KULTÚRATÖRTÉNET

Fintor Fruzsina

Palágyi Lajos tórai története, avagy Jákob és Ráhel szerelmének újra értelmezése

2021.07.05.

Jákob és Ráhel története a Biblia, vagy még inkább a Tóra egyik legismertebb szerelmitörténete, amely nem csupán tanulságos, hanem izgalmas is. Az egyik legjelentősebb ősatya és ősanya története röviden a következő:

„Jákób, az elsőszülöttségi áldás megszerzése után, Ézsau haragja elől Lábánhoz menekült. Nagyon megszerette Ráhelt, aki szép arcú, szép termetű lány volt, s hét évig szolgált azért, hogy feleségül kapja. Lábán azonban becsapta Jákóbot, s Leát, idősebb lányát, adta hozzá feleségül.

Jákób, hét nap múlva, újabb hétévi szolgálat fejében, Ráhelt is feleségül vehette. Ráhelnek sokáig nem volt gyermeke, ami nagyon bántotta. Ráhel, a vigasztalódás és megépülés reményében, Jákóbnak feleségül adta szolgálóját, Bilhát, aki két fiút szült: Dánt és Naftálit. Amikor Lea már hat fiút szült, Isten megemlékezett Ráhelről is, fiúval ajándékozta meg, akit Józsefnek nevezett. Amikor Jákób elhatározta, hogy megszökik Lábántól, Ráhel, Leával együtt, helyeselte tervét. Útra kelésük napján, Ráhel ellopta apja házibálványát (1Móz 31,19). Kánaán földjén, amikor Bételből elindultak, Efratától nem messze, Ráhelt utolérték a szülési fájdalmak. A szülés nagyon nehéz volt. Ráhel fiút szült, akit haldokolva Benóninak nevezett, Jákób pedig a Benjámin nevet adta neki (1Móz 35,16kk). Ráhelt Efratába, azaz Betlehembe vezető út mellett temették el. Sírja fölé Jákób emlékoszlopot állított (1Móz 35,19k). A Biblia Ráhelt Izráel egyik ősanyjaként említi (Ruth 4,11), aki sírjában is siratja fogságba vitt és megölt gyermekeit (Jer 31,15; Mt 2,18). Más adat szerint a sírja Benjáminban Celcah mellett (1Sám 10,2), vagy Rámában (Jer 31,15) van. A hagyomány az 1Móz 35,19k adatát tekinti hitelesnek. Betlehemtől nem messze ma is megtekinthető Ráhel sírja, amit zsidók, keresztyének és mohamedánok egyaránt tisztelnek.”[1]

Történetük a 14 év alázatos szolgálat, a remény és az egymás iránti bizalom megtestesítője lehetne első olvasatra, mégis ennél jóval szerte ágazóbb és összetettebb. A fenti sorok után talán nem is olyan meglepő, hogy a költőt, akiről most szó lesz megihlette ez a tórai történet. Palágyi Lajos Jákob és Rákhel című költeménye 1891-ben A Hét című, Kiss József által szerkesztett újságban jelent meg.

Palágyi Lajos költő (Székely Aladár felvétele)

Palágyi Lajos, születési nevén Silberstein, zsidó származású magyar költő 1866. április 15-én született a szerbiai Óbecsén. 1876-tól élt Budapesten. Magántanulóként pallérozta elméjét. Óraadó tanárként dolgozott, majd 1884-töl újságíróként tartotta el magát. Többek között írt a Pesti Naplóba és a Magyar Nemzetbe is. 1894-től a Fővárosi Lapok segédszerkesztője volt. Több versét közölte a Népszava. Testvérével, Menyhérttel együtt szerkesztette a Jelenkor című hetilapot. A Tanácsköztársaság bukása után nyugdíjazták, és kizárták a Petőfi Társaság köréből is. Írt-versei és cikkei mellett pedagógiai és kritikai tanulmányokat is. Ebből is érezhető, hogy mennyire összetett személyiségről van szó. 1909-ben lefordította a Faustot.[2] Kiss Józsefet követően Palágyi lesz a következő költői nemzedék első képviselője. Komlós Aladár Palágyi vallásos költészetéről a következő sorokat írja: „Palágyinál a bibliai történetek mindig egy-egy erkölcsi eszme hordozóivá válnak, a zsidó motívum általános emberi tanulságot takar.[3] Azt kell mondjam, egyetértek Komlós soraival, mindazonáltal ennél jóval mélyrehatóbb és kifejezőbb a költő által verssé komponált bibliai eredetű történet, amely Jákob választását, megpróbáltatásait és kétségeit tárja elénk az alábbi sorokban.

