KULTÚRATÖRTÉNET

Mohácsi Jenő  

Utazásom Adyhoz

2023.05.25.

Nyugat· / ·1937 · / ·1937. 4. szám

 

 

Ady Endre

Harminc esztendeje, hogy január havának egy zimankós, ködös koradélutánján kiszálltam a párisi Gare de l'Est-en. Mi tagadás, ronda pályaudvar volt, a csarnok is mennyivel szűkebb a müncheni pályaudvarénál, ahonnan előttevaló éjszaka elindultam. De agyam csak magamnak érzékelhető vörös írást vetített a csarnok ködébe, olyasformán, hogy: erről írta Ady Endre méla nagy költeményét: Most sírni, nyögni nem merek én, Páris dalol, dalol. A költemény régebben, még 1905-ben megjelent a Budapesti Napló tárcájában, egy esztendeje pedig az Új versekben, abban a kötetben, melynek terjesztéséhez magam is hozzájárultam azzal, hogy a költőtől kapott íven öt előfizetőt gyűjtöttem. Páris persze most nem dalolt, hanem ordítozott, dobhártyámat megrecsegtető disszonanciával, orromba facsarta keserű füstjét, ide-oda taszigált, ellenségesen fülembe raccsolta érthetetlenül kiejtett szavait, csodálatosképen a ruhatárig úsztatott, ahol hordárom leadta a nagy bőröndöt, aztán kiokádott Páris a nagy térre, fölkínálkozó konflisaival és autóival, kövér lovaktól hármasával húzott nagy omnibuszaival, tülkölő lóvonatával.

Komjáthy Jenő

Páris, Páris ez, énekli a szívem, de azért csak semmi bámészkodást vagy megilletődést. Majd holnap. Ma nem érek rá nézni, látni, figyelni. Ma elég, hogy eltölt az a duzzasztó érzés, mely félig gyönyörűséges elernyedés a vonat kemény padján eltöltött álmatlan éjszaka és álomszerű délelőtt után, félig fönséges biztonsága annak, hogy Páris kövezetére léptem, ezzel Páris fejére tettem lábamat, mint valami hódító, Páris nekem zengi az élet himnuszát. Az ifjúság gyönyöre ez, hogy páthoszszal telek meg és nem röstellem, bár egyébiránt másoknál gúnyra késztet ez a páthosz, hogy minden cselekvésem ilyen jelképesen birtokbafoglaló, pars pro toto, rész az egész helyett. Ha megérintem egy nő ruháját, ezzel már birtokba is vettem, ha meglátok egy gyönyörű képet, akkor az enyém, ha meghallgatok valami zenét, akkor magamba zárom, - minden enyém, én átfolyok a mindenségbe, a mindenség belémfolyik: Komjáthy Jenő két éve megismert verseiben, Goethe pantheizmusában, meg nem értett elméletekben ezt érzem és folytonos transzban vagyok: ez az ifjúság, igen, ez az ifjúság!

*

Egyelőre azonban, 1907 e januári koradélutánján, el akarok jutni Ady Endréhez. Tárcámban hordom azt a levelezőlapot, amit Ady Endre vagy két héttel előbb Budapestre írt nekem. Abban az áll, ha Párisba érkezem, menjek el hozzá a Rue de Levisbe, a 92-es számú házba. Ez minden, de ha jól meggondolom, ez a lap sok mindenféle belső esemény eredője, ami arra késztetett, lázított, kényszerített, hogy Párisba utazzam. Páris Ady volt, Ady Páris. Hónapok óta nálam van Ady Endre arcképe, amit kivágtam magamnak valami képeslapból. Amulettem ez a kép, fétisem. Távol vagyok minden homoszexuális gerjedelemtől, de talán megtalálhatnám érzéseim vegyületében a kétneműség némi nyomát, mint sok fiatal emberben, persze leginkább fiatal leányokban. Ady sötét szeméből, rekedt hangjából megdelejez valami meghatározhatatlan áram, erősebb, mint ami más férfiakból süt belém. Pedig tudom Adyról, hogy ő is csak gyönge, esendő ember, sok hibával, nagy gőggel, összeférhetetlenséggel. Lehet, hogy ez a megszállott Ady néha egészen józan, csak én öltöztetem föl saját romantikámba. De megejtő, ahogy valami fölényes gyöngédséggel bánik velem, a neki csaknem idegen diákemberrel.

