MŰVÉSZET

Gucsa Magdolna

Trauner Sándor budapesti évei

2021.12.14.

 

"Nemhiába: a XX. század magyar művészetét nagyrészt a többszörösen eltérített pályák, a zsengéjükben elfojtott szándékok története teszi ki" – írja Körner Éva a húszas évek magyar avantgárdja kapcsán egy el nem készült tanulmány vázlatában.1 Az ekkor induló generáció pályája már a startvonalon megtorpan, vagy csak külföldön teljesedik ki. Trauner 1979-es felsorolása beszédes: "Mi öten, osztálytársak, egyszerre hagytuk el az országot. Egyikünk, Kepes György ma a massachusetts-i Cambridge nyugdíjazott professzora, festő. Jó kapcsolatban vagyok vele, nagyon kedvelem őt. Egy másik, kivételes tehetségű festő meghalt a háború elején [Hegedüs Béla – G. M.], a harmadik jelentős magyar festő [Vajda Lajos – G. M.], a negyedik még mindig él [Korniss Dezső – G. M.]."2 Akiket nem említ, bizonyosan azért, mert évtizedek óta nem hallott felőlük: Schubert Ernő3 1930 táján jórészt felhagyott a festéssel és az iparművészet felé fordult, Veszelszky Béla pedig szegényen és elszigetelten dolgozott pointillista struktúrába oldott képein.

 

A francia állampolgárként világhírűvé vált César- és Oscar-díjas díszlettervező, Trauner Sándor budapesti indulásának áttekintése "a nagyrészt undergroundban lejátszódott, soha valósággá nem lett magyar művészettörténet feltérképezésének"4 egyik stációja lehet, különösen, mivel Vajda Lajos és Korniss Dezső szentendrei konstruktív szürrealista programjának forrásai közé számítható.

 

FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS ISKOLÁK - A FŐISKOLA ÉS A MUNKA-KÖR

 

Trauner generációja a legjobbkor került a Képzőművészeti Főiskolára, hiszen az 1920-as évek, a reformok évtizede izgalmas, prosperáló időszaknak számított a főiskola történetében. Átalakították az alakrajzi oktatást: a mintalapok és a gipszek helyett a természet tanulmányozása került előtérbe, a tavaszi-nyári időszakban mű­vész­telepeken dolgoztak a növendékek, és ekkor vált elfogadottá a szabad tanárválasztás gyakorlata is.5 A két világháború közötti időszak nem kedvezett a nemzetközi szereplésnek, hangsúlyosabbá váltak a nagy feltűnést keltő, gyakran politikai felhördülést is kiváltó hazai tárlatok,6 amelyeken a Csók-osztály növendéke, Trauner is szerepelt. 1929-re fogyott el a levegő az addig progresszív, nyitott főiskolán: Korniss Dezsőt kicsapták a műcsarnokbeli növendék-kiállítás miatt, Trauner és Kepes emigrálnak, tanáruk, Csók István csekélyke anyagi támogatásának köszön­he­tően. 1932-ben aztán Csókot és Vaszary Jánost is elbocsátották.

Kassák Lajos növendékekkel való kapcsolatának fontos dokumentuma a KUT-kiállításról írt kritikája,7 ám Trauner rajzait már 1929-től közölte. Ha maga a Munka folyóirat nem is, de annak gondolatisága ekkor már komoly múltra tekinthetett vissza: a francia modernizmus, különösen Cézanne és a fauve-ok tapasztalataiból kiinduló polgári radikális Nyolcak és a háborúellenes, kozmopolita irodalmitársadalmi fókuszú Nyugat nyomán – olykor pedig velük szemben – fellépő aktivisták már a 20. század első évtizedétől kezdve sürgették folyóirataikban a társadalmi és művészeti forradalmat.

