elenyészte után, éppen ezen elromlás s elenyészés következtében eltöröltettek. Efféle rendelésekhez tartoznak: az áldozatok (a mostani zsidó istenszolgálatban semmi áldozat nem használtatik), a levitikai tisztulásróli ceremóniák, a papi adományok, az elengedés és jubileum éve, a menedékvárosok, a hadi, földmű vészi s kriminális rendelések, az örökjog és különféle más hasonló törvények, melyek Mózes polgári s teokráciai törvényhozását alakítják. Mindezen törvények, miken Mózes státusalkotmánya alapult, már ezelőtt tizennyolc századdal a régi rabbik vagy zsidó tanítók által, kik időjöket jobban értették, mint sok mostani rabbi, eltöröltettek; mind e törvények nyomtalanul múltak el, s a mostani zsidóság legnagyobb részénél egészen ismeretlenek: ki akarná tehát állítani, hogy Mózes politikai organizmusa mai napig is uralkodik a zsidók között? Miben állana azon organizmus, melynek orgánuma nincs? (...)

Tudom ugyan, hogy gyakran hivatkoznak a tiltott éltelekrőli rendelésekre, állítván, hogy e rendelések csupán Palesztina klímájára voltak irányozva, s mégis az európai zsidóságtól most is fenntartatnak. Arra nézve meg kell jegyeznem, hogy az ételekrőli rendeléseket a mostani zsidóság egy része is csak keleti klímával s a régi zsidó alkotmánnyal tartja összhangzóknak, s azért korunkban e rendeléseket eltöröltetteknek tekinti. A zsidóság más része pedig azt tartja, hogy a tiltott ételekrőli szabályok - mint erénygyakorlati (aszketikus) segédeszközül szolgáló megszorítások - a zsidókra általában hasznos befolyást gyakorolnak, hogy azokból származik a zsidók ismeretes mértékletessége, önmegtartóztatása, józansága; és ezért e vélemény követői időnkben is alávetik magokat ezen megszorításoknak. De akárhogy legyen e dolog, mindenesetre nem tagadhatni, hogy az ételekrőli törvények egészen s minden tekintetben ártatlanok, és hogy tökéletesen közömbös lehet a státusnak, ha vajon a zsidó eszik-e disznóhúst vagy sem? Vagy gondolná-e Ön, hogy p. o. Mendelssohn[2] nem volna-e méltó a polgári jogra, mivel disznóhúst sohasem evett, s hogy az aljas pesti hajhász e jogra méltóbb, mivel sódart eszik? Mit a státus részben kívánhat, egyedül az lehet, hogy minden collisió esetében a polgári kötelesség - minden kivétel nélkül - teljesíttessék; és hogy az a zsidók részéről valóban történik, p. o. a katonáknál, eléggé tudva van. Valóban sem az ételekrőli korlátozások, sem a szombat nem akadályozza a zsidókat a polgári kötelességek teljesítésében. Mindazon országokban, hol emancipálva vannak, az emancipációra méltóknak mutatkoztak. (...)

Valóban féle, hogy most már kimerítém kegyed türelmét. De mégis bátorkodom kegyed synedrium-indítványa körüli igénytelen nézetemet kinyilatkoztatni. Arra nézve meg kell vallanom, hogy mi zsidók is a synedrium tartását buzgón kívánjuk; éspedig nem polgári - mivel e tekintetben a synedrium más országok tapasztalása és példája szerint nem szükséges -, hanem vallásbeli s általános műveltségi szempontból, mert mi reméljük, hogy egy synedrium által zsinagógáink, iskoláink s közönségi szerkezetünk egyformán s korszerű módon alakulnának át. Vannak ugyan köztünk - valamint általában minden emberi körben - olyanok, kik a tespedést szeretik, a haladást és korszerű reformot véteknek tartják, s kiknek elve: mindennek változatlanul a réginél maradni! És mivel én hibáinkat korántsem akarom titkolni, nyíltszívűleg meg kell vallanom, hogy a magyarországi rabbik nagyobb része - nem rosszakaratból, hanem csupán tudatlanságból - a tespedés iskolájához tartozik. Oly rabbik - ezt a "hitsorsosaik javát szívükön viselő zsidók” nem tagadják - oly rabbik, mondom, korunk szükségeit nem méltatják, s az ízetlen, magukat kiélt formák korszerű átalakulásának mind a zsinagógában, mind az iskolában, csupa műveltség hiányából, konokul ellenszegülnek. Ha tehát kormányunk synedrium megtartását parancsolni méltóztatnék - és a kormány parancsolatja nélkül a synedrium csupa lehetetlenség -, akkor hasznos, sőt múlhatatlan volna, hogy vallásbeli szerkezetünknél fogva nemcsak rabbik, hanem más művelt zsidó theológusok is a synedrium tanácskozásai határozataiban részesüljenek. De mivel alig remélhető, hogy a synedrium indítványa már most megvalósuland, mindenekelőtt kívánatos, hogy a magyar zsidóság saját költségére Semináriumot alapítson, hol a jövő rabbik korszerű módon neveltessenek, s nemcsak theológikai műveltséget érjenek el, hanem főképen a honi nyelvnek teljes birtokába is jöjjenek. Ezen rendszabás kétségkívül legszebb gyümölcsöt hozna, s ha kegyed ismeretes emberszeretete s hazafiságánál fogva megengedné, hogy a rabbi-seminárium alapítása végett becses lapjaiban aláírás nyittassék, bizonyára mi zsidók ezen jótéteményt buzgó hálával ismernők meg, és eképen a synedrium alapos módon készülne elő.