Egészen kispolgári módon indulok el mostan Ady Endréhez, de legalább nem mindennaposan. Gyalog, az ellenséges nyelvű és forgalmú világvárosban. Anélkül hogy megkérdeznék valakit, jobbra fordulok. Van pénzem, nem sok, autóra vagy konflisra jócskán telnék belőle, de miből éljek, ha már az első percben pazarlásra adom magam. Aztán azért is megyek gyalog, mert valami vidékies gyanakvással attól félek, hogy becsapnak, elcsábítanak, elvisznek valami gonosz helyre. Valami gyerekkori komplexum bujkál bennem.

Régesrégen egyik német gyereklapban megborzasztóan gyönyörű elbeszélést olvastam. Arról szólt, hogy Páris valamelyik külvárosi szállójában az idegen utas belefekszik a mennyezetes ágyba, besüt a hold, szemben a falon férfi arcképe látszik, a két szeme helyén mintha kis lyuk feketednék, de a két lyuk néha rejtelmesen felvillog. Az utas aludni próbál, de rossz érzése van. Kinyitja a szemét: most mintha a falon az arcképnek levágták volna a homlokát, a két szemét, orra nyergének felét. Odatekint most már merően, hát az orr mindig kisebb lesz. Az ágy baldakinja nesztelenül leereszkedni tetszik, a képből mindinkább kevesebb látszik. Az utas kiugrik az ágyból, a mennyezet egészen lebocsátkozik, agyonlapította volna az idegent, ha álmában éri. Az utas egyszál ingben kimászik az ablakon, az esőcsatorna csövén lecsúszva lekerül az utcára. Reggel a rendőrség a szálló pincéjében egész halom összelapított holttestet talál.

Ez a borzadásra késztető elbeszélés most a vonaton is az eszemben járt. Ezért bevágtam a piros Baedekerből Páris térképének azt a részét, amelyek a Gare de l'Est-től a Rue de Levis-ig mutatott. Megtanultam az útvonal minden utcanevét, de megtanultam a keresztutcákat is. Most a Baedekert zsebemben szorongatom, de nem veszem ki a világért sem. Nem is kell. (E pillanatban egy 1905-ös párisi Baedekerből olvasom ki a neveket, követem akkori vándorutamat Párisban, Ady Bakonyában.) Alvajáró biztossággal haladok utamon, a keresztezéseknél vigyázok, hogy el ne gázoljanak, a fordított menetirány miatt. Tíz percig mehetek ilyenformán, amikor megszólít németül valaki, azzal, hogy tudok-e németül. Tudok. Akkor mondjam meg neki, bocsánat az alkalmatlankodásért, de ő csak két hete van Párisban, nemigen járatos még ebben a rengetegben, szóval mondjam meg neki, merre van a Rue Lepelletier. Én is csak három hete járom Párist, felelek. De ha nem tévedek, a negyedik utca balra a Rue Lepelletier. Az is, nem tévedek.

Tovább haladok, feltartóztatatlanul, mint a tank. Mások a házak, mások az emberek, a zajok, a szagok: nem látok senkit és semmit, csak utcaföliratot: Rue Chateaudun, Place de la Trinité, Rue de Londres, ez hídban folytatódva íveli át egy pályaudvar (később tanulom meg: a Gare Saint Lazare) vágányait, aztán Rue de Constantinople-nak hívják. Csillagom ekképen vezet az új magyar líra Messiása felé.

*

A Messiást akkor még nem sokan követték és nem is igen régen. Magam 1905 tavasza óta tudtam Adyról, bámultam verseit. Fényük azonban nem vakított el annyira, hogy ne vettem volna számba a magyar líra akkor föltűnő többi csillagát is.

Szini Gyula

A budapesti tudományegyetemen, amelynek akkoriban elsőéves jogásza voltam, olvastuk és ösmertük a külföldi költőket. Nekem már 1904-ben, érettségim előtt, Szini Gyula volt az irodalmi mentorom. Hozzá vittem el verseimet, helyeselte vagy elvetette őket, magyarázott, tanított, jó volt hozzám. Szini Gyula, akkor huszonnyolcéves és a Pesti Napló munkatársa, már elösmert író volt. Egy egész évtizeddel volt idősebb nálam, fölnéztem a nagyszerű kis emberre. Eljártam Csengery-utcai kis szobájába, ahol könyvek tornyosultak a polcokon és az íróasztalon, a szegényes díványon és a kopott székeken. De mágikus erővel hatoltak ide a francia szellem rövidhullámai, a piszkos mennyezetről a francia költészet Szentlelkének tüzes nyelvei ereszkedtek le. A sajáttöltésű cigaretták goromba füstjét szomjas tüdőm illatos tömjénként szítta magába.