Annak, hogy a növendékek az adott időszak mind művészi, mind politikai szem­pontból radikálisnak tekinthető csoportosulásával kerültek kapcsolatba, leginkább esztétikai okai vannak. "A mi egymással érintkező tudatunkban, úgy is mondhat­nám, a köztudatban, az expresszionista, a kubista, az avantgárd, a modernista jóformán egyértelmű volt azzal, hogy bolsevista"– írja Vas István.8 Kassák célja egyébként is a fiatalok megszólítása – "Meg kellett állapítanunk, hogy egyetlen réteg van, amelyért küzdeni érdemes: az ifjúmunkásoké és a diákoké"9 –, s az ő segítségükkel "egyfajta totális ellenkultúra kialakítása"10 volt. A fiatalok habitusuknak megfelelő mértékben vették ki részüket a kör szerteágazó tevékenységéből. Korniss Zelk Zoltánnal "dadaista ízű", társadalmi és személyes kérdéseket egyaránt feszegető politikai kabarét szervezett a Munka berkein belül11, és tagja volt Vajdával együtt – aki részt vett a szavalókörben is – a Munka-kör kórusának.12 A többi festő – köztük Trauner – kevésbé volt aktív: Vas István úgy írja le a festőnövendékeket, mint akik jórészt egymással álltak szoros kapcsolatban, a Munka-kör rendezvényeit csak rendszertelenül látogatták. A festők szempontjából Kassák szerepe egyébként is ellentmondásos. Kepes egyértelműen pozitívnak ítélte Kassákhoz való viszonyát, Vas István és Korniss viszont bírálták a mozgalom vezérének zsarnoki hajlamait.13 Az 1929-30-as szilveszteri események jelzik a kapcsolat lazulását: a fiatal festők, illetve Déry Tibor, Vas István és Zelk Zoltán a Munka-kör hivatalos szilveszteri rendezvényéről távozva Trauner józsefvárosi műtermében folytatták a mulatozást, és mindannyian be is rúgtak. Kassák ellenezte az ilyen kihágásokat, Vast és Zelket büntetésből ki is zárta a körből.14 Kassák és Trauner között ennek ellenére megmaradhatott a szimpátia, erről tanúskodik a már említett Bánnak szóló 1948-as képeslap, amelyben az épp Párizsban élő festő üdvözletét küldi Kassáknak.15

 

TRAUNER SÁNDOR A MUNKA FOLYÓIRATBAN

 

Az esztétikailag és politikailag egyaránt elkötelezett Munka folyóirat műhelye az, ahol "kiélezik a fegyvertelenek fegyverét",16 felvirágoztatják a politikai karikatúrát, amellyel Trauner, Schubert és Korniss is szívesen kísérletezett. Traunernek öt tusrajza jelenik meg a lapban. E művek főként a politikai rajz műfajának George Grosz által lefektetett alapvetéseire építenek. George Groszt ismerték a Munka-kör tagjai, hiszen Kassák még a Ma számára megszerezte a Malik-Verlag által 1917-ben megjelentetett Erste George Grosz- és a Kleine Grosz-mappákat17 – három rajz kliséjét is innen emelte át a MA18 –, illetve közvetlen kapcsolatban állt a Die Aktion folyóirattal, ahol Grosz számos alkalommal publikált.

 

 

Ujvári Erzsi a háború rettenetét feldolgozó, tíz sodró prózaverset közlő vékony kötete 1921-ben a MA folyóirat különszámaként, a tervezett Bortnyik Sándor-illusztrációk helyett szintén három, a Malik-Verlag által átengedett Grosz-klisével jelent meg.19

 

Grosz a szatíra mestere, művészi attitűdje egyszerre esztétikai és etikai állás­foglalás. Kiválóan példázzák ezt a MA által is közölt utcaképrajzai: az emberek, a növények, a városi architektúra és az égbolt körvonalai felbomlanak és összekuszálódnak, a sűrű, klausztrofób háttérből férfialakok bontakoznak ki. Kivetített gondolataik elkeverednek a fókusztalan kompozícióban: a meztelen nő személyiségétől megfosztott, üres húsburok, a fegyver pusztító eszköz, amellyel egymásra rontanak a korrupt és nacionalista államok – élükön Németországgal, amelynek igazi arca "a reményveszett harlekinád".20