JÁKOB ÉS RÁKHEL[4]

Teérted álltam szolgaságba,
Hét hosszú évig türve, várva,
Harcolva birhatásodért.
De már alig birom a terhet,
Számlálok minden kinos percet,
Elértem-é vaj’azt a célt?

 

Szabadság, eddig néked éltem,
Szabadság, tőled mit se kértem
S te mindent bőven megadál.
Merengve jártam, kóboroltam,
Mezőben, erdőn dalt dudoltam,
Míg ág gyümölcsivel kinált.

 

Nem kérdezém én, mibül élek,
Nem kértem menhelyét födélnek,
Holnapra én nem gondolék,
Vadonban, erdőn meghuzódva,
Az ég volt ágyam takarója
Az ágyam szikla-repedék.

 

Nem vágytam ember-társaságba,
Sok dal volt lelkem társasága,
Égiek e csodás kara;
Ábrándok szárnyán égbe szálltam,
Előttem mennybolt állt kitártan ­­­­­­–
Oh álom, szép álom vala!

 

Fönszárnyaló, rajongó lelkem’,
Mindenség, tebeléd leheltem,
Éltemtől életet nyerél;
A nap, a hold, a fényes mennyég
Követte így szivem ütemjét
S szivem visszhangjaként zenélt.

 

…És most az égtől elszakadtan,
Mint annyi rab, porhoz tapadtan,
Egyetlen vágyam földi kincs.
Teérted lett a lelkem szolga,
Miattad csúszik most a porba,
S miattad többé álma nincs.

 

Szerelmed, melyért úgy esengtem,
Tett olyan nyomorúlttá engem,
Nekem méreggé vált a méz:
Mi másnak minden kéje, üdve,
Ég nekem azt is átkul küldte,
Ah, sorsom oly nehéz, nehéz.[5]

 

Hát mindig rablánc legyen rajtam,
Hát sohse nyiljék dalra ajkam,
Szabaddá soha ne legyek?
Mit ér nekem egy perc reménye,
Ha odaadnom kell cserébe
Én örök üdvösségemet?

 

S ki tudja, vajjon birni foglak?
Ólom a lépte minden napnak,
Holt, mozdulatlan az idő.
És egyre, egyre nehezebben
Esik a terhet elviselnem
S hitetlenné lett a hivő.

 

És hátha a rabság sok éve
Midőn már egyszer véget érne,
Újjonnan visszatérne még;
És várna énrám újabb rabság
S csak csal kép lenne a szabadság
S a szerelem mely bennem ég!

 

S hiába álltam vón’igába,
Hét hosszú évig tűrve, várva,
Harcolva birhatásodért.
Ég, föld között itt roskadozva,
Onnan elűzve, itt kifosztva,
Nem érnék soha, soha célt!

Erwin Speckter - Jacob Meets Rachel 1827 - (MeisterDrucke-87706)

 

A költemény első és utolsó versszaka nem csupán keretbe foglalja azt a történetet, amit költőien megformálva olvashatunk, hanem önállóan reagálnak egymásra. Az első rész utolsó sorában feltett kérdésre kétségbe esett választ találhatunk a költemény zárásaként.