Osvát Ernő

A vékonypénzű, szőkebajuszú Szini Gyula, akiben a szellemi forradalom tüzei bujkáltak, Baudelaire, Verlaine és Rimbaud verseit olvasta föl nekem, egyszer azt a hatalmas, nagyszerűen orcátlan verset is, ahogy a költő szakadék szélén áll és gyönyörű nagy ívben, messze kiröpíti teste vizének sugarát. A lassú mozdulatú, szűkmellkasú Szini Gyula tehát francia illatos mérgekkel tompította bennem a német irodalom izgatószereit. Szini Gyula aztán első verskötetemről bírálatot írt 1905 elején a Figyelőbe, ebbe a nagyszerű havi revübe, melyet Osvát Ernő szerkesztett és Magyarország legtöbb modern írója támogatott. Szini Gyula cikke nekem egyetemi ismerőseim körében oly tekintélyt adott, hogy irodalmi folyóirat kiadására tökéltem el magam.

E folyóirat első, egyetlen száma 1905 április 15-én jelent meg. Tűz volt a címe. Ketten szerkesztettük jogászok, ifj. Hegedüs Gyula és jómagam. Kétíves füzet, előkelő, drága nyomdában készült. Az eladott példányok leszámolása után fönnmaradó ötven koronás adósságot édesapám fedezte. Igen szigorúak voltunk a szerkesztésben és a munkatársak megválogatásában, nemigen engedtük be magunkhoz a hivatalosan is elismert egyetemi írókat, az Egyetemi Lapok munkatársait. Ebben az egyetlen számban fedezte fel újból Juhász Gyula, akkor negyedéves bölcsészhallgató, a tíz éve halott Komjáthy Jenőt, ebben a számban jelent meg Budapesten először írása Babits Mihálynak és Kosztolányi Dezsőnek. Babits Mihályt jól ismertük a Négyesy-féle stílusgyakorlatokról, ahol fölolvasta egyszer celebráló hangsúlyozásával Edgar Allan Poe A harangok című versének fordítását. A Tűznek is fordítást adott: Friedrich Nietzsche Gaya szienzajából a Délen című verset. Két sorát sokszor idéztük: Lépésben lábra láb - nem élet! Az ember német lesz s nehéz. Kosztolányi Dezsőtől, aki akkor a bécsi egyetem másodéves hallgatója volt, csak levélből ösmertük, a Bölcsesség című verset kaptuk, ezzel az utolsó szakasszal: És annyi átka nincs a gaznak, mint mennyi áldásom nekem. Nagy lelkem a jóságba gazdag és győz a törpe lelkeken.


Juhász Gyula
      
Babits Mihály
      
Kosztolányi Dezső
Oláh Gábor

 

A Tűz-ből lett a Komjáthy Jenő-Társaság, tíz taggal. Ebbe meghívtuk Oláh Gábort is, aki köztünk legidősebb volt és szabályaink értelmében még csak hat évig lehetett volna társunk. Legfőbb törvényünk tudniillik az volt, hogy harmincéves korában mindenki köteles volt otthagyni a társaságot. Működésünk egyébként csak annyiból állt, hogy megjelent cégérünk alatt egyik társunk elbeszélő kötete.

 

György Oszkár

Emlékszem arra, hogy nehány héttel a Tűz megjelenése után kirándultunk hárman a Zugligetbe: Babits Mihály és György Oszkár negyedéves bölcsészek velem, elsőéves jogásszal. Letelepedtünk a zöld réten. Babits, fekete, égőszemű fiatalember, akit akkoriban fanatikusnak tartottam, előszedte kérésünkre verseit, egymásután olvasott föl belőlük nyolcat-tízet. Ezek a versek szivenütöttek bennünket, az azidőbeli új magyar irodalomban nem ismertünk hozzájuk hasonlókat. Köztük volt A halál automobilon: Fekete éjszaka, hajnal előtt gépkocsi áll meg a házunk előtt, - és A világosság udvara: Ismeritek a bérházak fonákját. - Kiadni szerettem volna nehányukat a Tűz második számában, de a Tűz második száma soha meg nem jelent. Ezek az új tartalmú és új muzsikájú versek csak három év múlva láttak napvilágot, a Holnaposok első verskötetében.