Grosz művészetének tanulságai a Munka Trauner-illusztrációiról is leolvashatók. Előszeretettel fordul a karikatúra műfajára jellemző pars pro toto ábrázolás típusá­hoz: a rajzok szereplői nem egyénítettek, hanem a burzsoázia és a proletariátus összetéveszthetetlen megtestesítői. A Groszra jellemző sematikus arcokat takarékos határolóvonalakkal vázolja fel, a hajat, borostát néhány rövid vonás, szétszórt pontok jelzik, a tekintet kifejezéstelen. Az attribútumok beszédesek: a szivar, az óralánc, a mandzsettagombok, a lakkcipők – s velük szemben a sovány, meztelen test – utalják a figurákat a megfelelő társadalmi osztályba (Az úr és a termelő ember,21 Racionalizálás22). A műfajtól és a Munka-körrel együttműködő fiatal művészek rajza­itól elválaszthatatlan agitatív, gyakran kifejezetten didaktikus hangot Trauner olykor képes humorral oldani, ezáltal a sajátjává formálni.

Legsikerültebb rajzain a szöveg közvetlen üzenetének a kép nyelvére történő lefordításánál jóval többet vállal. A prostitúció kérdésével foglalkozó Munka-cikkhez készült illusztráció23 geometrikus váza nem függetleníthető az orosz konstruktivizmus tanulságaitól és Kassák képarchitektúrájától. A bordélyház vonalrendszerré stilizált vázára első pillantásra montázsszerűen, szervetlenül van "rádobva" a két figura, azonban határvonalaiknak a jelzésszerű épületre reflektáló párhuzamosai és merőlegesei bekapcsolódnak a képi architektúra dinamikájába. Mivel az épületábrázolás ugyan stilizált, de törekszik a három dimenzió térélményének felkeltésére, El Liszickij prounjait is eszünkbe juttathatja.

Trauner rajzain és festményein is megjelennek a jellegzetes motívumok, a tányér (Éhező ember,24 Csendélet,25 Kép I.26) és a (rámutató) kéz (Éhező ember), amelyek a magyar avantgárd közegében közkézen forogtak. A Derkovits Gyulánál, Korniss Dezsőnél, Vajda Lajosnál, Schubert Ernőnél és Pécsi Józsefnél is előforduló tányér a testi és szellemi táplálék szimbóluma, a Munka hasábjain pedig szociológiai kontextusban értelmezhető képi jellé válik. Kepes beszámolója szerint Trauner egyik könyvében láthatták a főiskolások David Sterenberg egy tányéros csendéletét.27 A kéz beleillik a cselekvő ember, a valósággal konfrontálódó, azt felmutató, szociálisan érzékeny aktivista művész eszköztárába, amire a Munka-kör fiataljai az orosz konstruktivizmus közvetítésével találnak rá. Az oroszok minden bizonnyal az ikonfestészetből indultak ki, s a műfaj formanyelvében rejlő gazdag lehetőségek kiaknázására a primer forrással való későbbi közvetlen találkozás ösztönözte Kornisst és Vajdát. A szentendrei szerb templomok ikonosztázai és a kijevi Nyugati és Keleti Művészetek Múzeumában tett látogatás egyaránt fontos felismerésekre vezették rá Kornisst.28 Állítása szerint Kijevben szembesült azokkal a novgorodi ikonokkal, amelyek már igen magas szinten élnek az absztrakció eszközével, s így a modern orosz művészet egyik forrásának tekinthetők. Hogy Korniss meglátása helytálló, azt maga Kandinsz­kij ikonfestészettel kapcsolatos kijelentései29 is alátámasztják.

A Munkában megjelent, a politikai karikatúrától gyakran elemelkedő rajzok kontextusváltó képességét jelzi, hogy Kassák Lajos 1931-es, 35 vers című kötetében is megtalálták helyüket. A folyóiratban közölt rajzok az explicit, gyakran agitatív szöveghez képest szemantikai szempontból alárendelt helyzetben vannak, míg a metaforikus nyelven írott irodalmi szövegek elősegítik a kép és szöveg kölcsön­hatását, az egymásra vonatkoztathatóságot. A két Trauner-, az egy Schubert- és az egy Kassák- rajz és -versek termékeny viszonya integritásukat féltve őrző, autonóm elemek összekapcsolódásának következtében jöhet létre.