Ami pedig végtére a vegyes házasságokat illeti, eléggé tudva van a történetből, miképp azok nem a zsinagóga, hanem az egyház részéről tiltattak el. Várjuk el tehát, mit hartozand századunkban ezen ügy felett az egyház. Északamerikában a keresztények és zsidók közti házasságok nem nagyon ritkák, de véleményem szerint az emancipáció előtt, könnyen átlátható okokból, efféle házasságoknak alig lesz helyük; az emancipáció után pedig a zsidó papok a vegyes házasságokat korántsem akadályozandják.

Fogadja ön stb.

 

Kelt Nagykanizsán, máj. 23. 1844.

Lőw Leopold főrabbi.


Löw Lipót

Magyar rabbik nyilatkozata (Tervezet) 1847. június 22

Mi alulírt magyar rabbik, szent vallásunkkal összehangzólag, ezennel ünnepélyesen nyilatkoztatjuk:

1.  Minden felebaráti kötelességek, melyek szent irományainkban taníttatnak, nemcsak izraeliták, hanem egyenlőképpen minden nem izraelita iránt is szentül teljesítendők; mert mi minden embert, akármi vallást kövessen, valódi felebarátunknak tartunk.

2.  Magyarországot valóságos és egyedüli hazánknak elismervén, azon leszünk, hogy irántai szeretetet s nemzetiségeérti buzgalmat becsepegtessünk híveink szívébe.

3. A népmívelődés becsét méltányolván, minden lelkészi befolyásunkat arra fordítandjuk, hogy községünk kebelében jó és célszerű népiskolák alakuljanak.

4. Mindent, ami casuisticai munkáinkban a mondottakkal meg nem egyezik, elavultnak és érvénytelennek nyilatkoztatván, minden tőlünk kitelhető módon törekedendünk, hogy előadott elveink mind élő szó, mind írandó s általunk helybenhagyandó tankönyvek által terjesztessenek népünk között.

E javaslatok valósulása nyomán mindenki nyer. Nyer a kormány értelmes s mívelt alattvalókat; nyer a haza becsületes fiakat; nyert a nemzetiség lelkes s buzgó ápolókat; s nyerjük mi magunk lelkiismeretünk békéjét, istenünk tetszését s azon méltánylást, minélfogva a zsidókérdés nem lesz többé hasonló Penelope ruhájához, mely ma szövetik, hogy holnap fölbontassék!

Löw Lipót

 

Újabb kiadások:

Zeller Árpád, A magyar egyházpolitika, I: 1847-1871 (Budapest: Boruth E. könyvnyomdája, 1894), pp. 3-4

Venetianer Lajos, A zsidóság szervezete az európai államokban (Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat kiadványai, 16) (Budapest, 1901), pp. 490-491

Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története, különös tekintettel gazdasági és művelődési fejlődésére a XIX. században (1922; második, rövidített kiadás, Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1986), pp. 156-157

Gonda László, A zsidóság Magyarországon, 1526-1945 (Budapest: Századvég Kiadó, 1992), p. 80

Strbik Andrea, Chorin Áron héber értekezései: a "testvér” és a "felebarát” a Davar be-itto című munkájában (Szakdolgozat, MS, Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1996), p. 46


[1] T. Kossuth.

[2] Moses Mendelssohn (1729-1786).

 

 

 

FEL