Négyesy László

Meg kellene egyszer írni a Négyesy-féle stílusgyakorlatok történetét. Stílusgyakorlatok örve alatt a legérdekesebb irodalmi élet folyt, a vezető tanárnak nem mindig gyönyörűségére. Megszólaltak ott fordításban, néha igen kitűnőben, az átkos modern idegen költők. Ez még hagyján. De szinte botrányba fulladt az a szereplésem, amikor fölolvastam Ady Endrének A vár fehér asszonya című versét. Négyesy Lászlót, a finom magyar urat, ez a vers egészen kihozta sodrából. Ez azonban már valamivel később, valamikor 1906 táján történt.

 

*

Ady Endrére, azt hiszem, Juhász Gyula figyelmeztetett. Juhász Gyula volt közöttünk a legnyugtalanabb, a világ minden szellemi adójától az űrbe kibocsátott hullámokat a mi társaságunkban legelőször ő vette föl. Igaz, hogy olyan is volt a feje néha, mint a rosszul különítő rádiókészülék, melyből muzsika, fölolvasás, színdarab-előadás és híradás anyaga egyszerre hangzik össze-vissza. Ahogy a különös koponyájú, szűk állkapcájú, sovány és véknyan fölruházott kis Juhász Gyula leszegett fejjel mellettünk haladt, szinte már gyönyörködtető csúnyaságával, aszkétaélet dicsfényével alacsony homloka körül, egyrészt imádni szerettem volna, mint valami szentet, másrészt szellemi kóklernek éreztem, voltigateur-nek, aki remekül dobta föl a magasba és kapta el ismét a fogalmakat, az elméleteket. Sok rendezetlen ismerete elszédített, maró gúnyja elkápráztatott. Idegen formájú, de magyar szellemű verseket írt, amelyeket nemcsak ő tartott korszakalkotóknak, hanem én is. Legizgalmasabb írója volt a Tűz-nek. Intim művészet című százsoros cikkében legalább félszáz nevet idézett, kavart és gyúrt. Örömmel fogadtuk megállapításait: Horatius trónján ma Heine ül. Homeros trónján ma Maupassant ül. Shakespeare örökébe Maeterlinck lép. Juhász Gyula több idegen nyelven olvasott, kiejtése gyötrelmes volt. A szépségekért, amiket belénk szórt, mély hála illeti.

Az új német líra (nemrég jelent meg a Reclam-Bibliothek-ben egy olcsó, bő antológiája) és francia költészet után, melyet Babitsnál és néhány társánál az angol líra kiegyensúlyozott, annyi modern idegen irodalomra irányított rajongás után nagy javára vált lelki higiéniámnak, hogy felgyújthattam oltáromon a tömjénes gyertyákat egy élő magyar költő tiszteletére. A hivatalos nagy költőknek ekkor Ábrányi Emilt, Endrődi Sándort és Kiss Józsefet tartottuk, akiknek egyforma köntösben jelentek meg válogatott költeményeik, domborművű arcképükkel a címlapon. Igaz, hogy Kiss József legközelebb állt mihozzánk, már azért is, mert kiadta A Hét című hetilapját, ahol megjelenni mindnyájunk álma volt, amelyből többünk részére nemsokára valóság lett.

Ignotus Hugó

 

Ignotus verseinek legendás hírük volt, de csak kevéssé ösmertük őket. (Cikkeit annál inkább.) Ady Endre nevét Bródy Sándor Jövendő-jéből (modernségünk egyik kútforrásából) olvastam ki valamikor, de elfelejtettem. Most Juhász Gyula megmutatta nekem ezt a minden lelki csápomat szívásra késztető poézist. A Budapesti Napló vasárnapi tárcájában jelentek meg ezek a verses kinyilatkoztatások. Sokan befogták fülüket, mi néhányan kitártuk szívünket.