A SZINTÉZIS: KÉP I.

Trauner budapesti éveinek két fő műve, a Kép I. és a Kép II. tanúskodnak arról, hogy a magyar avantgárd harmadik hulláma, a főiskolások – legfőképp a Csók osztály – által meghirdetett konstruktív szürrealizmus reprezentatív műfaja a (fotó)­montázs.30 A kubista felfogásban – ám annál sokkal dekoratívabban – felülnézetű és oldalnézetű elemeket kombináló csendélet Sterenberg jellemző műfaja. Az École de Paris-hoz kapcsolható művész is eljut addig a radikális beállításig, ahol a felülnézetben ábrázolt asztal betölti a teljes képmezőt. Azonban a dekoratív elemeket asszociatívra cserélő montázsjelleg és a lefokozott színek Trauner által hozzáadott értékek. Körner Éva hívta fel a figyelmet arra, hogy a Kép I. (XX. tábla) montázseleme Vertov Ember a felvevőgéppel című filmjének operatőrét parafrazeálja.31 A motívum használata során Trauner a montázselvet tartja szem előtt: új kontextusba helyezi, és egyúttal újraértelmezi a figurát. A csontvázra vetített férfiarc, Trauner fotója a film realitásának és a filmen rögzített valóságnak a viszonyára kérdez rá, a képzőművészet médiumán keresztül problematizálja a fiatalabb médium, a film közvetítő közegének sajátosságait. (XXI. tábla)

A tányérra helyezett csontváz képe, az emberi testet szilárdító, az izmoknak tapa­dási felületet nyújtó váz megfogalmazása tárgyilagos, nyoma sincs az ember történelemmel szembeni kiszolgáltatottságát tematizáló groszi szatíra kegyetlen hangvételének. Erre a neutrális vázra vetíti rá a felvevőgép objektívje, az operatőr tekintete – e kettő azonosságának a metaforája Vertovnál az egymásra játszott kamera­lencse és az emberi szem – által korábban rögzített arcot, az identitás legelemibb hordozóját. Az "üres" csontváz identitást nyer a rávetített arckép által, ráadásul mivel az említett arc Trauneré, a gesztus önreflexív jelentőséggel bír. A festő világossá teszi, hogy az objektív megváltoztatja a percepciót, másként érzékeljük a valóságot – sőt mást érzékelünk valóságként – a film felvevőgéptől a vetítővászonig tartó működési ciklusának különböző pontjain. Abban a pillanatban, amikor a kamera filmszalagra rögzíti az objektíven keresztül feltáruló látványt, egyúttal kétdimenziós pillanatképek sorozatává redukálja, hiszen az elveszíti valódi mélységét és időbeli kontinuitását is, amely tulajdonságainak köszönhetően – a képzőművészettel ellentétben – képes visszaadni a mozgást. A vetítés állítja helyre ezt a folytonosságot, a kétdimenziós képek gyors egy­más utáni lejátszásuknak köszönhetően olyan tükör­valósággá állnak össze a vetítővásznon, amely látszólag rendelkezik a tér és az idő dimenzióival, valójában azonban a hordozó – a filmszalag – mozgatásával kelti a tartalom, a látvány mozgásának illúzióját.32

Trauner kollázsa a táblakép médiumának kötött mivoltánál fogva a filmnek csak bizonyos jellegzetességeire képes reflektálni. Egyrészt nem rendelkezik a térbeliség jellegzetességével, és imitálni sem próbálja azt, éppen ellenkezőleg: a kubizmustól származtatható geometrikus szervezőelv erősen reflektál a táblakép reprezentációs jellegére, síkszerűségére. Másrészt, mivel nem képes a folytonosság, a mozgás illúziójának felkeltésére, így azt sem vizsgálhatja, hogy a filmszalag lepergetése közben hogyan jön létre a mozgókép. Viszont arra rámutathat, hogy egy filmkocka önmagában pontosan azokkal az ontológiai jellemzőkkel bír, mint egy festmény, a "csoda" a lejátszás aktusával egy időben születik meg. Mind a mű filmkockaszerű kiképzése, mind Trauner fotójának statikussága e hasonlóság mellett érvel.