 

Teérted álltam szolgaságba,
Hét hosszú évig türve, várva,
Harcolva birhatásodért.
De már alig birom a terhet,
Számlálok minden kinos percet,
Elértem-é vaj’azt a célt?[6]

 

S hiába álltam vón’igába,
Hét hosszú évig tűrve, várva,
Harcolva birhatásodért.
Ég, föld között itt roskadozva,
Onnan elűzve, itt kifosztva,
Nem érnék soha, soha célt!
[7]

 

Az első és utolsó sorok között pedig arról olvashatunk, hogyan veszíti el valaki Istentől kapott szabadságát, azt a szabadságot, amit a természet, a tárgyak és ragaszkodás nélküli, tiszta hit testesít meg. A szerelem, amiért olyan sokat kellett szolgálnia Jákobnak nem a szabadságot jelenti - éppen ellenkezőleg - teljes önfeladást és örökre szóló, bizonytalanságot magával hozó rabságot. A természeti, emberi szabadságot Palágyi soraiban felváltja a szerelem rabigája, ami a szerző olvasatában túl materiális ahhoz az éteri szabadsághoz képest, amit feláldoztak érte.

Felmerül a kérdés, hogy egy olyan határozott ősatya, mint Jákob -aki még az elsőszülöttséget is megszerezte- miért nem döntött másként. Senki nem mondta, hogy nincs más választása. A Tórában egy egyezségről olvashatunk Lábán és Jákob között, aminek a feltételeit Jákob majdhogy nem saját maga szabta meg. Azok után pedig, hogy Lea lett a felesége és nem Ráchel, mégis úgy döntött ott marad érte. Palágyi olvasatában Jákob gyötrődik azért a döntésért, amit meghozott. A Tóra erre nem tér ki, csupán közli mi és hogyan alakult.

A költeményben sokkal súlyosabb árat kellett fizetnie Jákobnak, mint a szolgálat, hiszen önmagát adta valakiért, akit alig ismert, és egy érzésért, ami- a költő szerint- nem jelentett szabadságot, csak börtönt. A tórai történettel ellentétben itt Jákob nem csupán a kitartását mutatja meg az olvasónak, hanem kétségeit is, és az elérni kívánt cél bizonytalan voltát is, hiszen a szerelemnek eddig csak azt az oldalát tapasztalhatta meg Jákob, ami csupa reménytelen bizonytalanság és munka, minden eredmény nélkül.

A Tórában is csupán azt olvashatjuk, hogy Jákob milyen sokat dolgozott azért, amit akart, arról azonban nem esik szó, hogy ezt hogyan élte meg. Mindezek után nem csoda, hogy maga Palágyi is a rabsággal és kétségekkel teli bizonytalansággal azonosítja a szerelmet ellentétbe állítva azt a természet adta, letisztult, egyéni szabadsággal. A mélységes kételkedésről árulkodnak az alábbi sorok is:

„És hátha a rabság sok éve
Midőn már egyszer véget érne,
Újjonnan visszatérne még;
És várna énrám újabb rabság
S csak csal kép lenne a szabadság
S a szerelem mely bennem ég!”[8]

 

Ha figyelmesen olvassuk Palágyi Lajos sorait rájöhetünk, hogy a költeménye kiegészítette mindazokat az eseményeket és történéseket, amikről a Tórában olvashatunk, felruházva az egyik legismertebb ősatya és ősanya szerelmi történetét, mélyebb emberi tartalommal, mintegy elmélyítve és még hangsúlyosabbá téve ezzel magát a bibliai leírást. Palágyi költeménye nem csorbított vagy degradált, hanem magasabb szférába emelte Jákob és Ráhel történetét azzal a tettével, amit Komlós Aladár oly egyszerűen és találóan megfogalmazott, mikor Palágyi Lajos és kortársai vallásos témájú költeményeiről azt mondta, hogy a bibliai téma erkölcsi eszme hordozója vagy a zsidó motívum egyszerűen emberi tanulságot testesít meg.[9]


[1] Keresztény Bibliai Lexikon. in.: arcanum.hu (2021.05.25.)

[2] Magyar Életrajzi Lexikon (L-Z). szerk.: Kenyeres Ágnes, Akadémia kiadó, Budapest, 1982.340.

[3] Komlós Aladár: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig II.- Bevezetés a magyar-zsidó irodalomba. Múlt és Jövő könyvek, Budapest, 1997. 140.

[8] Kőbányai János: Két Évszázad Magyar-Zsidó Költészete I. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2015.218

[9] Komlós Aladár: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig II.- Bevezetés a magyar-zsidó irodalomba. Múlt és Jövő könyvek, Budapest, 1997. 140.

 

 

 

FEL