 


Ábrányi Emil
      
Endrődi Sándor
      
Kiss József
      
Bródy Sándor
Bíró Lajos

Beküldtem Adynak első verskötetemet, mely már 1904 végén jelent meg. Júniusban aztán a Budapesti Napló y jelzésű kis bírálatot hozott, minden szava Ady irályára vallott. Örömmámorban töltöttem a napot. Estefelé elmentem a lap szerkesztőségébe, a Pallas épületébe. Az első emeleten jobboldalt a piszkos előszobán át udvari szobába kerültem, ahol csupaszképű fiatalembernek mondottam el, mi járatban vagyok. Földobogott a szívem, amikor a fiatal szerkesztő kezet nyújtott azzal, hogy ő Bíró Lajos. Huszonötéves lehetett akkor, írásait a lapból ösmertem és tiszteltem. Bizony vénecskének tünt föl nekem Bíró Lajos, legalább hat évvel előnyben éreztem magam. Mindenkiről, akinek írásai nyomtatásban megjelentek, szívesen állapítottam meg, hány éves, nálam mennyivel idősebb. Gyerekes hiúság volt, amelynek gyorsan vége szakadt.

Ady nem volt a szerkesztőségben. Hallottam, hogy este a Helvetia-kávéházba jár.

Éjjel tizenegykor a Helvetiában ültem, az Andrássy-út és Nagymező-utca sarkán. Bűnös kávéház volt az én szememben, cigánnyal, tollaskalapos félvilági nőkkel, akiket tízkoronás taksájukkal elérhetetlen démonoknak tartottam. Pontosan emlékszem, ahogy a bejárattól jobbra kis asztalnál feszengtem másodmagammal, most is érzem a kávéház légkörét, de társamra nem eszmélek, fej nélkül látom magam mellett, mint a régi obsitos lapokon - Emlékem szolgálati időmből - az alakot, akit aztán utólag koronáztak meg egy kis fényképpel. Társam író lehetett, kezdő talán, akinek nyomtatásban nem jelent meg egyetlen sora, de író mindenesetre, mert odanyújtotta nekem hosszú kutyanyelvekre írott novelláját, már pedig aki kutyanyelvre írt, az már a szakmához számítódott. Gépiesen olvashattam a kéziratot, egyetlenegy szavát sem értettem, mert minduntalan a bejáratra tévedt tekintetem.

Éjféltájt befordult a kávéház ajtaján néhány férfi. Bíró Lajos ment elől, aztán idegen ember, utána valaki fekete zsakettben, szalmakalappal a fején. Sötét haj, sötét szemek. Fölösleges volt, hogy társam meglökjön a könyökével és odasúgja nekem: Ez Ady. Fölugrottam és utána siettem. Nem tudom, hogy szólítottam meg. Ady megfordult. Alacsonyabb volt nálam valamivel, de feje az egekbe nőtt. Szeme a lelkembe sütött, nézése örökre bennem maradt. Néhány közömbös szót váltottunk, meginvitált magához a szerkesztőségbe. Aztán már ment is a többiek után. Ady köznapi nyájassága nekem mennyei ajándék volt. Fizettem, elbúcsúztam társamtól, kiléptem a tavaszutói éjszakába, hazaballagtam a József-körútra, a néhány szót ide-oda forgattam, visszaidéztem a rekedt hang muzsikáját. Akkor elhatároztam, hogy küzdeni fogok Ady Endréért.

*

Mi, akik az egyetemre jártunk vagy az egyetemet kerültük, túlműveltük magunkat. Fölfigyeltünk minden külföldi hangra, több nyelven olvastunk. Kavargó lelkünk szózatát Babits írta meg, kéziratban ösmertük, de esküdtünk reá: Ekként a dal is légyen örökkön új, a régi eszme váltson ezer köpenyt, s a régi forma új eszmének öltönyeként kerekedjen újra. S ha Tibur gazdadalnoka egykor ily mértéken zengte a megelégedést, hadd dalljam rajt ma himnuszát én a soha-meg-nem-elégedésnek!

Schmitt Jenő

 

E soha-meg-nem-elégedés vont ide-oda bennünket száz eszmeáramlat között. Egyik napon megrészegedtünk Nietzsche Übermensch-étől, másik nap egy kávéház különszobájában a prófétás arcú Schmitt Jenő ideálisan anarkisztikus, de egyúttal teozófus prédikációt szíttuk magunkba, vagy Alexander Bernát panteisztikus Spinoza-magyarázatait hallgattuk, Bodnár Zsigmond hullámelméletét mosolyogtuk meg, de eltűnődtünk rajta ép úgy, mint Kant kategóriáin.