A gép a tányérra és a csontvázra egy emberi arcot vetít, ezzel elkerülhetetlenül bizonyos asszociációkat kelt a nézőben. Az alsó bordák helyén a szemlélő Trauner képével szembesül: a film tehát más valóságot láttat, vagy a valóságot láttatja másként, de mindenképp módosítja a percepciót. Akár Vertov filmjének emblematikus képei is vezethettek erre a felismerésre: az aranyesőre fókuszáló objektív lassan kitisztuló képe és az ébredező nő tekintetének útjába álló spaletta közti párhuzam rámutat a film sajátos helyzetére, a szekunder észlelés alanyának pozíciójára. A mozilátogató tehát az operatőr által egyszer már szemügyre vett és rögzített látvánnyal kerül szembe, a Kép I. pedig a percepció harmadik szintjét is játékba hozza: a vászonra vetített filmkockát saját festői rendjébe integrálja, így teremtve meg a harmadik néző pozícióját, jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiál­lításának látogatójáét.

1981-ben a Magyar Nemzeti Galériában
 rendezett kiállítás megnyitóján
MTI Fotó-Horvát Éva

Trauner saját bevallása szerint díszlettervezőként is a térérzet felkeltésére töreke­dett, s a díszletek előtanulmányainak tekinthető fotók és gouache-vázlatok is a látvány szerkezeti összefüggéseinek mélyreható vizsgálatáról árulkodnak – hol egy ívesen forduló házsor által keltett mélységérzetre, hol egy híd korlátjának a látképet "betörő", az enyészpontot elnyelő ellipsziseire koncentrálnak. Azonban az 1927–1930 közötti időszakban jellemző konstruktivista-szürrealista képszerkesztést, az új médiumok, a fotó és a film tanulságait és a montázselvet egyaránt felhasználó kísérleti nyelv alapos kidolgozására Szentendrén kerül majd sor, Vajda Lajos és Kor­niss Dezső műhelyében.

 

 


Jegyzetek:

1 Körner Éva: Vázlatanyag egy Trauner portré kialakításához. Gépirat. 1980. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Adattár (MTA BTK MI Adattár), C-I-208, oldalszám nélkül.

2 Michael Ciment–Isabelle Jordan: Entretien avec Alexandra Trauner 1. Positif, no. 223. 1979. 2–19. http://www.marcel-carne.com/la-bande-a-carne/alexandre-trauner/1979-entretien-paru-dans-la-revue-positif/

3 Talán Schubert állt a legközelebb Traunerhez, erről tanúskodik Bán Bélának írt 1948-as képeslapja, amelyben "Subi" után érdeklődik, illetve 1928-as közös kiállításuk a Mentor Könyvesboltban. Lásd Bán Béla hagyatéka, MTA BTK MI Adattár, MKCS-C-I-148/19.

4 Ld.: 1. jegyzet.

5 Az 1920-as évek főiskolai reformjaival kapcsolatban a következő kiállítás tapasztalatai, különösen Révész Emese ismertetőszövegei tanulságosak: Reformok évtizede. A Képzőművészeti Főiskola 1920–1932 között. Szerk. Kopócsy Anna. Budapest, 2013.

6 Révész Emese: Az iskola és a nyilvánosság. A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Szerk. Blaskóné Majkó Katalin, Szőke Annamária. Budapest, 2002. 113–153.

7 Kassák Lajos: A K. U. T. fiataljai. Munka, 2. 1930. no. 12. 382.

8 Vas István: Nehéz szerelem. Budapest, 1972. 778.

9 Kassák Lajos: Az izmusok története. Budapest, 1972. 293.

10 Konok Péter: A "Munka-kör" politikai, szellemi hátországa. Múltunk, 49, 2004, 1. 248.

11 Korniss Dezső önmagáról. Művészet, 15, 1974, 11. 4.

12 Hegyi Lóránd: Korniss Dezső. Budapest, 1982. 17.

13 Ld.: 1. jegyzet.

14 Vas 1972. i. m. 566.

15 Ld.: 3. jegyzet.

16 Körner Éva: Néhány támpont a Korniss-jelenség megközelítéséhez. Művészet, 15, 1974, 11. 11.

17 Erste George Grosz-Mappe. Berlin, Barger, 1917.; Kleine George Grosz-Mappe. Berlin, Malik-Verlag, 1917.; Das Gesicht der herrschenden Klasse. Berlin, Malik Verlag, 1921.