Csáth Géza

 

Kosztolányival leveleztünk, aki bécsi önkéntes számkivetéséből beszámolt új lelki kalandjairól, vagy vitatkoztunk, amikor a következő iskolaévben már közöttünk nyugtalankodott. Kosztolányi Dezső karcsúságával, romantikus külsejével, de dekadens kedvteléseivel akkor a legtökéletesebb nyugatiasságot képviselte körünkben. Cigányos romantikájával viszont megejtett bennünket Csáth Géza, a zene aureájával feje körül.

 

Itt voltak a szocializmus elméletének a köznapi életre kihatni kívánó kisugárzásai. Ide-oda rángattak bennünket a dekadencia és a megújhodás jelszavai. Babits Mihály ekkor már vidéken tanított, neki megadatott korán az önmegtisztulás, mint a folyamnak, mely medre fenekére ejti le az iszapot. Mi pedig egyre bomlottunk, csak nagynehezen emelkedett ki a hangzavarból az a nemes vezető szólam, mely közüttünk legelőször talán Juhász Gyula verseiben hangzott föl, igaz, hogy még igen zűrösen: az ősi magyarosság kitenyésztése a nyugati kultúrahumuszból.

Ady Endre akkoriban már megcsinálta azt, amiről mi álmodoztunk. Mi nem ösmertük magáraeszmélésének küzdelmes történetét, nem tudtunk nagyváradi kezdéseiről. Itt járt a mi városunkban ez az óriás, költészete királyi palástjában.

*

Az Uj versek megjelenése idején, 1906 elején, abba a harcba, mely Ady Endre költészete körül folyt, belemosódtak a politika hullámai is. Emlékszem, éppen január hatodikára az egyetemi ifjak Bethlen Gábor-körének egyik csoportja lerándult Hódmezővásárhelyre. Engem, aki jó barátságban voltam ezekkel a fiatal, függetlenségi érzésű diákokkal vagy volt diákokkal, levitték magukkal. Köztük volt néhány poéta is, a Bokréta nevű antológia munkatársai. A vonaton összekaptunk Ady Endre miatt. Pajtásaim éktelenül szidták, a magyar faj és a református felekezet árulójának mondták. Engem letorkoltak azzal, hogy nem értek ehhez az ügyhöz. Én azzal vágtam vissza, hogy nem értik a verseket, nem akarják megérteni őket. Azzal tromfoltak vissza, hogy előszedték a Magyar Szó nevű napilapnak példányát, ahol megjelent Ady Endre Búgnak a tárnák című verse, de visszájáról: Bevágódik a semmiségbe A büszke tető táncos népe, Egy pillanat és megindul a hegy. Lentről, lentről búgnak a tárnák, Fürge manók riadva járják Lelkem tetőjén szent táncaikat. És így tovább. Ime, mondották pajtásaim, a versnek hátulról ugyanannyi vagy éppoly kevés az értelme, mint elölről. Nem vitatkoztam tovább velük.

Másnap megalakult a darabont-kormány. Ady Endre ennek híve volt, már a titkos választójog miatt is. De a támadások Ady Endre ellen most már átcsaptak a politika mocsarába is.

A januári Párisban már háromnegyed órája vándorlok, kis táskával a kezemben. Nem nézek sem jobbra, sem balra, csak baktatok előre. Újságárusok kiabálnak, a kávéházak kicsinyek, a fűszeresek árujukat a kirakat előtt az utcán tartják, a házak ablakai tulajdonkép rácsos ajtók, sok férfi sapkában, sok nő kendőben jár, csalódott lehetnék párisi tartózkodásom első órájában, de erre sem érek rá, láthatatlan szárnyak röpítenek előre.

A Rue de Constantinople legvégén tér van, erről föld alá visz valami lejárat. Tudom, ez a Metro állomása. A térről több utca nyílik. A második utca jobbra, meglehetősen szűk utca, a Rue de Levis. Annak jobboldalán, nem messze, tolakodva, a szembejövőktől megtaszigálva, rátalálok habozás nélkül a 92-es számú házra. Bemegyek a kapun, valami láthatatlan mágnes fölvonz a kanyargó szűk lépcsőn, félhomályban megállok egy ajtó előtt, megrántok valami hosszú zsinóron lógó fafogantyút. Nagysokára kinyílik az ajtó, egy szobalányféle betessékel valami igen hosszú, alacsony mennyezetű szobába. Valahol kinyílik az ajtó.

Rekedtes hang szól: Isten hozta Párisban!

 

FEL