18 Vö.: MA, 6. 1921, 7. 85., 89., 93., 97.

19 Borbély László: Bortnyik Sándor korai művészete. Művészettörténeti Értesítő, 18, 1969, 1. 48. és 70.: 16. jegyzet.

20 Hans Hess: George Grosz. London, 1974. 51. A szerző Grosz Wieland Herzfeldének írt leveléből idéz.

21 Az Úr és a termelő ember, 1929. Tusrajz, 200 x 120 mm Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Ltsz.: 82.2 T. Publikálva: Munka, 1. 1929. no. 8. 229.

22 Racionalizálás, 1929. Tusrajz, 180 x 130 mm Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Ltsz.: 82.3T. Publikálva: Munka, 1. 1929. no. 9. 267.

23 Fiatalember és az őt hívogató nyilvánosház, 1930. Tusrajz, mérete, őrzési helye ismeretlen. Publikálva: Munka, 2. 1930. no. 11. 329.

24 Éhező ember, 1930. Tusrajz, mérete, őrzési helye ismeretlen. Publikálva: Munka, 2. 1930. no. 16, 449.

25 Csendélet, 1929? Olaj, vászon, mérete, őrzési helye ismeretlen. Reprodukció: Magyar Nemzeti Galéria, Adattár, 21544_82_5_2.

26 Kép I., 1929. Vegyes technika, vászon, 100 × 100 cm. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, Ltsz.: 82.1 T.

27 Körner Éva: A fotómontázs, mint a magyar avantgard harmadik hullámának reprezentatív műfaja. Expozíció. Fotó/művészet. Rend. Beke László, Maurer Dóra. Hatvan, Hatvany Lajos Múzeum, 1976. [1–3]. http://www.c3.hu/collection/koncept/images/korner.html

28 Korniss 1974. I. m., 6.

29 Vö. Jelena Hahl-Fontaine: Kandinsky. Berlin, 1993. 26.

30 A fogalomhasználat kapcsán ld.: Forgács Éva: Kollázs és montázs. Budapest, 1976. 7. Louis Aragon: A kollázs. Ford. Bajomi Lázár Endre. Budapest, 1965. 27–29.; Perenyei Mónika: Montázs a magyar művészetben. Magyar kollázs. A magyar kollázs/montázs történetéből 1910–2004. Szerk. Kopócsy Anna. Győr, Városi Művészeti Múzeum Képtára, 2004. 31. A kollázs és a montázs elkülönítése meglehetősen nehéz kérdés. Forgács definíciója szerint a kollázs műfaj legfőbb sajátossága, hogy a mű anyagára koncentrál, amikor különböző elemeket ragaszt vagy szegel egy képfelületre. A montázs bizonyos koncepció alapján helyez egymás mellé "olyan dolgokat, amelyek a köznapi életben nincsenek, vagy másként vannak egymás mellett", ám ez a gesztus nem szükségszerűen önreflexív, mint a kollázs esetében. Aragon Picasso és Braque kapcsán elkülöníti a tárgy ábrázolását és a műalkotás anyagát vizsgáló kollázst. Perenyei a 70-es években zajló, interdiszciplináris jellegű montázsvitára hivatkozva a montázst szemléletmódot tükröző alkotóelvnek, a kollázst pedig e módszer termékének tekinti. Trauner munkamódszerének tehát a montázselvet tekintem.

31 Körner 1976. i. m. 2. Bár nincsenek pontos adataink arra nézve, hogy Trauner látta-e a filmet, ám az operatőr mint montázselem használata során levont tanulságok ettől függetlenül is érvényesek.

32 Vö.: Jean-Louis Baudry: A filmi apparátus ideológiai hatásai. Apertúra, 2006, 1. http://uj.apertura.hu/2006/osz/baudry-a-filmi-apparatus-ideologiai-hatasai

 

FEL